ایران

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 42000.00 42147 42294 42441 42592 42890
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -4.9 -6.4 -6.8 2.5 2.5
نرخ بیکاری 12.20 12.5 12.2 12 12.5 11.5
نرخ تورم 52.10 50 48 37 35 32
نرخ بهره 18.00 20 20 20 20 18
موازنه تجاری 12983.00 5790 4408 5122 2500 4000
حساب جاری 11061.00 2500 2500 2500 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 40 40 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -4.9 -6.4 -6.8 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 439.51 410 410 410 451 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00 1594827 1569672 1562964 1718925 1602038
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00 187347 184392 183604 201925 188194
تولید ناخالص داخلی سرانه 6946.86 5800 5800 5800 6300 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19082.62 16400 16400 16400 17500 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00 97953 96408 95996 105575 98396
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00 351870 346320 344840 379250 353461
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00 802644 789984 786608 865100 806273
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 12.20 12.5 12.2 12 12.5 11.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 52.10 50 48 37 35 32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173.50 184 203 208 222 274
قیمت تولید 175.20 189 234 261 254 339
تورم مواد غذایی 81.70 88 85 67 50 25
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 3.5 2.5 2 2 1.5
CPI مسکن آب و برق 141.20 173 172 183 185 242
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.70 183 235 199 224 263
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 18.00 20 20 20 20 18
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 12983.00 5790 4408 5122 2500 4000
حساب جاری 11061.00 2500 2500 2500 3000 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
صادرات 29336.00 18000 16469 17380 16000 18000
واردات 16353.00 12210 12061 12258 13500 14000
تولید نفت خام 2370.00 3000 3050 3050 3400 3300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2356.90 1100 1100 1100 1200 1200
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 40 40 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 149000.00 141699 139464 138868 152725 142340
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -0.50 3.5 4 0.57 2.5 0.62
تولید فولاد 2165.00 1750 1750 1750 1750 1800
تولید خودرو 955923.00 700000 700000 700000 800000 800000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 706000.00 671406 660816 657992 723650 674442


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.