جامائیکا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 132.06 133 134 135 136 138
بازار سهام 386469.88 373455 369224 365069 360952 352831
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -0.2 1.3 1.6 -0.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 1.7 1.9 2.2 2.3
نرخ بیکاری 8.70 8.4 7.1 6.7 6.4 6.3
نرخ تورم 2.40 4.4 4.2 4.5 4.8 4.7
نرخ بهره 1.50 1.75 2 2 2.25 2.5
موازنه تجاری -1107972.00 -985000 -1020000 -1192000 -1360000 -1415000
حساب جاری -306.36 -200 -170 -480 -415 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -7 -7 -7 -7 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 92 92 92 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -0.2 1.3 1.6 -0.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 1.7 1.9 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 14.77 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798.21 5200 5200 5200 5200 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8193.60 8320 8320 8320 8320 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189927.00 194039 196044 191731 194105 198570
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12449.00 14067 15788 12567 12723 13016
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13652.00 14859 12983 13911 13952 14273
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16860.00 16636 16065 17020 17231 17627
تولید ناخالص داخلی از معادن 5723.00 4953 5108 5832 5849 5983
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25614.00 23257 24793 26101 26178 26780
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31779.00 33652 33456 32081 32478 33225
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21179.00 20805 22058 21380 21645 22143
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6209.00 6078 6322 6268 6346 6492
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.70 8.4 7.1 6.7 6.4 6.3
نرخ بیکاری جوانان 19.40 18.9 20 19.3 19.1 18
افراد بیکار 115600.00 109000 115000 112000 100000 120000
افراد شاغل 1219700.00 1220000 1220000 1238918 1220000 1230000
نرخ اشتغال 91.60 92.4 92.1 92.8 93.6 94.4
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.40 4.4 4.2 4.5 4.8 4.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.1 0.3 1.2 1.4 1.4
تورم مواد غذایی 2.30 5.3 4.6 3.8 4.2 4.8
CPI مسکن آب و برق 250.20 258 250 271 266 278
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212.20 219 222 226 226 236
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254.20 259 258 267 270 282
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.50 1.75 2 2 2.25 2.5
نرخ بهره سپرده 3.70 3.85 3.85 3.85 4.1 4.1
ذخایر ارزی 3313.27 3270 3300 3340 3400 3600
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1107972.00 -985000 -1020000 -1192000 -1360000 -1415000
حساب جاری -306.36 -200 -170 -480 -415 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -7 -7 -7 -7 -6
واردات 1569839.00 1280000 1400000 1500000 1700000 1800000
صادرات 461866.00 295000 380000 308000 340000 385000
حواله 2305.20 2500 2500 2500 2500 2550
ورود توریست 369837.00 435000 360000 280000 470000 485000
گردش سرمایه -115.78 -120 -120 -266 -120 -80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177.00 280 285 196 285 290
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 92 92 92 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
مخارج نظامی 133.19 132 132 132 132 132
بدهی های دولت 2021184.00 2098000 2100000 2120000 2070000 2080000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.90 0.89 0.87 0.84 0.82 0.82


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.