اردن

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2019-02
بازار سهام 1980 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-09
نرخ بیکاری 18.6 2018-09
نرخ تورم 2 2019-01
نرخ بهره 4.75 2019-01
موازنه تجاری -763979 2018-11
حساب جاری -535 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 40.07 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7635 2018-09
تولید ناخالص ملی 28303 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 351 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 252 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1490 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 136 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 904 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1681 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 631 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 294 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.6 2018-09
جمعیت 10.31 2018-12
افراد شاغل 9066 2018-09
نرخ اشتغال 29.9 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 36.8 2018-09
افراد بیکار 2147 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 2019-01
قیمت تولید 121 2018-12
قیمت صادرات 235 2018-10
قیمت واردات 328 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2018-12
اندازه اصل تورم 1.7 2018-12
CPI مسکن آب و برق 131 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-01
تورم مواد غذایی 3.6 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.94 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 3.86 2018-11
عرضه پول M1 9676 2018-12
عرضه پول M2 33359 2018-12
ذخایر ارزی 11477 2018-12
وام به بخش خصوصی 24730 2018-11
نرخ بهره سپرده 4.67 2018-11
ترازنامه بانک 50893 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 12687 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -763979 2018-11
حساب جاری -535 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.6 2017-12
صادرات 452348 2018-11
واردات 1216327 2018-11
بدهی خارجی 11867 2017-12
رابطه مبادله 71.6 2018-10
گردش سرمایه 700 2018-09
حواله 601 2018-06
ورود توریست 599 2019-01
ذخایر طلا 43.5 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 194 2018-06
شاخص تروریسم 3.4 2017-12
فروش اسلحه 77 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
هزینه های دولت 4254915419 2016-12
درآمدهای دولت 563 2018-11
هزینه های مالی 700 2018-10
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت -113 2018-11
بدهی های دولت 16762 2018-09
مخارج نظامی 1877 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -5 2018-12
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 59.29 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
آسانی کسب و کار 104 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2018-12
تولید صنعتی -5.9 2018-12
استخراج معدن -0.8 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 16823764345 2016-12
نرخ وام بانکی 9.51 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 3568 2018-12
جواز ساختمان 3844 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.