اندونزی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 14055.00 14040 14110 14181 14252 14395
بازار سهام 6509.77 6446 6360 6276 6193 6029
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.89 8.15 8.26 8.36 8.47 8.69
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 -0.3 3.4 2.6 -0.9 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 5.1 4.9 5.2 5.1 5.3
نرخ بیکاری 5.34 5.4 5.4 5.4 4.9 5.3
نرخ تورم 2.82 3.8 3.9 4.2 4.1 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.5 0.7 0.8 0.9 0.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6.5 6.5 5.75
موازنه تجاری -1159.50 -300 150 750 431 300
حساب جاری -9148.00 -5660 -5000 -3900 -2100 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70 30.9 30.9 30.9 30.9 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
اطمینان کسب و کار 104.71 107 106 106 105 108
شاخص PMI تولید 49.90 51 51.2 50.9 50.2 51.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.50 123 122 122 123 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.60 3.6 6.4 -0.4 4.2 3.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.69 -0.3 3.4 2.6 -0.9 -0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.18 5.1 4.9 5.2 5.1 5.3
تولید ناخالص داخلی 1015.54 1126 1126 1126 1126 1150
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2638894.30 2562314 2667491 2753983 2821087 2970605
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 914309.16 841515 848843 903677 925697 974759
تولید ناخالص داخلی سرانه 4130.66 4332 4332 4332 4332 4567
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11188.74 11733 11733 11733 11733 12037
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 46173.20 86734 86171 84473 86531 91117
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 277871.90 263880 265862 279411 279146 293940
تولید ناخالص داخلی از ساخت 553239.30 547772 559470 573944 587929 619090
تولید ناخالص داخلی از معادن 200377.20 204828 208990 211136 210936 222115
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48493.30 46161 47671 48893 50085 52739
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 37882.20 35020 36512 37722 38641 40689
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.34 5.4 5.4 5.4 4.9 5.3
افراد شاغل 127067835.00 128000000 128000000 128000000 128000000 129000000
افراد بیکار 6871264.00 6775000 6775000 6775000 6775000 6610000
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20 69.3 69.3 69.3 69.3 69.1
حداقل دستمزد 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 4.1
دستمزد در تولید 2703980.52 2740000 2740000 2850000 2850000 3100000
جمعیت 261.90 266 266 266 265 268
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 58.00 58 58 58 58 58
هزینه زندگی خانواده 2954800.00 3150000 3150000 3150000 3150000 3230000
هزینه زندگی انفرادی 1456700.00 1820000 1820000 1820000 1820000 1890000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3427900.00 3270000 3270000 3270000 3270000 3330000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5017000.00 5240000 5240000 5240000 5240000 5310000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.82 3.8 3.9 4.2 4.1 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.5 0.7 0.8 0.9 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.83 138 139 139 141 146
قیمت مصرف کننده اصلی 126.90 127 128 129 130 135
اندازه اصل تورم 3.06 2.9 2.8 2.7 3 3.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143.95 144 145 146 147 151
قیمت تولید 166.07 174 176 178 176 185
قیمت صادرات 155.90 171 173 175 177 182
قیمت واردات 149.59 153 155 156 157 162
تورم مواد غذایی 1.98 4 3.5 3.8 4.2 4
تغییر قیمت تولید کننده 3.19 7.1 6.8 6.5 6 5
CPI مسکن آب و برق 131.41 133 134 135 136 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.56 146 137 137 139 145
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6.5 6.5 5.75
نرخ بهره بین بانکی 7.36 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
عرضه پول M0 625370.48 634000 645000 582000 630000 650000
عرضه پول M1 1457112.40 1462000 1436000 1452000 1460000 1470000
عرضه پول M2 5758293.10 5830000 5910000 5990000 6150000 6270000
ذخایر ارزی 120075.00 115900 115400 115800 116200 172000
وام به بخش خصوصی 4641544.00 4620000 4690000 4750000 4830000 4950000
نرخ بهره سپرده 5.25 3.5 5.25 5.25 3.5 3.75
نرخ وام 6.75 5 6.75 6.75 5 6
میزان رشد وام 12.90 6.4 5.9 5.7 6.3 5.9
نسبت ذخیره نقدی 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1159.50 -300 150 750 431 300
حساب جاری -9148.00 -5660 -5000 -3900 -2100 -3100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.2
واردات 15028.50 15100 13700 13200 15800 16200
صادرات 13869.00 14500 14000 14700 14900 16500
بدهی خارجی 376839.29 410000 410000 410000 410000 420000
رابطه مبادله 104.24 112 112 113 113 112
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 99.00 94.2 93.8 94.5 95.4 98.8
حواله 2711.00 2490 2450 2510 2560 2610
ورود توریست 1405536.00 1490000 1470000 1520000 1550000 1580000
ذخایر طلا 78.50 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
تولید نفت خام 787.00 791 794 797 801 805
فروش اسلحه 102.00 97 97 97 97 95
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.70 30.9 30.9 30.9 30.9 32.2
بودجه دولت -1.76 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
ارزش بودجه دولت -259900.00 -390000 -390000 -390000 -390000 -410000
هزینه های دولت 283404.39 153539 203104 216543 216337 227803
درآمدهای دولت 1894700.00 1700000 1700000 1700000 1700000 1720000
هزینه های مالی 2202200.00 2090000 2090000 2090000 2090000 2130000
مخارج نظامی 7910.80 7950 7950 7950 7950 7980
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 104.71 107 106 106 105 108
شاخص PMI تولید 49.90 51 51.2 50.9 50.2 51.5
تولید صنعتی 0.60 5.3 6 5.7 5.1 6.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00 1.5 -0.6 0.7 4 1.8
استفاده از ظرفیت 75.18 78.1 78.5 78.7 79 79.8
تغییرات موجودی انبار 1646.41 61500 48200 25400 -26500 -29600
ثبت خودرو 81175.00 102000 75000 97000 106000 109000
تولید مس 191333.00 274000 269000 266000 271000 268000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.50 123 122 122 123 128
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.60 3.6 6.4 -0.4 4.2 3.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.70 3.9 3.6 2.8 3.9 5.1
هزینه های مصرف کننده 1441814.00 1408563 1428834 1478303 1514324 1594584
تسهیلات اعتباری خریدار 2366154.00 2310000 2330000 2350000 2370000 2460000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.90 16.8 16.8 16.8 16.8 17
قیمت گازوئیل 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 208.22 210 210 212 213 217


اندونزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.