ایرلند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 6540.14 6064 5991 5918 5847 5706
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 0.58 0.61 0.63 0.66 0.71
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1 1.1 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 4.4 4 4.1 3.8 3.7
نرخ بیکاری 5.40 5.4 5.2 5.1 5.1 5.5
نرخ تورم 1.10 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 6258300.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
حساب جاری 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 9 9 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00 60 60 60 58 58
بودجه دولت -0.30 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
اطمینان کسب و کار 1.00 -20 -16 -14 -12 -6
شاخص PMI خدمات 55.30 51.8 52.6 53.4 53.8 54
شاخص PMI تولید 53.90 51.8 52.5 53.6 54 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.10 91 94 97 99 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1 1.1 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 4.4 4 4.1 3.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 333.73 360 360 360 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78828.00 79793 80339 82060 81823 85096
تولید ناخالص ملی 61823.00 61862 64605 64358 64172 66739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21807.00 15902 19331 22701 22636 23541
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433.46 79000 79000 79000 82000 82000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335.29 73100 73100 73100 74800 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 567.00 594 574 590 589 612
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2075.00 2112 2169 2160 2154 2240
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25008.00 25288 26041 26033 25958 26997
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8025.00 7966 8062 8354 8330 8663
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8760.00 8920 8976 9119 9093 9457
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.40 5.4 5.2 5.1 5.1 5.5
افراد بیکار 128.80 138 137 139 139 141
تغییر نرخ بیکاری -4527.00 4750 -12100 1830 1830 1040
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 63.4 63.6 64 64 64.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 1.5 1.6 1.9 1.9 2.5
نرخ بیکاری جوانان 13.40 13.2 12.5 12.2 12.2 12.7
هزینه های کار 74.20 81.54 74.7 76.57 76.28 78.64
دستمزد در تولید 877.30 900 886 905 902 930
حداقل دستمزد 9.80 9.8 9.8 9.8 10.2 10.2
جمعیت 4.84 4.88 4.88 4.9 4.96 4.96
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34563.00 32600 35038 30800 30800 30200
دستمزد 761.65 775 769 786 783 807
درآمد متوسط ساعتی 23.46 24.5 24.4 25.1 25.1 26.6
تغییر اشتغال 0.40 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ اشتغال 69.10 69.2 69.1 69 69 68.6
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.10 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00 103 103 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.70 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.90 0.8 0.9 1 1 1.5
قیمت تولید 94.60 99.06 96.11 94.67 95.55 96.09
تغییر قیمت تولید کننده -6.80 -2.6 -0.3 0.5 1 1.5
CPI مسکن آب و برق 109.40 107 110 110 111 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60 105 105 103 102 105
تورم مواد غذایی -0.60 0.5 1.1 1.2 1.4 1.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
عرضه پول M2 217335.00 213000 223084 215000 215000 221000
وام به بخش خصوصی 40883.00 51800 41748 55100 55100 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382.27 365 365 365 341 341
ترازنامه بانک مرکزی 103558.00 111200 100963 116900 116900 122500
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 6258300.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
حساب جاری 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 9 9 8.5 8.5
واردات 6355900.00 7800000 6700000 7900000 7900000 8900000
صادرات 12614300.00 12700000 11900000 11500000 13800000 11900000
بدهی خارجی 2331985.00 2590000 2610000 2620000 2620000 2740000
ورود توریست 2412.80 4980 3020 3280 3280 3600
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19711.00 21500 4400 5200 5200 4500
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.00 60 60 60 58 58
بودجه دولت -0.30 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
هزینه های دولت 7817.00 7705 7827 8138 8114 8439
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.10 26.5 26.5 26.5 27.2 27.2
بدهی های دولت 206214.00 227000 228000 229000 229000 236000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ تامین اجتماعی 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 1.00 -20 -16 -14 -12 -6
شاخص PMI خدمات 55.30 51.8 52.6 53.4 53.8 54
شاخص PMI تولید 53.90 51.8 52.5 53.6 54 54.5
تولید صنعتی 0.80 5.1 4.5 4.5 4.5 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 -0.4 0.8 0.5 0.5 0.8
تولید صنعتی 0.20 5.8 5.1 4.2 4.2 2.8
تغییرات موجودی انبار -48.00 700 610 470 470 340
ثبت خودرو 14404.00 4700 5500 800 800 950
تولید الکتریسیته 2617.00 2500 2366 2560 2560 2600
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.10 91 94 97 99 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10 3.6 3.4 3.2 3.6 2.9
هزینه های مصرف کننده 25664.00 25845 26053 26716 26639 27705
درآمد قابل تصرف شخص 233013.00 238139 237673 242567 241867 251541
اعتبار بخش خصوصی 167329.00 195000 176995 207000 207000 229000
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1.25 1.25
تسهیلات اعتباری خریدار 13417.00 13119 13228 13867 13887 14380
قیمت گازوئیل 1.53 1.48 1.44 1.41 1.37 1.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.80 41.5 41.5 41.5 41.5 38.7
بدهی خانوار به درآمد 133.22 134 134 134 125 125
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 106.40 112 114 117 117 125
فروش خانه جدید 516.00 720 680 750 750 800
جواز ساختمان 1678.00 1650 1750 1850 1850 2200
میزان ساخت و ساز 10.10 6.8 5.1 4.5 4.5 4
پی ام آی ساخت و ساز 55.90 54.9 54.5 54.2 54.2 52.9
فروش خانه موجود 2491.00 3600 3220 3510 3510 3580
نرخ مالکیت مسکن 69.50 71 71 71 71.2 71.2


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.