ژاپن

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 110.59 109 110 110 111 112
بازار سهام 21281.85 20480 20151 19826 19506 18883
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 0 0 0 0 0
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.7 1.2 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.9 1.4 1.3 1.2 0.9
رشد GDP سالانه 1.40 1.8 1.9 1.28 2.7 2.9
نرخ بیکاری 2.40 2.4 2.3 2.4 2.5 2.8
نرخ تورم 0.30 0.9 1.3 1.1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
موازنه تجاری -55.29 -480 -490 -470 400 410
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 3 3 3 3 3.12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 256 256 256 256 258
بودجه دولت -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
اطمینان کسب و کار 19.00 21 20 18.3 10 2
شاخص PMI خدمات 51.60 52 51.3 51.6 51.4 50.8
شاخص PMI تولید 50.30 52 50 51.7 51.4 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.90 43.9 43.9 42.91 43.9 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.13 0.08 0.07 0.7 1.2
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.7 1.2 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.9 1.4 1.3 1.2 0.9
رشد GDP سالانه 1.40 1.8 1.9 1.28 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 4872.14 5110 5110 5110 5110 5400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 534336.90 537188 539789 539573 534246 539589
تولید ناخالص ملی 555909.30 560523 564292 561707 556162 561724
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 127536.10 128000 129000 127000 126000 109000
تولید ناخالص داخلی سرانه 48556.93 50100 50100 50100 50100 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39002.22 41500 41500 41500 41500 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4480.70 4521 4512 4539 4494 4539
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714.00 29981 29922 30100 29803 30101
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109203.90 110187 109968 110624 109532 110627
تولید ناخالص داخلی از معادن 231.70 234 233 235 232 235
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26247.90 26484 26432 26589 26327 26590
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996.40 22194 22150 22282 22062 22283
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25233.60 25461 25410 25562 25309 25562
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567.30 9653 9634 9692 9596 9692
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.4 2.3 2.4 2.5 2.8
نرخ اشتغال 60.00 61.2 59.5 61.2 59.6 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40 61.5 61.5 62.06 61.3 62.5
دستمزد 692030.00 328000 559000 314000 698000 711000
دستمزد در تولید 839280.00 356000 578000 352000 837000 846000
حداقل دستمزد 874.00 874 874 874 900 925
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.30 0.9 1.3 1.1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 102 102 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.40 102 102 102 103 105
اندازه اصل تورم 0.70 1 1.1 1.2 1.2 1.5
قیمت تولید 100.90 103 104 105 105 105
قیمت صادرات 93.90 97.4 97.1 97.1 97.5 97.4
قیمت واردات 95.20 100 100 100 103 103
تورم مواد غذایی -1.10 0.4 0.3 1.4 1 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 2.9 2.7 2.5 2.4 1.8
CPI مسکن آب و برق 99.60 101 101 101 101 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.10 101 101 101 102 103
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.09 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
نرخ بهره سپرده 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
میزان رشد وام 2.40 2.4 2.3 2.21 2.5 2.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -55.29 -480 -490 -470 400 410
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.02 3 3 3 3 3.12
واردات 7079.28 7410 7450 7450 5900 6040
صادرات 7024.00 6930 6960 6980 6300 6450
رابطه مبادله 98.60 97.21 96.71 96.71 94.44 94.36
گردش سرمایه 1839.00 42654 12661 18373 12461 12456
ورود توریست 2631800.00 2284000 2378500 2358100 2426600 2451200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 253.00 256 256 256 256 258
بودجه دولت -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4
ارزش بودجه دولت -60963.00 -54475 -54475 -54475 -54475 -54453
هزینه های دولت 107931.50 107559 107566 108406 107336 108410
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.05 39.3 39.3 39.3 39.3 39.6
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 8.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 19.00 21 20 18.3 10 2
شاخص PMI خدمات 51.60 52 51.3 51.6 51.4 50.8
شاخص PMI تولید 50.30 52 50 51.7 51.4 51
تولید صنعتی -1.90 3.83 0.3 0.9 2.2 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.5 -0.2 0.1 0.4 0.1
سفارشات ماشین آلات -0.10 1.7 -1.4 0.17 0.3 0.2
شاخص همزمان 102.30 113 113 113 113 113
بررسی ناظران اقتصاد 45.60 49.03 49.09 49.06 49.07 49.07
تولید خودرو 763078.00 826652 794641 682658 694222 694206
ثبت خودرو 217762.00 253838 273989 260056 230921 234962
تمایلات کسب و کار کوچک 14.00 15 12 10 5 -4
پی ام آی غیر توليدی 24.00 24 26 21 22 21
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.90 43.9 43.9 42.91 43.9 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.13 0.08 0.07 0.7 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 1.7 2.1 1.86 1.2 0.9
هزینه های مصرف کننده 301521.80 301008 302553 303801 300802 303810
درآمد قابل تصرف شخص 849.90 365 610 427 795 820
پس انداز های شخصی 54.30 5 42 10 51 48
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1 1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.40 58 57.5 57.3 57.6 57.6
قیمت گازوئیل 1.30 1.28 1.25 1.22 1.19 1.19
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 110.40 115 114 115 116 118


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.