ساحل عاج

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 575.00 571 576 581 586 596
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 6.7 7.1 6.5 6.5 5.5
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
نرخ تورم 1.00 0.7 0.5 0.8 1 2
موازنه تجاری -2.67 -5.61 -4.98 -4.73 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -4 -4 -4 -4 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 28 28 28 25
بودجه دولت -4.50 1 1 1 1 1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 6.7 7.1 6.5 6.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 40.39 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18345800000.00 22321525860 22946167032 22946167032 22946167032 28043576496
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4629190000.00 4939345730 4957862490 4930087350 4930087350 5201242154
تولید ناخالص داخلی سرانه 1632.68 1566 1566 1691 1691 1700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3601.01 3453 3453 3729 3729 3748
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.00 0.7 0.5 0.8 1 2
تورم مواد غذایی 0.20 2.5 2.61 2.26 2.5 2.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره بین بانکی 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
نرخ بهره سپرده 6.49 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2.67 -5.61 -4.98 -4.73 -4.72 -4.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -4 -4 -4 -4 -3.2
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 28 28 28 25
بودجه دولت -4.50 1 1 1 1 1
هزینه های دولت 2264800000.00 2416541600 2425600800 2412012000 2412012000 2544672660
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -3.30 4.73 4.52 4.45 4.41 4.9


ساحل عاج - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.