ایسلند

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 119.56 121 122 123 124 126
بازار سهام 1279.38 1255 1242 1228 1215 1188
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.37 5.29 5.36 5.43 5.49 5.63
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.9 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1.8 0.5 2.5 2.2 2.9
نرخ بیکاری 2.70 3.2 3.2 3 3 3.4
نرخ تورم 3.40 3.1 2.9 2.9 2.9 2.6
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.25
موازنه تجاری 4600.00 -8700 -14000 -13019 -4650 -4110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 1 1 1 1 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 38 38 38 38 37
بودجه دولت 0.00 1 1 1 1 0.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.9 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1.8 0.5 2.5 2.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 23.91 29 29 29 29 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 373561.00 373823 378263 378604 390745 402076
تولید ناخالص ملی 1405632.00 1426716 1423202 1424608 1470291 1512930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74378.00 75636 80741 75382 77799 80056
تولید ناخالص داخلی سرانه 49910.01 50350 50350 50350 50350 50220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46482.96 47004 47004 47004 47004 47205
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.70 3.2 3.2 3 3 3.4
دستمزد 615000.00 750000 702504 714907 750000 800000
جمعیت 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ اشتغال 79.40 79.6 79.5 79.5 79.4 79
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.40 3.1 2.9 2.9 2.9 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 462.00 467 471 472 479 492
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.70 102 105 103 102 105
قیمت مصرف کننده اصلی 259.30 261 262 262 268 275
اندازه اصل تورم 3.20 2.7 2.41 2.41 2.7 2.8
قیمت تولید 212.70 209 218 218 211 217
تغییر قیمت تولید کننده 9.50 8.5 8.2 7.9 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5
CPI مسکن آب و برق 451.90 451 455 460 465 477
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 154.45 155 158 157 162 166
تورم مواد غذایی 4.80 4.7 4.6 4.5 4.2 3.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.25
نرخ بهره بین بانکی 4.70 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
عرضه پول M0 130.20 270 128 128 340 450
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 4600.00 -8700 -14000 -13019 -4650 -4110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 1 1 1 1 2
واردات 53100.00 58800 62200 66066 72500 73600
صادرات 57600.00 50100 48200 53047 48100 51500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.30 38 38 38 38 37
بودجه دولت 0.00 1 1 1 1 0.9
ارزش بودجه دولت 1.80 11.81 9.5 8.93 8.81 9.13
هزینه های دولت 74967.00 76716 78969 76991 78415 80690
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 43.4 43.4 43.4 43.4 45
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 184901.00 183510 200998 187397 193406 199015
قیمت گازوئیل 1.80 1.77 1.73 1.69 1.64 1.64


ایسلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.