ایران

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 42000.00 42340 42685 43029 43378 44085
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -2.9 -3.4 -3.8 2.5 3.5
نرخ بیکاری 11.70 12.5 12.2 12 12.5 11.5
نرخ تورم 47.50 40 38 37 35 32
نرخ بهره 18.00 20 20 20 20 18
موازنه تجاری 12983.00 5790 4408 5122 2500 4000
حساب جاری 11061.00 2500 2500 2500 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 40 40 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -2.9 -3.4 -3.8 2.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 439.51 410 410 410 451 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00 1628367 1619982 1613274 1718925 1669739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00 191287 190302 189514 201925 196147
تولید ناخالص داخلی سرانه 6946.86 5800 5800 5800 6300 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19082.62 16400 16400 16400 17500 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00 100013 99498 99086 105575 102554
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00 359270 357420 355940 379250 368398
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00 819524 815304 811928 865100 840345
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 11.70 12.5 12.2 12 12.5 11.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 47.50 40 38 37 35 32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.60 172 196 210 207 278
قیمت تولید 175.20 245 245 245 245 257
تورم مواد غذایی 73.20 68 55 47 40 25
نرخ تورم (ماهانه) 3.50 3.5 2.5 2 2 1.5
CPI مسکن آب و برق 125.30 162 166 172 169 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169.40 171 226 232 229 306
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 18.00 20 20 20 20 18
نرخ بهره سپرده 12.80 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 12983.00 5790 4408 5122 2500 4000
حساب جاری 11061.00 2500 2500 2500 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 -0.8
صادرات 29336.00 18000 16469 17380 16000 18000
واردات 16353.00 12210 12061 12258 13500 14000
تولید نفت خام 3755.00 3600 3550 3450 3400 3300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2356.90 1100 1100 1100 1200 1200
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 40 40 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 149000.00 144679 143934 143338 152725 148355
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -0.50 3.5 4 0.57 2.5 0.62
تولید فولاد 2015.00 1750 1750 1750 1750 1800
تولید خودرو 958339.00 700000 700000 700000 800000 800000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 706000.00 685526 681996 679172 723650 702943


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.