ایران

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 42000.00 42340 42685 43029 43378 44085
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -2.5 -2.9 -3.4 -3.8 3.5
نرخ بیکاری 12.10 12.7 12.5 12.2 12 11.5
نرخ تورم 39.90 38 36 32 25 18
نرخ بهره 18.00 20 20 20 20 18
موازنه تجاری 12983.00 2101 790 1408 5122 7242
حساب جاری 11061.00 3000 2500 2500 2500 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 40 40 40 40 35
بودجه دولت -1.80 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 -2.5 -2.9 -3.4 -3.8 3.5
تولید ناخالص داخلی 439.51 410 410 410 410 451
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1677000.00 1660425 1628367 1619982 1613274 1669739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 197000.00 359775 191287 190302 189514 196147
تولید ناخالص داخلی سرانه 6946.86 5800 5800 5800 5800 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19082.62 16400 16400 16400 16400 17500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103000.00 15600 100013 99498 99086 102554
تولید ناخالص داخلی از معادن 370000.00 431925 359270 357420 355940 368398
تولید ناخالص داخلی از خدمات 844000.00 902850 819524 815304 811928 840345
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.10 12.7 12.5 12.2 12 11.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 39.90 38 36 32 25 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.60 158 167 187 192 227
قیمت تولید 173.90 245 245 245 245 257
تورم مواد غذایی 59.90 44 38 35 27 15
نرخ تورم (ماهانه) 3.50 4 3.5 2.5 2 1.5
CPI مسکن آب و برق 125.30 156 157 159 157 185
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169.40 153 166 216 212 250
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 18.00 20 20 20 20 18
نرخ بهره سپرده 12.80 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 12983.00 2101 790 1408 5122 7242
حساب جاری 11061.00 3000 2500 2500 2500 2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
صادرات 29336.00 16601 15000 16469 22380 24500
واردات 16353.00 14500 14210 15061 17258 17258
تولید نفت خام 3755.00 3650 3600 3550 3450 3300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1969.20 1100 1100 1100 1100 1200
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 40 40 40 40 35
بودجه دولت -1.80 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
ارزش بودجه دولت -610301.10 -694950 -708956 -722962 -736967 -825616
هزینه های دولت 149000.00 221325 144679 143934 143338 148355
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -0.50 3.5 3.5 4 0.57 0.62
تولید فولاد 2260.00 1750 1750 1750 1750 1800
تولید خودرو 958339.00 700000 700000 700000 700000 800000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 706000.00 686400 685526 681996 679172 702943


ایران - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.