جزیره من

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 6.79 6.8 7.1 7.1 7.1 7.3
GDP Per Capita 84046.14 84162 84503 84503 84503 84601
Corporate Tax Rate 0.00 0 0 0 0 0
Personal Income Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 6.79 6.8 7.1 7.1 7.1 7.3
GDP Per Capita 84046.14 84162 84503 84503 84503 84601
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 0.00 0 0 0 0 0
Personal Income Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20


Isle-of-man Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی