اردن

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.71 0.7 0.7 0.82 0.82 0.85
بازار سهام 1980.49 1940 1928 1916 1904 1881
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.5 2.3 2.3 2.5 2.6
نرخ بیکاری 18.60 18 18 17.9 17.9 18
نرخ تورم 2.00 2.5 2.2 2.2 2.4 2.5
نرخ بهره 4.75 4.25 4.75 4.75 4.25 4.5
موازنه تجاری -763979.40 -749624 -751052 -751834 -752176 -752415
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -7.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 95 95 95 95 90
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 18.60 18 18 17.9 17.9 18
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.00 2.5 2.2 2.2 2.4 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.10 127 128 128 129 132
قیمت تولید 121.40 126 129 130 132 139
نرخ تورم (ماهانه) -0.94 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 3.60 1.7 1.5 1.3 1.4 2
قیمت مصرف کننده اصلی 129.40 131 132 132 132 136
CPI مسکن آب و برق 130.90 132 133 134 134 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.30 136 140 141 142 146
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 6 5.9 5.8 6.2 5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.75 4.25 4.75 4.75 4.25 4.5
نرخ بهره سپرده 4.67 4.38 4.88 4.88 4.38 4.38
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -763979.40 -749624 -751052 -751834 -752176 -752415
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.60 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -7.5
رابطه مبادله 71.60 73.55 73.79 73.59 73.74 73.7
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.85 95 95 95 95 90
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
هزینه های دولت 4254915419.00 4361288304 4352778474 4352778474 4361288304 4474681800
ارزش بودجه دولت -112.60 -69.15 -70.58 -70.95 -70.83 -70.86
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -5.00 0.4 0.3 0.3 0.8 1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 16823764345.00 11942565356 12055504884 12055504884 12055504884 12891143552


اردن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.