ایسلند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 122.02 124 125 126 127 129
بازار سهام 1391.66 1334 1319 1304 1290 1261
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.35 4.63 4.69 4.75 4.81 4.94
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2.2 1.8 1.7 2.5 2.9
نرخ بیکاری 2.90 3.2 2.1 3 2.6 2.9
نرخ تورم 2.90 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4.25
موازنه تجاری -13200.00 -19400 -14800 -13300 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 1 1 1 1.2 1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 38 38 38 37 37
بودجه دولت 0.00 1 1 1 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00 2.2 1.8 1.7 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 23.91 29 29 29 32 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 385392.00 379294 378566 391944 395027 403310
تولید ناخالص ملی 1468662.00 1436124 1433283 1444647 1456011 1486542
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 82745.00 83947 73950 84152 84814 86592
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910.01 50350 50350 50350 50220 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46482.96 47004 47004 47004 47205 47205
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.90 3.2 2.1 3 2.6 2.9
دستمزد 652000.00 672994 672994 672994 672994 694665
جمعیت 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 80.20 79.5 79.5 79.4 79.4 79
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.90 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 465.30 468 470 477 478 489
قیمت مصرف کننده اصلی 261.40 262 262 268 268 275
اندازه اصل تورم 2.70 2.41 2.41 2.7 2.7 2.8
قیمت تولید 207.30 212 219 229 212 240
تغییر قیمت تولید کننده 5.60 5.3 8.1 7.8 2.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.1 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 454.10 452 458 463 467 475
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 153.91 157 156 161 158 165
تورم مواد غذایی 4.20 4.6 4.5 4.2 4.2 3.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4.25
نرخ بهره بین بانکی 4.67 4.72 4.72 4.72 4.47 4.47
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -13200.00 -19400 -14800 -13300 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 1 1 1 1.2 1.2
واردات 62900.00 75800 66700 69500 60200 73600
صادرات 49600.00 56400 51900 56200 49800 58900
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 38 38 38 37 37
بودجه دولت 0.00 1 1 1 0.6 0.6
هزینه های دولت 79056.00 77824 75522 80400 81032 82732
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 43.4 43.4 43.4 45 45
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 205772.00 201031 186703 209270 210916 215339
قیمت گازوئیل 1.81 1.75 1.71 1.67 1.62 1.63


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.