مجارستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 284.36 288 290 293 295 300
بازار سهام 42810.11 41109 40542 39983 39429 38348
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.25 3.02 3.1 3.18 3.27 3.44
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4 3.8 3.8 3.6 3.2
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 3.70 3.4 3.2 3.2 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
موازنه تجاری 284000.00 350000 70000 120000 280000 90000
حساب جاری -348.79 -320 -290 -290 590 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 69.5 69.5 69.5 67 67
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
اطمینان کسب و کار 12.10 11 9 10 8 12
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.70 -12 -11 -8 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4 3.8 3.8 3.6 3.2
تولید ناخالص داخلی 139.14 151 151 151 157 157
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7377784.00 6904399 7162580 7658140 7643384 7903200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1877569.00 1764202 1851667 1948917 1945161 2011282
تولید ناخالص داخلی سرانه 15647.85 16220 16220 16220 16790 16790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26777.56 27871 27871 27871 28225 28225
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 214793.00 214647 215324 222955 222526 230090
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 306893.00 284145 307193 318555 317941 328749
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1342380.00 1354057 1333697 1393390 1390706 1437979
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 979661.00 992217 992667 1016888 1014929 1049429
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3951228.00 3923239 3967825 4101375 4093472 4232619
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 319367.00 314620 319452 331503 330864 342111
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.60 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
دستمزد 343469.00 360886 350831 390576 371633 418698
رشد دستمزد 10.60 9.5 8.7 8.5 8.2 7.2
حداقل دستمزد 464.20 464 464 464 500 500
جمعیت 9.78 9.75 9.74 9.76 9.74 9.74
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64.5 64.5
هزینه زندگی خانواده 221500.00 232468 230770 240328 239663 257631
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 269808 267837 305536 304691 327535
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 132166 131201 152334 151913 163302
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.70 3.4 3.2 3.2 3.1 3.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1299.70 1317 1323 1321 1340 1362
قیمت مصرف کننده اصلی 439.30 445 447 450 455 465
اندازه اصل تورم 3.80 4.2 3.8 3.6 3.6 3.4
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 2.5 3.2 3.6 3.4 2.9
تورم مواد غذایی 5.20 4.9 4.5 4.2 4.2 4.1
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ بهره بین بانکی 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.28
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.37 117 117 117 112 112
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 284000.00 350000 70000 120000 280000 90000
حساب جاری -348.79 -320 -290 -290 590 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
واردات 2616000.00 2790000 2820000 2430000 2740000 2550000
صادرات 2900000.00 3140000 2890000 2550000 3020000 2640000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 69.5 69.5 69.5 67 67
بودجه دولت -2.20 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
هزینه های دولت 742828.00 708591 689235 771055 769570 795729
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 44.7 44.7 44.7 44.3 44.3
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 12.10 11 9 10 8 12
تولید صنعتی 5.90 3.2 2.3 2.6 2.9 2.8
شاخص PMI تولید 52.40 53.1 53.2 53.4 54 55
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.70 -12 -11 -8 -10 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 -0.2 0.3 0.3 0.7 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.40 4.2 4 4.2 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 4361107.00 4176591 4100520 4526829 4518107 4671688
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1
قیمت گازوئیل 1.32 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 48.00 17 9.5 6.4 5.1 4


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.