ساحل عاج

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 591.96 597 601 606 610 619
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 7.4 6.8 6.5 6.7 7
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
نرخ تورم 0.30 0.6 1 1.4 0.8 1.6
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
موازنه تجاری 106.80 -4.72 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 25 25 25 25
بودجه دولت -3.80 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 7.4 6.8 6.5 6.7 7
تولید ناخالص داخلی 43.01 44.8 45.5 45.5 45.5 45.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00 4967120870 4948604110 4943974920 4930087350 5309852210
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.50 1700 1720 1720 1720 1720
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733.00 3920 4015 4015 4015 4015
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.30 0.6 1 1.4 0.8 1.6
تورم مواد غذایی 0.60 -0.3 1.2 2.3 2.2 2.2
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4
نرخ بهره بین بانکی 5.76 5.76 5.76 5.76 5.51 5.26
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 106.80 -4.72 -4.72 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.8 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 25 25 25 25
بودجه دولت -3.80 -2.9 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 2264800000.00 2430130400 2421071200 2418806400 2412012000 2597809398
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 9.80 10 3.2 8 5 6.5


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.