مجارستان

بازارها آخرین مرجع
پول 279 2019-02
بازار سهام 40583 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.75 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
نرخ تورم 2.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-01
نرخ بهره 0.9 2019-01
موازنه تجاری 129000 2018-12
حساب جاری 156 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
اطمینان کسب و کار 13.9 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.1 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7060628 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1839549 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15648 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26778 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 212005 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 303581 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1317490 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 974819 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3909244 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 314267 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
افراد شاغل 4481322 2018-11
افراد بیکار 167226 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.2 2018-11
هزینه های کار 118 2018-09
پست های خالی شغلی 87665 2018-09
دستمزد 355099 2018-11
حداقل دستمزد 418 2018-12
رشد دستمزد 10.4 2018-11
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-06
نرخ اشتغال 60.36 2018-11
استخدام تمام وقت 4231 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.61 2018-11
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 195 2018-09
بهره وری 112 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1284 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 436 2019-01
اندازه اصل تورم 3.2 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2018-09
قیمت تولید 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2018-12
قیمت صادرات 104 2018-11
قیمت واردات 106 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.9 2019-01
تورم مواد غذایی 4.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.9 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 0.15 2019-02
عرضه پول M0 7238 2019-01
عرضه پول M1 21965 2018-12
عرضه پول M2 25212 2018-12
عرضه پول M3 25637 2018-12
ترازنامه بانک 40108 2018-09
ذخایر ارزی 26623 2019-01
وام به بخش خصوصی 7317 2018-09
نرخ بهره سپرده -0.15 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 1 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 9924 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 129000 2018-12
حساب جاری 156 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
صادرات 2474000 2018-12
واردات 2345000 2018-12
بدهی خارجی 104954 2018-09
رابطه مبادله 98.67 2018-11
گردش سرمایه 90.4 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2139 2018-09
حواله 348 2018-09
ذخایر طلا 31.5 2019-03
تولید نفت خام 15 2018-08
شاخص تروریسم 0.36 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.6 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت 244 2019-01
هزینه های دولت 683932 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2017-12
درآمدهای دولت 2059732 2018-12
بدهی های دولت 28688 2018-12
هزینه های مالی 1572434 2018-12
درخواست پناهندگی 25 2018-08
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1350 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13.9 2019-01
تولید صنعتی 5.4 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 2018-12
تولید صنعتی 4 2018-11
میزان سفارشات جدید 101 2018-12
تغییرات موجودی انبار 120766 2018-09
ثبت خودرو 9714 2019-01
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
شاخص رقابتی 64.31 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 53 2018-12
تولید الکتریسیته 2986 2018-12
شاخص PMI تولید 54 2019-01
استخراج معدن 36.6 2018-11
تولید فولاد 160 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.1 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 4060429 2018-09
پس انداز های شخصی 12.12 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 6149 2018-12
نرخ وام بانکی 0.9 2019-01
تسهیلات اعتباری خریدار 690 2018-12
قیمت گازوئیل 1.3 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.4 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 33.39 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 17.5 2018-12
شاخص مسکن 131 2018-09
جواز ساختمان 1140 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 85.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.