ایسلند

بازارها آخرین مرجع
پول 126 2019-06
بازار سهام 1445 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.04 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 2.9 2019-04
نرخ تورم 3.6 2019-05
نرخ بهره 4 2019-05
موازنه تجاری -16400 2019-05
حساب جاری 35.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.6 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 23.91 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383461 2019-03
تولید ناخالص ملی 1468662 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64633 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46483 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2019-04
افراد شاغل 203600 2019-04
افراد بیکار 6100 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 82 2019-04
نرخ بیکاری جوانان 7.7 2019-02
پست های خالی شغلی 238 2019-05
دستمزد 652000 2017-12
رشد دستمزد 2.5 2019-03
جمعیت 0.35 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 79.6 2019-04
استخدام تمام وقت 144 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 44.6 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 468 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 262 2019-05
اندازه اصل تورم 3.3 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2018-12
قیمت تولید 210 2019-04
قیمت صادرات 202 2018-12
قیمت واردات 222 2018-12
CPI مسکن آب و برق 456 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 158 2019-05
تورم مواد غذایی 4.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 10.2 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 4.32 2019-06
عرضه پول M0 133 2019-03
عرضه پول M1 506 2019-03
عرضه پول M2 1191 2019-03
عرضه پول M3 1913 2019-03
ترازنامه بانک 3872528 2019-03
ذخایر ارزی 766594 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 772414 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -16400 2019-05
حساب جاری 35.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
صادرات 63200 2019-05
واردات 79500 2019-05
بدهی خارجی 2317 2018-12
گردش سرمایه 97.7 2019-03
ذخایر طلا 2 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -40.59 2019-03
حواله 1518 2018-12
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 120306 2019-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1.8 2018-09
هزینه های دولت 76527 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.7 2018-12
درآمدهای دولت 298 2018-09
هزینه های مالی 296 2018-09
درخواست پناهندگی 70 2019-03
ارزیابی اعتبار 55.45
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -7973 2019-03
ثبت خودرو 2508 2019-05
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 61 2019-03
شاخص رقابتی 74.51 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 21 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 185018 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 3949 2017-12
قیمت گازوئیل 1.77 2019-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 447 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.