ایرلند

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 6540 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
نرخ بیکاری 5.4 2019-03
نرخ تورم 1.1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 6258300 2019-02
حساب جاری 178 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 1 2018-09
شاخص PMI تولید 53.9 2019-03
شاخص PMI خدمات 55.3 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.1 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2019-02
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 334 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78828 2018-12
تولید ناخالص ملی 61823 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21807 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 567 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25008 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8025 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8760 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2019-03
افراد شاغل 2272 2018-12
افراد بیکار 129 2018-12
استخدام تمام وقت 1815 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 461 2018-12
تغییر نرخ بیکاری -4527 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 13.4 2019-03
هزینه های کار 74.2 2018-12
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 877 2018-12
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.46 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 32.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 2018-09
نرخ اشتغال 69.1 2018-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34563 2019-03
بهره وری 147 2018-12
رشد دستمزد 4.1 2018-12
دستمزد 762 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.9 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2018-12
قیمت تولید 94.6 2019-03
قیمت صادرات 96.3 2018-12
قیمت واردات 98.9 2018-12
CPI مسکن آب و برق 109 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
تورم مواد غذایی -0.6 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -6.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-03
عرضه پول M1 176082 2019-02
عرضه پول M2 217335 2019-02
عرضه پول M3 234101 2019-02
ذخایر ارزی 4628 2019-03
وام به بخش خصوصی 40883 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 103558 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6258300 2019-02
حساب جاری 178 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
صادرات 12614300 2019-02
واردات 6355900 2019-02
بدهی خارجی 2331985 2018-12
رابطه مبادله 97.3 2018-12
گردش سرمایه -33300 2018-12
ورود توریست 2413 2018-12
ذخایر طلا 6 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19711 2018-12
شاخص تروریسم 3.05 2017-12
فروش اسلحه 13 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 4425 2018-12
هزینه های دولت 7817 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 2017-12
درآمدهای دولت 19214 2018-12
بدهی های دولت 206214 2018-12
هزینه های مالی 17638 2018-12
درخواست پناهندگی 400 2019-01
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2018-09
شاخص PMI تولید 53.9 2019-03
شاخص PMI خدمات 55.3 2019-03
تولید صنعتی 0.8 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-02
تولید صنعتی 0.2 2019-02
تغییرات موجودی انبار -48 2018-12
ثبت خودرو 14404 2019-03
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.68 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 23 2018-12
تولید الکتریسیته 2617 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.1 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2019-02
هزینه های مصرف کننده 25664 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 233013 2017-12
پس انداز های شخصی 12.3 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 167329 2019-02
نرخ وام بانکی 1 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 13417 2019-02
قیمت گازوئیل 1.53 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.8 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 133 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 106 2019-02
جواز ساختمان 1678 2018-12
میزان ساخت و ساز 10.1 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 55.9 2019-03
فروش خانه موجود 2491 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 69.5 2017-12
فروش خانه جدید 516 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.