ایسلند

بازارها آخرین مرجع
پول 124 2019-10
بازار سهام 1348 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.47 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
نرخ بیکاری 4.4 2019-08
نرخ تورم 3 2019-09
نرخ بهره 3.25 2019-10
موازنه تجاری -17100 2019-09
حساب جاری 11.15 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.2 2019-09
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 25.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381731 2019-06
تولید ناخالص ملی 1470469 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73119 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48606 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2019-08
افراد شاغل 195500 2019-08
افراد بیکار 8500 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 80 2019-08
نرخ بیکاری جوانان 12.2 2019-08
پست های خالی شغلی 100 2019-09
دستمزد 652000 2017-12
رشد دستمزد 1.1 2019-07
جمعیت 0.35 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 76.9 2019-08
استخدام تمام وقت 144 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 44.8 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 470 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 264 2019-09
اندازه اصل تورم 3.2 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 187 2018-12
قیمت تولید 212 2019-08
قیمت صادرات 202 2018-12
قیمت واردات 222 2018-12
CPI مسکن آب و برق 458 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156 2019-09
تورم مواد غذایی 3.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.6 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 3.7 2019-10
عرضه پول M0 126 2019-08
عرضه پول M1 522 2019-08
عرضه پول M2 1217 2019-08
عرضه پول M3 1947 2019-08
ترازنامه بانک 3925623 2019-08
ذخایر ارزی 825677 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 855172 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -17100 2019-09
حساب جاری 11.15 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
صادرات 50900 2019-09
واردات 68000 2019-09
بدهی خارجی 2408 2019-06
گردش سرمایه 8.57 2019-06
ذخایر طلا 1.98 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8.49 2019-06
حواله 1747 2019-06
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 231281 2019-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-06
هزینه های دولت 79869 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.7 2018-12
درآمدهای دولت 308 2019-06
هزینه های مالی 302 2019-06
درخواست پناهندگی 75 2019-08
ارزیابی اعتبار 55.45
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 2128 2019-06
ثبت خودرو 1218 2019-08
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 24 2019-08
شاخص رقابتی 74.72 2019-12
رتبه رقابتی 26 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 21 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.2 2019-09
هزینه های مصرف کننده 202779 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 3949 2017-12
قیمت گازوئیل 1.62 2019-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 451 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.