جامائیکا

بازارها آخرین مرجع
پول 134 2019-02
بازار سهام 383377 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-09
نرخ بیکاری 8.7 2018-12
نرخ تورم 2.4 2018-12
نرخ بهره 1.75 2019-01
موازنه تجاری -1037303 2018-06
حساب جاری -306 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 14.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8194 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189927 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12449 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13652 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16860 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5723 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25614 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31779 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21179 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6209 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.4 2018-09
جمعیت 2.73 2017-12
افراد شاغل 1219700 2018-12
نرخ اشتغال 91.6 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64 2018-09
افراد بیکار 115600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254 2019-01
CPI مسکن آب و برق 250 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212 2018-12
تورم مواد غذایی 2.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-01
نرخ بهره سپرده 3.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 658621 2018-09
ذخایر ارزی 3313 2019-01
عرضه پول M1 219254 2018-10
عرضه پول M2 483777 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1037303 2018-06
حساب جاری -306 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 2017-12
صادرات 407398 2018-06
واردات 1444701 2018-06
حواله 2305 2017-12
گردش سرمایه -116 2018-09
بدهی خارجی 13434 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177 2018-09
شاخص تروریسم 1.09 2017-12
ورود توریست 296226 2018-10
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
بدهی های دولت 2019532 2018-10
مخارج نظامی 133 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 57.88 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 75 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.9 2019-01
اعتبار بخش خصوصی 809623 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.