ساحل عاج

بازارها آخرین مرجع
پول 592 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2019-06
نرخ بیکاری 2.5 2018-12
نرخ تورم 0.3 2019-10
نرخ بهره 4.5 2019-11
موازنه تجاری 107 2019-09
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 43.01 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 2018-12
جمعیت 25.2 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-10
تورم مواد غذایی 0.6 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-10
CPI مسکن آب و برق 104 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.4 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 5.76 2019-09
عرضه پول M0 3240190 2019-08
عرضه پول M2 9645287 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 107 2019-09
حساب جاری -706 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 2018-12
صادرات 444 2019-09
واردات 550 2019-09
تولید نفت خام 49 2019-08
شاخص تروریسم 2.6 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
هزینه های دولت 2264800000 2016-12
ارزیابی اعتبار 37 2019-12
مخارج نظامی 566 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 60 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 9.8 2019-06
سرعت اینترنت 2590 2017-03
آدرس های IP 492392 2017-03
استفاده از ظرفیت 69.5 2019-06
شاخص رقابتی 48.15 2019-12
رتبه رقابتی 118 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 110 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 11759100000 2016-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.4 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ساحل عاج - شاخص های اقتصادی.