جزیره من

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 6.79 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046.14 84503 84503 84503 84503 84601
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید ناخالص داخلی 6.79 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 84046.14 84503 84503 84503 84503 84601
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20


Isle-of-man Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی