هند

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 71.03 71.05 71.46 71.88 72.29 73.13
بازار سهام 39298.38 38176 37693 37213 36742 35816
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.69 6.76 6.82 6.89 6.96 7.09
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.9 6 6.5 6.2 6
نرخ بیکاری 6.00 6.2 6.5 6.5 6.3 6.1
نرخ تورم 3.99 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7
نرخ بهره 5.15 5.15 5.15 5 5 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -10860.00 -17900 -17000 -17000 -16200 -14100
حساب جاری -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 69 70 70 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 112.80 114 115 112 111 112
شاخص PMI تولید 51.40 51.4 50.8 51 51.1 50.8
شاخص PMI خدمات 48.70 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.40 95 95 98 98 101
نرخ مالیات شرکت 25.17 35 35 25.17 25.17 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.9 6 6.5 6.2 6
تولید ناخالص داخلی 2726.32 2900 3100 3100 3100 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35851.75 37417 37487 39430 38182 39924
تولید ناخالص ملی 13954956.00 14917848 14945758 14792253 14862028 15917344
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11663.34 12374 12397 12107 12421 13203
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104.20 2500 2900 2900 2900 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899.20 7100 7200 7200 7200 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4335.47 6267 6279 5153 4617 6687
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2812.62 2945 2950 2741 2995 3142
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5681.04 6040 6051 6538 6050 6445
تولید ناخالص داخلی از معادن 988.87 931 933 1208 1053 994
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4166.28 4612 4621 4887 4437 4921
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 786.82 757 758 734 838 808
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.00 6.2 6.5 6.5 6.3 6.1
جمعیت 1298.04 1305 1313 1313 1313 1313
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 272.19 341 356 356 356 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45500 45500 45500 45500 46500
دستمزد در تولید 347.30 435 455 455 455 455
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 17000 17000 17000 17000 18000
هزینه زندگی خانواده 19400.00 18500 18500 18500 18500 19800
حداقل دستمزد 176.00 176 190 190 190 190
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.99 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 145.80 145 146 148 150 150
قیمت تولید 121.30 125 125 125 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 0.33 3.8 4.5 3.2 3.4 3.9
تورم مواد غذایی 5.11 3.5 4.2 4 4 4.7
CPI مسکن آب و برق 152.20 152 155 155 157 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.10 128 129 129 130 133
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.15 5.15 5.15 5 5 4.75
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 5.20 5.41 5.41 5.26 5.26 5.01
میزان رشد وام 8.80 11 12 13 11.5 12
نرخ بهره معکوس 4.90 4.85 4.85 4.7 4.6 4.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -10860.00 -17900 -17000 -17000 -16200 -14100
حساب جاری -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 36890.00 42900 45600 45700 44100 44400
صادرات 26030.00 29100 33200 29500 30800 32200
رابطه مبادله 73.30 83.71 78.04 78.04 75.49 78.04
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 69 70 70 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -5538.40 -5800 -5800 -5800 -4400 -6208
هزینه های دولت 4218.93 3646 3652 3908 4493 3890
درآمدهای دولت 6214.61 12000 17600 3400 8200 13500
هزینه های مالی 11753.01 18900 24400 7800 14600 19700
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 13.6 14 14 14 14
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.17 35 35 25.17 25.17 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 112.80 114 115 112 111 112
شاخص PMI تولید 51.40 51.4 50.8 51 51.1 50.8
شاخص PMI خدمات 48.70 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
تولید صنعتی -1.10 2 3.8 2.2 1.5 3.5
تولید صنعتی -1.20 2.4 2 2.5 1.8 5.6
تولید خودرو 192517.00 180719 230000 190000 230000 200000
استخراج معدن 0.10 2 2 3 3 2.1
تولید سیمان 24454.00 29780 34780 29500 275000 30091
پی ام آی مرکب 49.80 51.8 51 52.5 52.5 52.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.40 95 95 98 98 101
هزینه های مصرف کننده 19744.38 22098 22139 22378 21028 23578
نرخ وام بانکی 9.40 9.4 9.4 9.25 9.25 9
قیمت گازوئیل 1.05 0.97 0.94 0.87 0.84 0.94
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -0.50 5.1 3.5 2.5 2.5 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.