ایسلند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 125.80 125 126 127 128 130
بازار سهام 1444.60 1462 1445 1429 1412 1380
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.04 4.08 4.14 4.2 4.26 4.38
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.9 0.5 -0.5 1.9 2.5
نرخ بیکاری 2.90 3.2 2.1 3 2.6 2.9
نرخ تورم 3.60 2.8 3.3 2.6 2.8 2.4
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4.25 4.25
موازنه تجاری -16400.00 -19400 -14800 -13300 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 1.3 1.3 0.1 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37.5 37.5 37 37
بودجه دولت 1.10 1 1 1 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 0.9 0.5 -0.5 1.9 2.5
تولید ناخالص داخلی 23.91 29 29 29 32 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383461.00 376855 376127 383465 392714 393052
تولید ناخالص ملی 1468662.00 1426891 1424050 1461319 1496567 1497852
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64633.00 83408 73473 82331 84317 84390
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910.01 50350 50350 50350 50220 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46482.96 47004 47004 47004 47205 47205
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.90 3.2 2.1 3 2.6 2.9
دستمزد 652000.00 672994 672994 672994 672994 694665
جمعیت 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 79.60 79.5 79.5 79.4 79.4 79
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.60 2.8 3.3 2.6 2.8 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 468.00 467 472 476 478 487
قیمت مصرف کننده اصلی 262.40 262 262 268 268 275
اندازه اصل تورم 3.30 2.41 2.41 2.7 2.7 2.8
قیمت تولید 209.90 212 219 229 212 240
تغییر قیمت تولید کننده 10.20 5.3 8.1 7.8 2.5 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.1 0.4 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 455.50 452 460 462 467 473
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 158.38 156 157 161 158 165
تورم مواد غذایی 4.80 4.6 4.5 4.2 4.2 3.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4.25 4.25
نرخ بهره بین بانکی 4.32 4.65 4.65 4.65 4.9 4.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -16400.00 -19400 -14800 -13300 -10400 -14700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 1.3 1.3 1.3 0.1 0.1
واردات 79500.00 75800 66700 69500 60200 73600
صادرات 63200.00 56400 51900 56200 49800 58900
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 37.5 37.5 37.5 37 37
بودجه دولت 1.10 1 1 1 0.6 0.6
هزینه های دولت 76527.00 77323 75035 78661 80558 80627
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.70 41.5 41.5 41.5 41.2 41.2
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.60 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 185018.00 199739 185501 204743 209682 209862
قیمت گازوئیل 1.77 1.75 1.71 1.67 1.62 1.63


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.