اردن

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 0.71 0.7 0.71 0.71 0.71 0.71
بازار سهام 1803.05 1784 1773 1761 1750 1728
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.1 2.3 2.2 2.4 2.3
نرخ بیکاری 19.10 19 18 18.1 18.5 18
نرخ تورم -0.40 0.5 1.1 1.3 1.7 2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -576300.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
بودجه دولت -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 19.10 19 18 18.1 18.5 18
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.40 0.5 1.1 1.3 1.7 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.60 126 125 127 127 128
قیمت تولید 118.20 123 122 127 124 129
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
تورم مواد غذایی -0.50 0.5 1.2 1.5 1.5 1.8
قیمت مصرف کننده اصلی 131.20 133 132 132 132 136
CPI مسکن آب و برق 133.40 132 132 135 136 134
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135.70 134 133 137 136 137
تغییر قیمت تولید کننده -3.90 1 1.5 4.5 4.5 5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره سپرده 4.95 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -576300.00 -752176 -752176 -752176 -752176 -752415
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -8.4 -8 -8 -8 -8
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.23 95 95.2 95.2 95.2 95.2
بودجه دولت -2.40 -2 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 21.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -15.40 1.3 1.5 1.7 1.2 1.8


اردن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.