هنگ کنگ

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 7.80 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
بازار سهام 27706.77 25946 25599 25254 24918 24255
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 1.58 1.63 1.69 1.75 1.87
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 -3.5 -0.8 -0.4 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -4.5 -0.9 2.2 2.8 2.9
نرخ بیکاری 3.10 3.1 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 3.10 2.7 2.3 2.5 2.2 2.2
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری -30590.00 -59500 -61000 -61000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 31 31 31 31
بودجه دولت 2.10 -1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار -25.00 5 5 7 5 7
شاخص PMI تولید 38.50 39 48 51 51.4 51.8
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 -3.5 -0.8 -0.4 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -4.5 -0.9 2.2 2.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 362.99 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676060.00 700035 668756 671591 694990 720336
تولید ناخالص ملی 714193.00 726736 692999 729911 734197 747811
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 126010.00 145819 127602 135179 129538 150048
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 39066 40120 40120 40120 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 57406 57760 57760 57760 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 474.00 410 402 484 487 422
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28843.00 31503 33455 29478 29651 32416
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6968.00 6827 6458 7121 7163 7025
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125639.00 117708 116764 128403 129157 121121
تولید ناخالص داخلی از خدمات 585064.00 634643 592997 597935 601446 653048
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35612.00 38281 38677 36395 36609 39391
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9275.00 7499 7865 9479 9535 7717
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.10 3.1 2.8 2.8 2.8 2.9
دستمزد 17215.00 16900 16900 16900 16900 17300
دستمزد در تولید 15477.00 15700 15500 15700 15900 16100
حداقل دستمزد 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.10 2.7 2.3 2.5 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.00 111 111 113 113 114
قیمت تولید 107.90 114 114 117 116 119
تغییر قیمت تولید کننده 107.90 2.5 3.5 2.8 2.2 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.20 109 109 110 110 111
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 2.37 2.35 2.35 2.1 2.1 2.1
ذخایر ارزی 434300.00 435000 429000 430000 435000 470000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -30590.00 -59500 -61000 -61000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 31 31 31 31
بودجه دولت 2.10 -1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 71746.00 66574 73303 69344 73755 68505
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -25.00 5 5 7 5 7
شاخص PMI تولید 38.50 39 48 51 51.4 51.8
تولید صنعتی 0.40 -0.5 1.5 2 2 3.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -26.20 -20 0.4 2.9 3.2 4.4
هزینه های مصرف کننده 441975.00 474152 461068 490167 454350 487902
نرخ وام بانکی 5.00 5.13 5.13 4.88 4.88 4.88


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.