ایسلند

بازارها آخرین مرجع
پول 122 2019-04
بازار سهام 1392 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.35 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
نرخ بیکاری 2.9 2019-03
نرخ تورم 2.9 2019-03
نرخ بهره 4.5 2019-03
موازنه تجاری -13200 2019-03
حساب جاری 0.3 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.6 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 23.91 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 385392 2018-12
تولید ناخالص ملی 1468662 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 82745 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46483 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2019-03
افراد شاغل 203900 2019-03
افراد بیکار 6200 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 82.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 7.7 2019-02
پست های خالی شغلی 185 2019-03
دستمزد 652000 2017-12
رشد دستمزد 2.3 2019-01
جمعیت 0.35 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 80.2 2019-03
استخدام تمام وقت 144 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 44.6 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 465 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.1 2019-02
قیمت مصرف کننده اصلی 261 2019-03
اندازه اصل تورم 2.7 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2018-12
قیمت تولید 207 2019-02
قیمت صادرات 202 2018-12
قیمت واردات 222 2018-12
CPI مسکن آب و برق 454 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154 2019-03
تورم مواد غذایی 4.2 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 5.6 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 4.67 2019-04
عرضه پول M0 123 2019-02
عرضه پول M1 506 2019-02
عرضه پول M2 1160 2019-02
عرضه پول M3 1872 2019-02
ترازنامه بانک 3822138 2019-02
ذخایر ارزی 764985 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 781686 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -13200 2019-03
حساب جاری 0.3 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 2017-12
صادرات 49600 2019-03
واردات 62900 2019-03
بدهی خارجی 2317 2018-12
گردش سرمایه 40.23 2018-12
ذخایر طلا 2 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.12 2018-12
حواله 1518 2018-12
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 199626 2018-10
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.3 2017-12
بودجه دولت 0 2017-12
ارزش بودجه دولت 1.8 2018-09
هزینه های دولت 79056 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
درآمدهای دولت 298 2018-09
هزینه های مالی 296 2018-09
درخواست پناهندگی 80 2018-12
ارزیابی اعتبار 55.45
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 411 2018-12
ثبت خودرو 1461 2019-03
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 82 2018-12
شاخص رقابتی 74.51 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 21 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 205772 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 3949 2017-12
قیمت گازوئیل 1.81 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 445 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.