جامائیکا

بازارها آخرین مرجع
پول 133 2019-12
بازار سهام 499102 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
نرخ بیکاری 7.8 2019-09
نرخ تورم 3.3 2019-10
نرخ بهره 0.5 2019-11
موازنه تجاری -1204823 2019-06
حساب جاری -51.88 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 15.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4842 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8266 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 196960 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15282 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12606 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16497 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5263 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24428 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33539 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22006 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6206 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 17.3 2019-09
جمعیت 2.73 2018-12
افراد شاغل 1254100 2019-09
نرخ اشتغال 91.6 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 2019-09
افراد بیکار 106700 2019-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266 2019-10
CPI مسکن آب و برق 253 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 2019-10
تورم مواد غذایی 5.9 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.2 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 647482 2019-05
ذخایر ارزی 3425 2019-10
عرضه پول M1 258036 2019-05
عرضه پول M2 560700 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1204823 2019-06
حساب جاری -51.88 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2018-12
صادرات 436675 2019-06
واردات 1641498 2019-06
حواله 2346 2018-12
گردش سرمایه 194 2019-06
بدهی خارجی 14006 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 151 2019-06
شاخص تروریسم 0.47 2018-12
ورود توریست 348022 2019-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -0.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 30 2019-12
بدهی های دولت 2022279 2019-09
مخارج نظامی 201 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2018-12
رتبه فساد مالی 70 2018-12
آسانی کسب و کار 71 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.92 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 1280555 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.