ژاپن

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 108.49 109 109 110 110 111
بازار سهام 21333.87 20253 19949 19650 19354 18778
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
رشد GDP سالانه 2.20 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
نرخ بیکاری 2.40 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
نرخ تورم 0.90 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
موازنه تجاری -967.11 510 30 -100 700 910
حساب جاری 1707.39 1170 1750 380 3080 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3 3 3.12 3.12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 256 256 256 258 258
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 12.00 8 11 10 12 5
شاخص PMI خدمات 51.70 52.3 53 53.4 54 54
شاخص PMI تولید 49.80 50 51.7 51.4 50 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.40 41.8 42 40.9 43 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
رشد GDP سالانه 2.20 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
تولید ناخالص داخلی 4872.14 5110 5110 5110 5400 5400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 538161.60 543773 539714 541636 542467 546511
تولید ناخالص ملی 560558.10 567595 561629 563536 561308 568608
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128483.40 130239 127320 129235 128724 130398
تولید ناخالص داخلی سرانه 48556.93 50100 50100 50100 51000 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002.22 41500 41500 41500 43000 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4480.70 4543 4539 4534 4517 4575
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714.00 30130 30100 30071 29952 30341
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109203.90 110733 110624 110514 110078 111509
تولید ناخالص داخلی از معادن 231.70 235 235 234 234 237
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26259.80 26627 26601 26575 26470 26814
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996.40 22304 22282 22260 22172 22461
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25233.60 25587 25562 25536 25435 25766
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567.30 9701 9692 9682 9644 9769
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
نرخ اشتغال 60.50 59.5 61.2 59.6 59.6 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 61.5 62.06 61.3 61.3 62.5
بهره وری 110.60 99.11 104 99.18 99.18 99.17
دستمزد 312362.00 550909 307284 702410 321570 715054
دستمزد در تولید 342743.00 580983 344035 851869 361190 867203
حداقل دستمزد 874.00 874 874 900 900 925
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.90 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80 102 103 103 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 101.60 102 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.90 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5
قیمت تولید 101.80 102 103 103 103 104
تورم مواد غذایی 0.70 0.3 1.4 1 1.2 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 1.1 0.7 1.3 1.9 1.5
CPI مسکن آب و برق 99.70 100 101 101 101 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.10 100 101 100 99.99 102
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
نرخ بهره بین بانکی -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
نرخ بهره سپرده -0.09 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
میزان رشد وام 2.60 2.3 2.2 2.5 2.5 2.4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -967.11 510 30 -100 700 910
حساب جاری 1707.39 1170 1750 380 3080 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3 3 3.12 3.12
واردات 6802.24 6450 6550 6900 6300 6040
صادرات 5835.13 6960 6580 6800 7000 6950
ورود توریست 2926700.00 2800000 2358100 2426600 2626600 2451200
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 256 256 256 258 258
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
هزینه های دولت 107734.40 108346 108481 109083 108473 110065
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.3 39.3 39.3 39.6 39.6
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 8 8 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.2 29.2 29.2 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 12.00 8 11 10 12 5
شاخص PMI خدمات 51.70 52.3 53 53.4 54 54
شاخص PMI تولید 49.80 50 51.7 51.4 50 51
تولید صنعتی -1.10 0.3 0.9 1.2 2.1 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 -0.2 0.1 0.4 -0.3 0.1
سفارشات ماشین آلات 5.20 -1.4 0.17 0.3 0.3 0.2
شاخص همزمان 101.90 113 113 113 113 113
بررسی ناظران اقتصاد 44.10 44.9 47.9 48 48.5 51
تولید خودرو 780165.00 734641 682657 674222 760000 694206
ثبت خودرو 212636.00 243989 260056 208000 345000 234962
تمایلات کسب و کار کوچک 6.00 5 1 2 6 -4
پی ام آی غیر توليدی 21.00 18 16 19 21 16
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.40 41.8 42 40.9 43 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.50 2.1 1.86 1.2 1 0.9
هزینه های مصرف کننده 300365.70 304681 303513 304142 302769 306879
درآمد قابل تصرف شخص 430.70 664 370 860 439 868
پس انداز های شخصی 21.50 42 10 51 5 48
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1 1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.10 58.5 58.3 58.6 58.8 57.6
قیمت گازوئیل 1.39 1.22 1.19 1.16 1.13 1.13
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 114.22 114 114 114 118 117


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.