عراق

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1186.43 1191 1194 1196 1199 1203
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 6.3 6.3 6.3 6.3 3.5
نرخ بیکاری 14.80 14 14 14 14 14
نرخ تورم 0.80 1.8 1.4 2.2 2 2.1
نرخ بهره 4.00 4 4 3.5 3.5 3.5
موازنه تجاری 18793.00 32903 32536 32169 31803 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3 3 3 3 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.70 50 50 50 50 47
بودجه دولت -1.60 4 4 4 4 1
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 6.3 6.3 6.3 6.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 197.72 202 202 202 202 204
تولید ناخالص ملی 224153528.60 238275201 238275201 238275201 238275201 246614833
تولید ناخالص داخلی سرانه 5545.90 5667 5667 5667 5667 5699
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15663.99 16500 16500 16500 16500 17000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 14.80 14 14 14 14 14
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.80 1.8 1.4 2.2 2 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30 106 107 107 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 105.20 107 108 108 108 110
اندازه اصل تورم 0.10 2.2 1.8 2.3 2.1 2.5
تورم مواد غذایی -1.00 1.4 1.3 1.6 1.5 1.1
CPI مسکن آب و برق 114.10 117 118 119 117 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.00 96.71 103 103 101 104
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره سپرده 4.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 18793.00 32903 32536 32169 31803 30259
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3 3 3 3 -1.5
تولید نفت خام 4575.00 4250 4200 4150 4050 3850
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.70 50 50 50 50 47
بودجه دولت -1.60 4 4 4 4 1
ارزش بودجه دولت 17652895.00 6406360 6085124 6235610 6367093 6257318


عراق - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.