جامائیکا

بازارها آخرین مرجع
پول 130 2019-04
بازار سهام 384061 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
نرخ بیکاری 8.7 2018-12
نرخ تورم 3.4 2019-03
نرخ بهره 1.25 2019-03
موازنه تجاری -1107972 2018-09
حساب جاری -306 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 14.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8194 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 196812 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13258 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13652 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16741 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5411 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23712 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34694 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21344 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6002 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.4 2018-09
جمعیت 2.73 2017-12
افراد شاغل 1219700 2018-12
نرخ اشتغال 91.6 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64 2018-09
افراد بیکار 115600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 256 2019-03
CPI مسکن آب و برق 247 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214 2019-03
تورم مواد غذایی 5.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 663892 2019-01
ذخایر ارزی 3363 2019-03
عرضه پول M1 251411 2018-12
عرضه پول M2 524337 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1107972 2018-09
حساب جاری -306 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
صادرات 461866 2018-09
واردات 1569839 2018-09
حواله 2305 2017-12
گردش سرمایه -116 2018-09
بدهی خارجی 13752 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177 2018-09
شاخص تروریسم 1.09 2017-12
ورود توریست 369837 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
بدهی های دولت 2021184 2018-12
مخارج نظامی 133 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 57.88 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 75 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 1.05 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 833302 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.