هنگ کنگ

بازارها آخرین مرجع
پول 7.79 2019-12
بازار سهام 27576 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.68 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2019-09
نرخ بیکاری 3.1 2019-10
نرخ تورم 3.1 2019-10
نرخ بهره 2 2019-11
موازنه تجاری -30590 2019-10
حساب جاری 37770 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -25 2019-12
شاخص PMI تولید 38.5 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.2 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 363 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676060 2019-09
تولید ناخالص ملی 714193 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126010 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 38785 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 474 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28843 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6968 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125639 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 585064 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35612 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9275 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-10
افراد شاغل 3844 2019-10
افراد بیکار 125 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 60.4 2019-10
بهره وری 107 2018-12
پست های خالی شغلی 73462 2019-06
دستمزد 17215 2019-06
حداقل دستمزد 37.5 2019-05
دستمزد در تولید 15477 2019-06
جمعیت 7.48 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.2 2019-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
قیمت تولید 108 2019-09
قیمت صادرات 104 2019-09
قیمت واردات 104 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-10
تورم مواد غذایی 6.1 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 108 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 2.38 2019-12
عرضه پول M0 491684 2019-10
عرضه پول M1 2481081 2019-10
عرضه پول M2 14674285 2019-10
عرضه پول M3 14714909 2019-10
ترازنامه بانک 24466020 2019-10
ذخایر ارزی 434300 2019-11
وام به بخش خصوصی 10349841 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30590 2019-10
حساب جاری 37770 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2018-12
صادرات 348528 2019-10
واردات 379118 2019-10
رابطه مبادله 99.3 2019-09
گردش سرمایه -66571 2019-06
ورود توریست 3311571 2019-10
ذخایر طلا 2.08 2019-12
بدهی خارجی 12760337 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16469 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.4 2016-12
بودجه دولت 2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -92344 2019-09
هزینه های دولت 71746 2019-09
درآمدهای دولت 47575 2019-09
هزینه های مالی 139919 2019-09
ارزیابی اعتبار 91 2019-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -25 2019-12
شاخص PMI تولید 38.5 2019-11
تولید صنعتی 0.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار -1309 2019-09
ورشکستگی 10263 2019-09
ثبت خودرو 3116 2019-09
سرعت اینترنت 21909 2017-03
آدرس های IP 3132077 2017-03
شاخص رقابتی 83.14 2019-12
رتبه رقابتی 3 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2018-12
رتبه فساد مالی 14 2018-12
آسانی کسب و کار 3 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -26.2 2019-10
هزینه های مصرف کننده 441975 2019-09
پس انداز های شخصی 0.02 2019-11
نرخ وام بانکی 5 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 75.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 176 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 49.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هنگ کنگ - شاخص های اقتصادی.