ایسلند

بازارها آخرین مرجع
پول 124 2019-08
بازار سهام 1418 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.76 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 3.3 2019-06
نرخ تورم 3.1 2019-07
نرخ بهره 3.75 2019-06
موازنه تجاری -18600 2019-07
حساب جاری 35.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.4 2019-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 25.88 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383461 2019-03
تولید ناخالص ملی 1468662 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64633 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48606 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-06
افراد شاغل 201300 2019-06
افراد بیکار 6800 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 81.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 6.2 2019-06
پست های خالی شغلی 133 2019-07
دستمزد 652000 2017-12
رشد دستمزد 2.5 2019-03
جمعیت 0.35 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 67 2018-12
نرخ اشتغال 78.8 2019-06
استخدام تمام وقت 144 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 44.8 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 469 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 263 2019-07
اندازه اصل تورم 2.7 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 186 2018-12
قیمت تولید 215 2019-06
قیمت صادرات 202 2018-12
قیمت واردات 222 2018-12
CPI مسکن آب و برق 458 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 161 2019-07
تورم مواد غذایی 5.5 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.75 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 4.07 2019-08
عرضه پول M0 111 2019-06
عرضه پول M1 533 2019-06
عرضه پول M2 1224 2019-06
عرضه پول M3 1933 2019-06
ترازنامه بانک 3934788 2019-06
ذخایر ارزی 806269 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 823172 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 315 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -18600 2019-07
حساب جاری 35.1 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2018-12
صادرات 51600 2019-07
واردات 70200 2019-07
بدهی خارجی 2317 2018-12
گردش سرمایه 97.7 2019-03
ذخایر طلا 2 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -40.59 2019-03
حواله 1518 2018-12
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 231281 2019-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2018-12
بودجه دولت 1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1.8 2018-09
هزینه های دولت 76527 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.7 2018-12
درآمدهای دولت 298 2018-09
هزینه های مالی 296 2018-09
درخواست پناهندگی 45 2019-06
ارزیابی اعتبار 55.45
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.3 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10.84 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -7973 2019-03
ثبت خودرو 1746 2019-06
سرعت اینترنت 16496 2017-03
آدرس های IP 152051 2017-03
ورشکستگی 61 2019-03
شاخص رقابتی 74.51 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 21 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 185018 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 3949 2017-12
قیمت گازوئیل 1.71 2019-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 449 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 2836 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.