جامائیکا

بازارها آخرین مرجع
پول 128 2019-06
بازار سهام 438993 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
نرخ بیکاری 8 2019-03
نرخ تورم 4.8 2019-05
نرخ بهره 0.75 2019-05
موازنه تجاری -1099466 2018-12
حساب جاری -109 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 14.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8194 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 196812 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13258 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13652 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16741 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5411 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23712 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34694 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21344 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6002 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 19.7 2019-03
جمعیت 2.73 2017-12
افراد شاغل 1232700 2019-03
نرخ اشتغال 91.6 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 2019-03
افراد بیکار 107500 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.8 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259 2019-05
CPI مسکن آب و برق 253 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 2019-05
تورم مواد غذایی 6.5 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-05
نرخ بهره سپرده 3.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 658987 2019-04
ذخایر ارزی 3278 2019-04
عرضه پول M1 249671 2019-03
عرضه پول M2 542148 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1099466 2018-12
حساب جاری -109 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
صادرات 518064 2018-12
واردات 1617531 2018-12
حواله 2305 2017-12
گردش سرمایه -676 2018-12
بدهی خارجی 13752 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 187 2018-12
شاخص تروریسم 1.09 2017-12
ورود توریست 448151 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 23.75
بدهی های دولت 2093471 2019-04
مخارج نظامی 201 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 57.88 2018-12
رتبه رقابتی 79 2018-12
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 75 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 1.01 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 891794 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.