ایسلند

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 121.37 122 123 124 125 126
بازار سهام 1508.07 1482 1465 1448 1432 1400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.73 3.8 3.86 3.93 4 4.13
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 -0.5 1.6 1.5 1.7 1.5
نرخ بیکاری 3.60 3 2.6 3.2 3 2.9
نرخ تورم 2.70 2.4 2.8 2.7 2.5 2.4
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -3100.00 -13300 -10400 -10400 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37 37 37 37
بودجه دولت 1.10 1 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 -0.5 1.6 1.5 1.7 1.5
تولید ناخالص داخلی 25.88 24.7 26.9 26.9 26.9 26.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 378987.00 378330 377120 387457 388220 384005
تولید ناخالص ملی 1470469.00 1463117 1493997 1492526 1495467 1485063
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77324.00 74519 59947 74216 74362 75636
تولید ناخالص داخلی سرانه 52103.20 55000 63000 63000 63000 63000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48605.58 48500 48900 48900 48900 48900
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.60 3 2.6 3.2 3 2.9
دستمزد 669000.00 672994 672994 672994 672994 694665
جمعیت 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 77.60 79.4 79.4 79.4 79.4 79
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.70 2.4 2.8 2.7 2.5 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 472.80 475 478 482 482 486
قیمت مصرف کننده اصلی 265.50 268 268 268 268 275
اندازه اصل تورم 3.00 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
قیمت تولید 211.40 229 212 226 222 240
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 7.8 5.5 5 5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 463.10 461 467 469 470 472
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 155.54 160 158 164 160 164
تورم مواد غذایی 2.50 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.45 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -3100.00 -13300 -10400 -10400 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1
واردات 55200.00 69500 60200 60200 60200 73600
صادرات 52100.00 56200 49800 49800 49800 58900
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37 37 37 37
بودجه دولت 1.10 1 0.6 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 77006.00 79017 77863 81067 81227 80202
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.70 41.5 41.2 41.2 41.2 41.2
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.60 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 189168.00 204732 187002 205821 206226 207803
قیمت گازوئیل 1.67 1.53 1.49 1.44 1.4 1.32


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.