اندونزی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 14040.00 14309 14383 14458 14534 14685
بازار سهام 6507.22 6385 6302 6220 6139 5980
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.58 7.76 7.86 7.95 8.05 8.25
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 4.9 5.2 5.1 5 5.3
نرخ بیکاری 5.34 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
نرخ تورم 2.48 2.7 2.9 3.1 3.2 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
نرخ بهره 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
موازنه تجاری 540.20 -2700 500 -900 -800 300
حساب جاری -9148.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 104.71 106 106 105 106 108
شاخص PMI تولید 51.20 51.2 50.9 50.2 51 51.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.50 122 122 123 125 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.70 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 3.4 2.6 -0.9 -0.9 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 4.9 5.2 5.1 5 5.3
تولید ناخالص داخلی 1015.54 1126 1126 1126 1150 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2638894.30 2667540 2753974 2773478 2770839 2920472
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 914309.16 848726 903696 960939 960025 1011869
تولید ناخالص داخلی سرانه 4130.66 4332 4332 4332 4567 4567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11188.74 11733 11733 11733 12037 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46173.20 86431 84717 48528 48482 51100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 277871.90 259693 272547 292043 291766 307522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 553239.30 559015 574280 581454 580901 612272
تولید ناخالص داخلی از معادن 200377.20 204982 205919 210596 210396 221758
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48493.30 47671 48893 50966 50918 53668
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 37882.20 36512 37722 39814 39776 41924
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.34 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9
افراد بیکار 6871264.00 6775000 6775000 6775000 6610000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20 69.3 69.3 69.3 69.1 69.1
حداقل دستمزد 3.94 3.94 3.94 3.94 4.1 4.1
دستمزد در تولید 2703980.52 2740000 2850000 2850000 2850000 3100000
جمعیت 261.90 266 266 265 268 268
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.48 2.7 2.9 3.1 3.2 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.87 139 139 141 141 146
قیمت مصرف کننده اصلی 127.43 128 129 130 132 135
اندازه اصل تورم 3.03 2.8 2.7 3 3.2 3.5
قیمت تولید 165.72 176 178 176 175 185
تورم مواد غذایی 0.56 3.5 3.8 4.2 4.2 4
تغییر قیمت تولید کننده 3.19 6.8 6.5 6 5.5 5
CPI مسکن آب و برق 131.88 134 135 136 137 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 146.15 150 148 152 152 158
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.00 6 6.5 6.5 6.5 5.75
نرخ بهره بین بانکی 7.22 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
عرضه پول M2 5671214.60 5910000 5990000 6150000 6150000 6270000
ذخایر ارزی 124539.31 115400 115800 116200 116200 172000
وام به بخش خصوصی 4586518.00 4690000 4750000 4830000 4830000 4950000
نرخ بهره سپرده 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
نرخ وام 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
میزان رشد وام 12.13 5.9 5.7 6.3 5.9 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 540.20 -2700 500 -900 -800 300
حساب جاری -9148.00 -5000 -3900 -3100 -4500 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
واردات 13486.20 13700 13200 15800 15800 16200
صادرات 14026.40 11000 13700 14900 15000 16500
بدهی خارجی 376839.29 410000 410000 410000 410000 420000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99.00 93.8 98 105 110 98.8
ورود توریست 1270825.00 1470000 1520000 1550000 1550000 1580000
ذخایر طلا 78.50 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 776.00 794 797 801 800 805
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.80 30.9 30.9 30.9 32.2 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 283404.39 198218 211132 297858 297575 313644
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 104.71 106 106 105 106 108
شاخص PMI تولید 51.20 51.2 50.9 50.2 51 51.5
تولید صنعتی 5.20 6 5.7 5.1 5.3 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 -0.6 0.7 4 3.5 1.8
تغییرات موجودی انبار 1646.41 48200 25400 -26500 -26500 -29600
ثبت خودرو 90206.00 56000 91000 86000 102000 89000
تولید مس 218028.00 269000 266000 271000 260000 268000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 124.50 122 122 123 125 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.70 6.4 -0.4 4.2 3.2 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.10 3.6 2.8 3.9 4 5.1
هزینه های مصرف کننده 1441814.00 1429535 1477952 1515347 1513905 1595660
تسهیلات اعتباری خریدار 2373978.00 2300878 2355754 2486828 2470728 2618630
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 16.8 16.8 16.8 16.8 17
قیمت گازوئیل 0.45 0.44 0.42 0.41 0.4 0.4
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 208.22 210 212 213 213 217


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.