اردن

بازارها آخرین مرجع
پول 0.71 2019-04
بازار سهام 1899 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-12
نرخ بیکاری 18.7 2018-12
نرخ تورم 0 2019-03
نرخ بهره 4.75 2019-03
موازنه تجاری -766210 2019-01
حساب جاری -122 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 2017-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 40.07 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7462 2018-12
تولید ناخالص ملی 28303 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5063244705 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3238 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8337 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 524 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 224 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1446 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 173 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1108 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1631 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 656 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 281 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.7 2018-12
جمعیت 10.31 2018-12
افراد شاغل 9213 2018-12
نرخ اشتغال 29.9 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 36.8 2018-09
افراد بیکار 2125 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 2019-03
قیمت تولید 118 2019-02
قیمت صادرات 224 2019-01
قیمت واردات 301 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 129 2019-02
اندازه اصل تورم 1.1 2019-02
CPI مسکن آب و برق 131 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2019-03
تورم مواد غذایی -1.1 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 4.12 2018-12
عرضه پول M1 9505 2019-02
عرضه پول M2 33305 2019-02
ذخایر ارزی 11340 2019-02
وام به بخش خصوصی 24888 2019-02
نرخ بهره سپرده 4.86 2019-02
ترازنامه بانک 51003 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 12776 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -766210 2019-01
حساب جاری -122 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 421900 2019-01
واردات 1188100 2019-01
بدهی خارجی 11867 2017-12
رابطه مبادله 74.5 2019-01
گردش سرمایه -405 2018-12
حواله 590 2018-12
ورود توریست 599 2019-01
ذخایر طلا 43.5 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 141 2018-12
شاخص تروریسم 3.4 2017-12
فروش اسلحه 77 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 2017-12
بودجه دولت -2.4 2018-12
هزینه های دولت 4254915419 2016-12
درآمدهای دولت 682 2019-01
هزینه های مالی 596 2019-01
ارزیابی اعتبار 45
ارزش بودجه دولت 86.2 2019-01
بدهی های دولت 16475 2019-01
مخارج نظامی 1877 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.8 2019-02
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 59.29 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
آسانی کسب و کار 104 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.5 2019-02
تولید صنعتی -5.9 2018-12
استخراج معدن -0.8 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 16823764345 2016-12
نرخ وام بانکی 9.79 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 3568 2018-12
جواز ساختمان 1917 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.