ژاپن

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 106.51 109 110 110 111 112
بازار سهام 20618.57 20305 20004 19709 19417 18846
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.24 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 -0.9 0.4 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 -0.2 -0.5 0.7 0.9
رشد GDP سالانه 1.80 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8
نرخ تورم 0.70 0.6 2.4 2.2 2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
موازنه تجاری -249.59 510 -100 700 700 910
حساب جاری 1211.17 1750 380 3080 1250 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 256 256 258 258 258
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 7.00 5 9 12 9 5
شاخص PMI خدمات 51.80 52 51 54 54.5 54
شاخص PMI تولید 49.40 49 50.4 50 50.9 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.80 37.3 39 43 42 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 7.5 0.7 -0.3 0.5 1.2
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 -0.9 0.4 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 -0.2 -0.5 0.7 0.9
رشد GDP سالانه 1.80 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
تولید ناخالص داخلی 4970.92 5110 5110 5400 5400 5400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 541476.20 540090 534274 536415 545267 539083
تولید ناخالص ملی 564532.30 561308 555751 559064 568484 560753
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130219.20 127000 128000 128000 131000 129000
تولید ناخالص داخلی سرانه 48919.60 49500 49500 50200 50200 50200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39293.50 41500 41500 43000 43000 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4480.70 4539 4472 4458 4512 4512
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714.00 30100 29655 29565 29922 29921
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109203.90 110624 108985 108658 109968 109966
تولید ناخالص داخلی از معادن 231.70 235 231 231 233 233
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26259.80 26601 26207 26129 26444 26443
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996.40 22282 21952 21886 22150 22150
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25233.60 25562 25183 25107 25410 25410
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567.30 9692 9548 9519 9634 9634
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.30 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8
نرخ اشتغال 60.80 61.2 59.6 59.6 59.6 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 61.5 61.3 61.3 61.3 62.5
بهره وری 103.30 99.11 104 99.18 99.18 99.17
دستمزد 560430.00 307946 700690 323592 318383 713302
دستمزد در تولید 571547.00 342293 849547 359917 355032 864839
حداقل دستمزد 874.00 874 900 900 900 925
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.70 0.6 2.4 2.2 2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.60 102 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 103 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.60 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5
قیمت تولید 101.20 102 104 103 103 105
تورم مواد غذایی 1.40 1.4 1 1.2 0.8 1.3
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 -0.3 2 1.9 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 99.70 100 102 102 102 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.30 100 101 101 100 103
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
نرخ بهره بین بانکی -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
نرخ بهره سپرده -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.16
میزان رشد وام 2.30 2.2 2.5 2.5 2.4 2.4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -249.59 510 -100 700 700 910
حساب جاری 1211.17 1750 380 3080 1250 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
واردات 6892.78 6550 6900 6300 6600 6040
صادرات 6643.19 6580 6800 7000 7100 6950
ورود توریست 2880000.00 2800000 2358100 2626600 2850000 2451200
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 256 256 258 258 258
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
هزینه های دولت 108825.60 108510 107668 107272 109587 108637
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.3 39.3 39.6 39.6 39.6
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.2 29.2 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 7.00 5 9 12 9 5
شاخص PMI خدمات 51.80 52 51 54 54.5 54
شاخص PMI تولید 49.40 49 50.4 50 50.9 51
تولید صنعتی -3.80 0.9 1.2 2.1 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.30 0.1 0.4 -0.3 0.5 0.1
سفارشات ماشین آلات 13.90 -1.4 0.3 0.3 0.5 0.2
شاخص همزمان 100.40 113 113 113 110 113
بررسی ناظران اقتصاد 41.20 40.9 40.5 44 49 51
تولید خودرو 676431.00 682657 674222 760000 750000 694206
ثبت خودرو 258150.00 260056 208000 345000 250000 234962
تمایلات کسب و کار کوچک -1.00 -4 1 6 5 -4
پی ام آی غیر توليدی 23.00 20 19 21 21 16
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.80 37.3 39 43 42 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 7.5 0.7 -0.3 0.5 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.50 8 -0.5 1 2 0.9
هزینه های مصرف کننده 302857.90 303437 300052 299485 304978 302752
درآمد قابل تصرف شخص 709.20 370 848 391 714 856
پس انداز های شخصی 55.00 10 51 5 40 48
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.10 58.3 58.6 58.8 59 57.6
قیمت گازوئیل 1.34 1.31 1.28 1.25 1.22 1.22
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 114.74 114 114 118 117 117


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.