ایران

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
نرخ بیکاری 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
نرخ تورم 28.30 45 35 33 30 32
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
موازنه تجاری 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
حساب جاری 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 35 35 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
تولید ناخالص داخلی 454.01 485 497 497 497 497
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00 1526070 1683708 1687062 1692093 1539805
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00 179270 197788 198182 198773 180883
تولید ناخالص داخلی سرانه 6952.40 5800 6300 6300 6300 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19098.00 16400 17500 17500 17500 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00 93730 103412 103618 103927 94574
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00 336700 371480 372220 373330 339730
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00 768040 847376 849064 851596 774952
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 28.30 45 35 33 30 32
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184.90 208 222 233 236 274
قیمت تولید 175.20 234 261 254 263 339
تورم مواد غذایی 33.60 50 45 35 35 30
تغییر قیمت تولید کننده 52.88 50 45 50 35 30
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 2 1.3 1.6 1.5 2
CPI مسکن آب و برق 161.20 183 185 189 201 242
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180.50 199 224 237 232 263
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
حساب جاری 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
صادرات 29336.00 17380 16000 19500 18900 18000
واردات 16353.00 12258 13500 12950 13750 14000
تولید نفت خام 2146.00 2200 3000 3350 3450 3600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2430.20 1100 900 900 900 900
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.20 40 35 35 35 35
بودجه دولت -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 256990.00 135590 149596 149894 150341 136810
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 8.00 9 9 9 8 9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -0.50 0.9 2.5 3.8 4 4.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 706000.00 642460 708824 710236 712354 648242


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.