ایران

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 42000.00 42168 42336 42504 42676 43018
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -6.4 -6.8 2.5 2.5 3.5
نرخ بیکاری 12.20 12.2 12 12.5 12.2 11.5
نرخ تورم 48.00 48 37 35 33 32
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
حساب جاری 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 40 35 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -6.4 -6.8 2.5 2.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 454.01 485 485 497 497 497
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00 1569672 1562964 1718925 1718925 1617668
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00 184392 183604 201925 201925 190030
تولید ناخالص داخلی سرانه 6952.40 5800 5800 6300 6300 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19098.00 16400 16400 17500 17500 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00 96408 95996 105575 105575 99356
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00 346320 344840 379250 379250 356909
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00 789984 786608 865100 865100 814139
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.20 12.2 12 12.5 12.2 11.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 48.00 48 37 35 33 32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179.70 210 208 222 233 274
قیمت تولید 175.20 189 234 261 254 339
تورم مواد غذایی 71.90 85 67 50 35 67
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 48 50 45 50 30
نرخ تورم (ماهانه) 2.80 2.5 2 2 1.6 1.5
CPI مسکن آب و برق 148.20 178 183 185 189 242
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181.90 243 199 224 237 263
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
حساب جاری 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
صادرات 29336.00 16469 17380 16000 19500 18000
واردات 16353.00 12061 12258 13500 12950 14000
تولید نفت خام 2213.00 2650 2600 3400 3350 3300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2356.90 1100 1100 1200 1200 1200
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 40 35 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 149000.00 139464 138868 152725 152725 143728
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 9 9 8 9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -0.50 1 0.9 2.5 3.8 4.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 706000.00 660816 657992 723650 723650 681022


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.