هنگ کنگ

بازارها آخرین مرجع
پول 7.83 2019-06
بازار سهام 27371 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.62 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
نرخ بیکاری 2.8 2019-04
نرخ تورم 2.9 2019-04
نرخ بهره 2.75 2019-05
موازنه تجاری -35091 2019-04
حساب جاری 42078 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -1 2019-06
شاخص PMI تولید 46.9 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 341 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 675108 2019-03
تولید ناخالص ملی 731469 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128725 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56055 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30331 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6957 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117399 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 640781 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40338 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7675 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2019-04
افراد شاغل 3865 2019-04
افراد بیکار 112 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-04
بهره وری 167 2017-12
پست های خالی شغلی 78186 2018-12
دستمزد 16791 2018-12
حداقل دستمزد 34.5 2018-05
دستمزد در تولید 223 2018-12
جمعیت 7.48 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 4.8 2019-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-03
قیمت تولید 113 2019-03
قیمت صادرات 104 2019-03
قیمت واردات 104 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-04
تورم مواد غذایی 3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 2.4 2019-06
عرضه پول M0 486427 2019-04
عرضه پول M1 2481175 2019-04
عرضه پول M2 14642760 2019-04
عرضه پول M3 14700125 2019-04
ترازنامه بانک 23926192 2019-04
ذخایر ارزی 437800 2019-05
وام به بخش خصوصی 10023582 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -35091 2019-04
حساب جاری 42078 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 321517 2019-04
واردات 356609 2019-04
رابطه مبادله 99.8 2019-03
گردش سرمایه -66114 2018-12
ورود توریست 5577201 2019-04
ذخایر طلا 2.1 2019-06
بدهی خارجی 13257610 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 115653 2018-12
هزینه های دولت 73995 2019-03
درآمدهای دولت 221345 2018-12
هزینه های مالی 105692 2018-12
ارزیابی اعتبار 94.92
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2019-06
شاخص PMI تولید 46.9 2019-05
تولید صنعتی 1.4 2019-03
تغییرات موجودی انبار -6879 2019-03
ورشکستگی 20646 2019-03
ثبت خودرو 3314 2019-03
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 82.25 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 4 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5 2019-04
هزینه های مصرف کننده 464367 2019-03
پس انداز های شخصی 0.13 2019-05
نرخ وام بانکی 5.13 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 72.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.7 2019-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 175 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.