مجارستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 279.46 278 280 282 285 289
بازار سهام 40582.83 40243 39638 39046 38457 37311
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.75 2.88 2.94 3.01 3.09 3.23
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 0.7 1.1 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.8 3.7 3.6 3.5 2.4
نرخ بیکاری 3.60 4.3 4.4 4.5 4.6 5
نرخ تورم 2.70 3.2 3.1 3.8 3.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.5
موازنه تجاری 129000.00 40000 320000 129016 80000 50000
حساب جاری 155.71 1200 709 724 450 320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 69.5 69.5 69.5 69.5 69
بودجه دولت -2.00 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 -0.2 0.2 0.45 0.3 0.2
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 0.7 1.1 0.9 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.8 3.7 3.6 3.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 139.14 151 151 151 151 157
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7060628.00 6249629 6868706 7145356 7307750 7483136
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1839549.00 1657989 1706837 1861624 1903933 1949628
تولید ناخالص داخلی سرانه 15647.85 16220 16220 16220 16220 16790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26777.56 27872 27872 27872 27872 28225
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 212005.00 195433 200204 214549 219425 224691
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 303581.00 302351 324716 314510 314206 321747
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1317490.00 1346824 1367728 1333300 1363602 1396329
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 974819.00 1014612 1014020 1009912 1008938 1033152
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3909244.00 3843596 3856338 3956155 4046068 4143173
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 314267.00 312105 313246 318038 325266 333073
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.60 4.3 4.4 4.5 4.6 5
دستمزد 355099.00 342000 325346 325276 371000 375000
رشد دستمزد 10.40 8.8 8.5 8.4 8.4 6
حداقل دستمزد 418.47 450 450 450 450 500
جمعیت 9.78 9.75 9.75 9.74 9.76 9.74
سن بازنشستگی زنان 63.50 64 63.5 63.5 64 64.5
سن بازنشستگی مردان 63.50 64 63.5 63.5 64 64.5
هزینه زندگی خانواده 221500.00 239900 215131 216246 239900 239900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600.00 280083 258170 262610 280083 285074
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400.00 140900 126837 128843 140900 141750
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.70 3.2 3.1 3.8 3.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1284.10 1293 1313 1331 1324 1364
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.30 103 103 104 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 435.80 435 438 444 444 457
اندازه اصل تورم 3.20 2.8 2.7 3.29 2.8 2.9
قیمت تولید 104.70 110 114 113 112 116
تغییر قیمت تولید کننده 4.70 6.1 5.9 5.8 5.7 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.90 102 111 112 108 112
تورم مواد غذایی 4.50 4 3.6 4.1 4.5 4.9
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
نرخ بهره سپرده -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.37 117 117 117 117 112
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 129000.00 40000 320000 129016 80000 50000
حساب جاری 155.71 1200 709 724 450 320
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
واردات 2345000.00 3080000 2820000 2667954 2610000 2830000
صادرات 2474000.00 3120000 3140000 2796970 2690000 2880000
رابطه مبادله 98.67 98.03 98.13 98.06 98.11 98.1
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.60 69.5 69.5 69.5 69.5 69
بودجه دولت -2.00 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4
ارزش بودجه دولت 244.50 -320 -640 -152 -280 -240
هزینه های دولت 683932.00 668026 716667 708554 707870 724858
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 44.7 44.7 44.7 44.7 44.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 5.40 3.5 3.3 0.37 3.6 2.1
شاخص PMI تولید 54.00 53.3 53.1 53.2 53.2 52.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 -0.2 0.2 0.45 0.3 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 4.5 4.3 5.87 4.2 3.1
هزینه های مصرف کننده 4060429.00 3968052 4163919 4109154 4202544 4303405
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
قیمت گازوئیل 1.30 1.28 1.25 1.22 1.19 1.19
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 17.50 25.5 17 9.5 6.4 3.5


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.