هند

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 70.80 72.14 72.54 72.94 73.34 74.15
بازار سهام 41009.71 40312 39835 39366 38901 37987
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.78 6.52 6.59 6.65 6.71 6.85
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.2 5.1 5.6 6.2 6
نرخ بیکاری 8.50 8.2 7.8 7.5 7.3 6.1
نرخ تورم 5.54 5.5 4.7 3.7 3.5 3.7
نرخ بهره 5.15 5.15 4.9 4.7 4.5 4.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
موازنه تجاری -12120.00 -16500 -17000 -14200 -13300 -14100
حساب جاری -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 69 70 70 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 112.80 114 115 112 111 112
شاخص PMI تولید 51.20 51.4 50.8 51 51.1 50.8
شاخص PMI خدمات 52.70 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.40 95 95 98 98 101
نرخ مالیات شرکت 25.17 35 35 25.17 25.17 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 4.2 5.1 5.6 6.2 6
تولید ناخالص داخلی 2726.32 2900 3100 3100 3100 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35993.34 35990 38147 36856 37109 38150
تولید ناخالص ملی 13954956.00 14345695 14310807 14345695 14387560 15206436
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11276.75 12018 11713 11990 11626 12739
تولید ناخالص داخلی سرانه 2104.20 2500 2900 2900 2900 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6899.20 7100 7200 7200 7200 7200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3651.61 6034 4985 4457 3765 6396
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2621.49 2833 2652 2891 2703 3003
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5765.60 5796 6325 5840 5944 6144
تولید ناخالص داخلی از معادن 727.76 900 1169 1017 750 954
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4674.34 4431 4728 4283 4819 4697
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 766.25 728 710 809 790 772
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 8.50 8.2 7.8 7.5 7.3 6.1
جمعیت 1298.04 1305 1313 1313 1313 1313
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 272.19 341 356 356 356 356
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 43200.00 45500 45500 45500 45500 46500
دستمزد در تولید 347.30 435 455 455 455 455
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10900.00 17000 17000 17000 17000 18000
هزینه زندگی خانواده 19400.00 18500 18500 18500 18500 19800
حداقل دستمزد 176.00 176 190 190 190 190
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.54 5.5 4.7 3.7 3.5 3.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.60 148 147 148 151 153
قیمت تولید 122.20 121 122 125 125 126
تغییر قیمت تولید کننده 0.16 1 1.9 3.2 3.4 3.9
تورم مواد غذایی 10.01 3.5 4.2 4 4 4.7
CPI مسکن آب و برق 153.50 155 156 155 158 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.60 130 130 129 131 135
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.15 5.15 4.9 4.7 4.5 4.5
نسبت ذخیره نقدی 4.00 4 4 4 4 4
نرخ بهره بین بانکی 4.89 4.89 4.89 4.69 4.49 4.49
میزان رشد وام 8.00 11 12 13 11.5 12
نرخ بهره معکوس 4.90 4.85 4.85 4.7 4.6 4.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -12120.00 -16500 -17000 -14200 -13300 -14100
حساب جاری -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 38110.00 39900 42600 43700 44100 44400
صادرات 25980.00 29100 32200 29500 30800 32200
رابطه مبادله 73.30 83.71 78.04 78.04 75.49 78.04
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.30 69 70 70 70 70
بودجه دولت -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -7204.45 -7620 -6850 -4620 -6670 -6208
هزینه های دولت 4725.76 3507 3781 4337 4872 3717
درآمدهای دولت 9344.60 12000 17600 3400 8200 13500
هزینه های مالی 16549.05 18900 24400 7800 14600 19700
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 13.04 13.6 14 14 14 14
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.17 35 35 25.17 25.17 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 112.80 114 115 112 111 112
شاخص PMI تولید 51.20 51.4 50.8 51 51.1 50.8
شاخص PMI خدمات 52.70 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
تولید صنعتی -3.80 -3.2 1.1 2.2 1.5 3.5
تولید صنعتی -2.10 -2.6 1.2 2.5 1.8 5.6
تولید خودرو 181889.00 180719 230000 190000 230000 200000
استخراج معدن -8.00 2 2 3 3 2.1
تولید سیمان 26195.00 29780 34780 29500 275000 30091
پی ام آی مرکب 52.70 51.8 51 52.5 52.5 52.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.40 95 95 98 98 101
هزینه های مصرف کننده 20274.01 21193 21650 20297 20903 22464
نرخ وام بانکی 9.40 9.4 9.4 9.2 9 9
قیمت گازوئیل 1.03 0.94 0.92 0.89 0.86 0.82
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -5.80 -3.2 -0.6 2.5 2.5 3


هند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.