عراق

بازارها آخرین مرجع
پول 1186 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2017-12
نرخ بیکاری 14.8 2017-12
نرخ تورم 0.4 2019-02
نرخ بهره 4 2019-03
موازنه تجاری 18793 2017-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.7 2017-12
بودجه دولت 6.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 198 2017-12
تولید ناخالص ملی 224153529 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5546 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15664 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.8 2017-12
جمعیت 38.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-02
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-02
اندازه اصل تورم 0.4 2019-02
CPI مسکن آب و برق 115 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 2019-02
تورم مواد غذایی 1.9 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2019-03
عرضه پول M0 61999 2019-02
عرضه پول M1 74036 2018-12
عرضه پول M2 93699 2018-12
نرخ بهره سپرده 4.78 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 15 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18793 2017-12
حساب جاری 13954 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2017-12
صادرات 57559 2017-12
واردات 38766 2017-12
ذخایر طلا 96.3 2019-03
تولید نفت خام 4500 2019-03
شاخص تروریسم 9.75 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.7 2017-12
بودجه دولت 6.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 25611754 2018-11
درآمدهای دولت 97095419 2018-11
هزینه های مالی 71483665 2018-11
ارزیابی اعتبار 25
مخارج نظامی 7284 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.8 2018-03
سرعت اینترنت 4080 2017-03
آدرس های IP 200240 2017-03
شاخص فساد مالی 18 2018-12
رتبه فساد مالی 168 2018-12
آسانی کسب و کار 171 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عراق - شاخص های اقتصادی.