جامائیکا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 130.43 125 126 127 128 130
بازار سهام 390100.53 384240 379848 375534 371258 362831
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 1.3 1.6 -0.3 0.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.7 1.9 2.2 2.3 2.3
نرخ بیکاری 8.70 7.9 7.1 6.9 6.7 6.3
نرخ تورم 3.40 1.8 2.1 2.4 2.7 4
نرخ بهره 1.25 1.25 1 1 1.25 2
موازنه تجاری -1107972.00 -1020000 -1192000 -1360000 -1190000 -1415000
حساب جاری -306.36 -170 -480 -415 -150 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 92 92 90 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 1.3 1.6 -0.3 0.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.7 1.9 2.2 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 14.77 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4798.21 5200 5200 5200 5350 5350
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8193.60 8320 8320 8320 8450 8450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 196812.00 196044 191731 194105 194295 198570
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13258.00 15788 12567 12723 12735 13016
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13652.00 12875 13782 13952 13966 14273
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16741.00 16065 17020 17231 17248 17627
تولید ناخالص داخلی از معادن 5411.00 5066 5777 5849 5855 5983
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23712.00 24586 25857 26178 26203 26780
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34694.00 33456 32081 32478 32510 33225
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21344.00 22058 21380 21645 21666 22143
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6002.00 6322 6268 6346 6352 6492
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 8.70 7.9 7.1 6.9 6.7 6.3
نرخ بیکاری جوانان 19.40 20 19.3 19.1 19 18
افراد بیکار 115600.00 115000 112000 100000 100000 120000
نرخ اشتغال 91.60 92.1 92.8 93.6 93.9 94.4
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.40 1.8 2.1 2.4 2.7 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.3 1.2 1.1 1.2 1.3
تورم مواد غذایی 5.30 2.5 2.8 3.5 4 4.8
CPI مسکن آب و برق 247.40 244 265 256 254 266
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213.60 217 220 217 219 226
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 256.50 252 261 261 263 271
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1 1 1.25 2
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.7 3.7 3.95 3.95
ذخایر ارزی 3363.46 3300 3340 3400 3450 3600
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1107972.00 -1020000 -1192000 -1360000 -1190000 -1415000
حساب جاری -306.36 -170 -480 -415 -150 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
واردات 1569839.00 1400000 1500000 1700000 1600000 1800000
صادرات 461866.00 380000 308000 340000 410000 385000
ورود توریست 369837.00 360000 280000 470000 475000 485000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177.00 285 196 285 285 290
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 92 92 92 90 90
بودجه دولت -0.10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
بدهی های دولت 2021184.00 2100000 2120000 2070000 2070000 2080000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 1.05 1.02 0.99 0.97 0.94 0.94


جامائیکا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.