ژاپن

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 109.32 110 110 111 111 112
بازار سهام 23424.81 22993 22699 22408 22122 21560
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.9 0.8 0.7 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.9 0.8 0.7 1 1
رشد GDP سالانه 1.80 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
نرخ بیکاری 2.40 2.3 2.4 2.2 2.5 2.8
نرخ تورم 0.20 0.5 0.9 1.4 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری 15.66 -100 500 500 200 210
حساب جاری 1816.85 380 3080 1250 1150 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 240 244 244 244 244
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 5.00 2 12 9 9 5
شاخص PMI خدمات 50.30 51 51 54.5 54.9 54
شاخص PMI تولید 48.90 49.5 50 50.9 51 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.70 39 43 42 41 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.40 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.9 0.8 0.7 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.9 0.8 0.7 1 1
رشد GDP سالانه 1.80 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
تولید ناخالص داخلی 4970.92 5110 5400 5400 5400 5400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 541466.00 537678 540623 542830 546881 543054
تولید ناخالص ملی 564586.40 559303 563759 565965 570232 564896
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130983.00 129235 128724 130000 132000 130398
تولید ناخالص داخلی سرانه 48919.60 49500 50200 50200 50200 50200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39293.50 41500 43000 43000 43000 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4480.70 4534 4517 4575 4512 4575
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29714.00 30071 29952 30341 29922 30341
تولید ناخالص داخلی از ساخت 109203.90 110514 110078 111509 109968 111509
تولید ناخالص داخلی از معادن 231.70 234 234 237 233 237
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26259.80 26575 26470 26814 26444 26814
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21996.40 22260 22172 22461 22150 22461
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 25233.60 25536 25435 25766 25410 25766
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9567.30 9682 9644 9769 9634 9769
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.40 2.3 2.4 2.2 2.5 2.8
نرخ اشتغال 61.20 60.3 60.4 61 61.3 61.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60 61.3 61.3 61.3 61.3 62.5
بهره وری 104.50 102 109 96 102 101
دستمزد 307480.00 693787 321681 566595 310107 700725
دستمزد در تولید 338394.00 841177 357791 577834 340498 849589
حداقل دستمزد 901.00 901 925 925 925 925
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.20 0.5 0.9 1.4 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.20 102 102 103 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.00 102 102 103 103 103
اندازه اصل تورم 0.40 0.5 0.8 1.3 1.3 1.5
قیمت تولید 102.20 102 103 103 102 103
تورم مواد غذایی 0.90 1 1.2 0.8 0.8 1.3
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 0.5 1.2 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 100.30 100 100 101 101 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.40 99.6 100 99.68 99.67 101
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07
نرخ بهره سپرده -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
میزان رشد وام 2.10 2.2 2.5 2.4 2.5 2.4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 15.66 -100 500 500 200 210
حساب جاری 1816.85 380 3080 1250 1150 510
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
واردات 6561.41 6900 6500 6100 6300 6740
صادرات 6577.06 6800 7000 6600 6500 6950
ورود توریست 2496600.00 2800000 2626600 2850000 2850000 2451200
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 238.20 240 244 244 244 244
بودجه دولت -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
هزینه های دولت 109853.50 108737 108321 109897 110952 109824
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 39.3 39.6 39.6 39.6 39.6
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 29.20 29.2 29.3 29.3 29.3 29.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 2 12 9 9 5
شاخص PMI خدمات 50.30 51 51 54.5 54.9 54
شاخص PMI تولید 48.90 49.5 50 50.9 51 51
تولید صنعتی -7.40 -2.2 -0.4 2 2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.20 -0.7 -0.3 0.5 0.5 0.1
سفارشات ماشین آلات -6.00 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2
شاخص همزمان 94.80 97.8 99.5 105 102 107
بررسی ناظران اقتصاد 39.40 40.5 44 49 51 51
تولید خودرو 714844.00 674222 760000 680000 700000 650000
ثبت خودرو 205814.00 208000 345000 250000 270000 200000
تمایلات کسب و کار کوچک -4.00 -7 -10 -8 -6 -4
سفارش ماشین آلات 81701.00 101640 108450 89100 104870 107950
پی ام آی غیر توليدی 21.00 17 21 21 21 16
سرمایه گذاری خصوصی 7.10 4.5 6.2 5.1 3.6 2.9
رویترز صفحه اول Tankan -6.00 -10 -12 -8 -6 -2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.70 39 43 42 41 43.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.40 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.10 -4.4 -0.4 2 2 0.9
هزینه های مصرف کننده 303045.20 304602 303398 303528 306076 307343
درآمد قابل تصرف شخص 446.42 860 387 396 714 868
پس انداز های شخصی 29.30 51 5 40 40 48
نرخ وام بانکی 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.20 58.6 58.8 59 59 57.6
قیمت گازوئیل 1.35 1.24 1.2 1.17 1.13 1.07
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 112.86 114 118 117 117 117


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.