ساحل عاج

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 581.45 589 594 598 603 612
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 7.2 6.7 7.3 6.8 7
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5
نرخ تورم 0.80 0.5 0.8 1 1.2 2
موازنه تجاری 174.10 -4.98 -4.73 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -4 -4 -4 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 28 28 25 25
بودجه دولت -3.80 -2.9 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 7.2 6.7 7.3 6.8 7
تولید ناخالص داخلی 40.39 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00 19666697600 19574968600 19685043400 19593314400 21062996438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00 4962491680 4939345730 4967120870 4943974920 5314819331
تولید ناخالص داخلی سرانه 1632.68 1566 1691 1691 1700 1700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3601.01 3453 3729 3729 3748 3748
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.80 0.5 0.8 1 1.2 2
تورم مواد غذایی 2.10 1.8 2 2.3 2.5 2.4
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره بین بانکی 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 174.10 -4.98 -4.73 -4.72 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -4 -4 -4 -3.2 -3.2
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 28 28 25 25
بودجه دولت -3.80 -2.9 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 2264800000.00 2427865600 2416541600 2430130400 2418806400 2600239528
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 3.60 4.52 4.45 4.41 4.41 4.9


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.