هنگ کنگ

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 7.83 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84
بازار سهام 27227.16 26429 26029 25637 25251 24493
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.64 1.63 1.66 1.7 1.74 1.81
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.9 0.7 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.9 2.2 2.5 2.6 2.9
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 2.90 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -35091.00 -53000 -59000 -59500 -61000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.7 3.7 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 32 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار -1.00 -8 -3 5 6 7
شاخص PMI تولید 46.90 51.4 48.2 50.2 52 51.8
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.9 0.9 0.7 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.9 2.2 2.5 2.6 2.9
تولید ناخالص داخلی 341.45 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 675108.00 641409 683413 719368 720069 740229
تولید ناخالص ملی 731469.00 694882 727257 749756 750487 771499
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128725.00 143424 146336 147933 148077 152223
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927.13 39066 39066 39066 40120 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56054.92 57406 57406 57406 57760 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 438.00 486 435 449 449 462
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30331.00 30569 29736 31089 31120 31991
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6957.00 6925 7228 7131 7138 7338
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 117399.00 118778 119698 121356 121474 124875
تولید ناخالص داخلی از خدمات 640781.00 570473 613915 656801 657441 675848
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40338.00 38032 40893 41346 41387 42545
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7675.00 9430 10004 7867 7875 8095
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
دستمزد 16791.00 16910 17010 16900 16900 17300
دستمزد در تولید 223.40 225 226 218 218 220
حداقل دستمزد 34.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.90 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.60 110 110 111 111 113
قیمت تولید 113.20 120 116 114 114 119
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 4.5 4 3.5 3.5 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.60 109 108 109 109 111
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.40 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
ذخایر ارزی 437800.00 447000 450000 459900 459900 470000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -35091.00 -53000 -59000 -59500 -61000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.7 3.7 3.1 3.1
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 32 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 73995.00 64184 66779 68693 68760 70686
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -1.00 -8 -3 5 6 7
شاخص PMI تولید 46.90 51.4 48.2 50.2 52 51.8
تولید صنعتی 1.40 2.4 2.1 1.9 1.5 3.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.00 6.4 8.6 5.2 4.4 4.4
هزینه های مصرف کننده 464367.00 466459 451327 490408 490887 504630
نرخ وام بانکی 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.