جزیره من

بازنگری آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 6.79 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046 2015-12
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
درجه حرارت 15.38 2013-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 6.79 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046 2015-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12714 2017-03
آدرس های IP 33371 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12


Isle-of-man - اطلاعات - شاخص های اقتصادی