هند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 69.86 70.12 70.51 70.92 71.32 72.14
بازار سهام 39077.18 39281 38852 38431 38010 37186
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.93 7.09 7.15 7.2 7.26 7.38
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.7 6.6 6.9 7.1 7.4
نرخ بیکاری 3.53 3.6 3.6 3.8 3.8 4.5
نرخ تورم 3.05 3.2 3 3.5 3.8 3.7
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5 5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -15360.00 -16500 -15500 -17900 -17000 -14100
حساب جاری -16899.55 -15000 -12000 -13500 -11000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69 69 69 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
اطمینان کسب و کار 113.50 116 115 114 115 112
شاخص PMI تولید 52.70 51.8 52 51.4 52.3 52.8
شاخص PMI خدمات 50.20 51.5 50.8 50.5 49.8 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.00 102 98 95 95 101
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.7 6.6 6.9 7.1 7.4
تولید ناخالص داخلی 2600.82 2900 2900 2900 3100 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37198.30 35307 35548 37417 37487 39924
تولید ناخالص ملی 13954956.00 13296454 13290021 14917848 14945758 15917344
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11421.62 11423 11361 12374 12397 13203
تولید ناخالص داخلی سرانه 1963.55 3100 3100 3100 3500 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6426.67 7100 7100 7100 7200 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4860.94 4392 3668 6267 6279 6687
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2586.14 2748 2620 2945 2950 3142
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6167.49 5853 6024 6040 6051 6445
تولید ناخالص داخلی از معادن 1139.86 995 752 931 933 994
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4610.20 3972 4330 4612 4621 4921
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 692.04 749 764 757 758 808
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.53 3.6 3.6 3.8 3.8 4.5
افراد شاغل 29579.00 30183 30212 30212 32200 32200
افراد بیکار 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 19400.00 17400 17400 18500 18500 19800
دستمزد 272.19 341 341 341 356 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45489 45396 45500 45500 46500
دستمزد در تولید 347.30 435 435 435 455 455
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 11833 11849 17000 17000 18000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.05 3.2 3 3.5 3.8 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.00 143 144 145 146 150
قیمت تولید 121.20 123 125 125 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.45 3.2 3.5 4 4.5 3.9
تورم مواد غذایی 1.83 4.3 2.9 3.5 4.2 4.7
CPI مسکن آب و برق 150.10 147 150 152 155 157
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.90 128 130 128 129 133
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5 5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 6.07 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36
میزان رشد وام 12.70 14.6 14.6 13 13 12
نرخ بهره معکوس 5.50 6.5 6.5 6.5 6 5.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -15360.00 -16500 -15500 -17900 -17000 -14100
حساب جاری -16899.55 -15000 -12000 -13500 -11000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
واردات 45350.00 43900 44500 42900 45600 44400
صادرات 29990.00 27400 29000 29100 33200 32200
رابطه مبادله 73.30 77.12 77.2 83.71 78.04 78.04
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.70 69 69 69 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
ارزش بودجه دولت -1570.48 -4569 -5069 -5800 -5800 -6208
هزینه های دولت 3686.66 4005 4221 3646 3652 3890
درآمدهای دولت 976.31 2350 6626 12000 12000 12500
هزینه های مالی 2546.79 6919 11695 17800 17800 18708
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.74 11.6 11.6 11.6 11.2 11.2
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 113.50 116 115 114 115 112
شاخص PMI تولید 52.70 51.8 52 51.4 52.3 52.8
شاخص PMI خدمات 50.20 51.5 50.8 50.5 49.8 51.9
تولید صنعتی 3.40 4.5 5.4 5 4.8 6.5
تولید صنعتی 2.80 4.8 4 4.4 4 5.6
تولید خودرو 217200.00 230628 255336 223719 238720 238720
استخراج معدن 5.10 1.7 1.91 2 2 2.1
تولید سیمان 28727.00 26097 27058 28780 28780 29791
پی ام آی مرکب 51.70 52.4 53 51.8 51 52.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.00 102 98 95 95 101
هزینه های مصرف کننده 21111.41 19713 19935 22098 22139 23578
نرخ وام بانکی 9.40 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
قیمت گازوئیل 1.02 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 2.60 4.4 5.02 5.1 6.5 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.