مجارستان

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 286.94 283 285 287 289 298
Stock Market 40050.38 36356 35836 35323 34818 32868
Government Bond 10Y 3.30 3.71 3.79 3.88 3.97 4.36
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 1.30 1 0.8 0.7 1.1 0.6
GDP Annual Growth Rate 4.90 3.9 3.8 3.7 3.6 2.4
Unemployment Rate 3.70 4.2 4.3 4.4 4.5 5
Inflation Rate 3.10 3.4 3.2 3.1 3.8 3
Inflation Rate Mom -0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
Interest Rate 0.90 0.9 1 1.25 1.25 2
Balance of Trade 95000.00 130000 40000 320000 149149 50000
Current Account 772.37 550 1200 709 724 320
Current Account to GDP 2.80 2.5 2.3 2.3 2.3 2
Government Debt to GDP 73.60 72.9 69.5 69.5 69.5 69.5
Government Budget -2.00 -1.1 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4
Retail Sales MoM 0.50 0.1 -0.2 0.2 0.45 0.2
Corporate Tax Rate 9.00 9 9 9 9 9
Personal Income Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 1.30 1 0.8 0.7 1.1 0.6
GDP Annual Growth Rate 4.90 3.9 3.8 3.7 3.6 2.4
GDP 139.14 146 151 151 151 157
GDP Constant Prices 7060628.00 7271593 6405952 7036093 7029308 7706725
Gross Fixed Capital Formation 1839549.00 1605880 1699460 1748432 1746746 1701976
GDP per capita 15647.85 15980 16220 16220 16220 16790
GDP per capita PPP 26777.56 27196 27872 27872 27872 28225
GDP From Agriculture 212005.00 196120 200322 205083 204886 207855
GDP From Construction 303581.00 300491 302351 324716 324403 318473
GDP From Manufacturing 1317490.00 1368227 1380512 1401059 1399707 1450102
GDP From Public Administration 974819.00 1012966 1014612 1014020 1013042 1073582
GDP From Services 3909244.00 3884737 3939736 3950315 3946505 4117199
GDP From Transport 314267.00 321773 319912 320880 320571 341028
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 3.70 4.2 4.3 4.4 4.5 5
Wages 322752.00 367000 342000 325346 325276 375000
Wage Growth 10.40 10.3 8.8 8.5 8.4 6
Minimum Wages 418.47 418 450 450 450 500
Population 9.78 9.78 9.75 9.75 9.74 9.73
Retirement Age Women 63.50 63.5 64 63.5 63.5 64.5
Retirement Age Men 63.50 63.5 64 63.5 63.5 64.5
Living Wage Family 221500.00 239900 239900 215131 216246 239900
Wages High Skilled 281600.00 280083 280083 258170 262610 285074
Wages Low Skilled 140400.00 140900 140900 126837 128843 141750
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 3.10 3.4 3.2 3.1 3.8 3
Inflation Rate Mom -0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
Consumer Price Index CPI 1284.60 1288 1293 1313 1331 1367
Harmonised Consumer Prices 100.50 103 103 103 104 110
Core Consumer Prices 432.30 434 435 438 444 459
Core Inflation Rate 2.60 2.7 2.8 2.7 3.29 2.9
Producer Prices 106.40 111 110 114 113 121
Producer Prices Change 6.40 7.2 6.1 5.9 5.8 3
CPI Transportation 105.00 108 102 111 112 115
Food Inflation 4.20 4.1 4 3.6 4.1 4.9
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 0.90 0.9 1 1.25 1.25 2
Interbank Rate 0.13 0.13 0.23 0.48 0.48 1.23
Deposit Interest Rate -0.15 -0.15 -0.05 0.2 0.2 0.95
Private Debt to GDP 132.37 125 117 117 117 112
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 95000.00 130000 40000 320000 149149 50000
Current Account 772.37 550 1200 709 724 320
Current Account to GDP 2.80 2.5 2.3 2.3 2.3 2
Imports 2986000.00 2380000 3080000 2820000 2667954 2830000
Exports 3063000.00 2510000 3120000 3140000 2796970 2880000
Terms of Trade 97.68 98.12 98.03 98.13 98.06 98.1
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 73.60 72.9 69.5 69.5 69.5 69.5
Government Budget -2.00 -1.1 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4
Government Budget Value -164.30 -360 -320 -640 -152 -240
Government Spending 683932.00 814680 668026 716667 715975 863430
Government Spending to GDP 46.50 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 9.00 9 9 9 9 9
Personal Income Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
Sales Tax Rate 27.00 27 27 27 27 27
Social Security Rate 42.00 42 42 42 42 42
Social Security Rate For Companies 23.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Social Security Rate For Employees 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industrial Production 5.90 4.5 3.5 3.3 0.37 2.1
Manufacturing Pmi 53.50 54.2 53.3 53.1 53 52.5
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Retail Sales MoM 0.50 0.1 -0.2 0.2 0.45 0.2
Retail Sales YoY 5.70 5.3 4.5 4.3 5.87 3.1
Consumer Spending 4060429.00 4353638 4067305 4265392 4261278 4614159
Bank Lending Rate 0.90 0.9 1 1.25 1.25 2
Gasoline Prices 1.36 1.39 1.36 1.34 1.31 1.22
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Construction Output 18.50 18.8 25.5 17 9.5 3.5


مجارستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.