هند

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 71.19 71.34 71.73 72.13 72.53 73.32
بازار سهام 35857.72 35876 35499 35125 34759 34033
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.57 7.56 7.63 7.7 7.78 7.93
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 7.5 7.4 7.2 6.9 6.7
نرخ بیکاری 6.10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 2.05 2.8 3.5 4.1 4.2 4.5
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -14730.00 -15269 -15759 -15191 -12900 -11100
حساب جاری -19100.00 -13000 -15000 -12000 -13500 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69 69 69 69 70
بودجه دولت -3.53 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
اطمینان کسب و کار 116.20 116 116 115 114 112
شاخص PMI تولید 53.90 51.9 51.8 52 51.4 52.8
شاخص PMI خدمات 52.20 50.4 51.5 50.8 50.5 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.70 100 96 98 100 97
نرخ مالیات شرکت 35.00 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 7.5 7.4 7.2 6.9 6.7
تولید ناخالص داخلی 2597.49 2900 2900 2900 2900 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 33976.20 36072 34988 35216 36490 38826
تولید ناخالص ملی 12865461.00 13347916 13341483 13335050 13817505 14701825
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10986.75 11605 11046 11388 11800 12555
تولید ناخالص داخلی سرانه 1963.55 3100 3100 3100 3100 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6426.67 7100 7100 7100 7100 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3461.02 4938 4353 3587 3717 3955
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2378.36 2595 2675 2552 2554 2718
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5841.64 6165 5902 6055 6274 6675
تولید ناخالص داخلی از معادن 748.41 1238 1084 803 804 855
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4227.70 4469 4212 4536 4541 4831
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 728.58 675 740 755 782 833
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 19400.00 19800 17400 17400 18500 19800
دستمزد 272.19 341 341 341 341 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45500 45489 45396 45500 46500
دستمزد در تولید 347.30 435 435 435 435 455
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 17000 11833 11849 17000 18000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.05 2.8 3.5 4.1 4.2 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.70 141 143 146 147 154
قیمت تولید 119.20 122 125 126 128 135
تغییر قیمت تولید کننده 2.76 3.9 4.2 4.5 5 4.9
تورم مواد غذایی -2.17 3.9 4.3 2.9 3.5 4.7
CPI مسکن آب و برق 147.70 147 147 151 153 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.40 125 128 131 131 137
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.40 6.65 6.65 6.9 6.9 6.9
میزان رشد وام 14.50 14.58 14.6 14.6 13 12
نرخ بهره معکوس 6.00 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -14730.00 -15269 -15759 -15191 -12900 -11100
حساب جاری -19100.00 -13000 -15000 -12000 -13500 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
واردات 41090.00 43232 43212 43209 45900 43000
صادرات 26360.00 27962 27453 28019 30000 28900
رابطه مبادله 73.30 77.03 77.12 77.2 83.71 78.04
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69 69 69 69 70
بودجه دولت -3.53 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
ارزش بودجه دولت -7014.57 -4878 -4569 -5069 -5800 -1220
هزینه های دولت 4216.64 3559 4266 4524 4529 4819
درآمدهای دولت 11305.76 15500 2350 6626 12000 12500
هزینه های مالی 18320.33 20378 6919 11695 17800 18708
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 11.6 11.6 11.6 11.6 11.2
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 116.20 116 116 115 114 112
شاخص PMI تولید 53.90 51.9 51.8 52 51.4 52.8
شاخص PMI خدمات 52.20 50.4 51.5 50.8 50.5 51.9
تولید صنعتی 2.40 4.8 4.5 5.4 5 6.5
تولید صنعتی 2.70 6.2 4.8 4 4.4 5.6
تولید خودرو 253744.00 262936 230628 255336 223719 238720
استخراج معدن -1.00 2.3 1.7 1.91 2 2.1
تولید سیمان 28877.00 29690 26097 27058 28780 29791
پی ام آی مرکب 53.60 52 52.4 53 51.8 52.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.70 100 96 98 100 97
هزینه های مصرف کننده 18516.44 19701 19212 19192 19887 21159
نرخ وام بانکی 9.45 9.45 9.45 9.7 9.7 9.7
قیمت گازوئیل 0.99 0.98 0.95 0.93 0.9 0.9
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 2.60 5.01 4.4 5.02 5.1 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.