هنگ کنگ

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84
بازار سهام 26719.58 25632 25252 24880 24511 23790
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.30 1.28 1.32 1.36 1.41 1.5
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.5 0.5 -0.4 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 1.5 2.6 2.7 2.2 2.9
نرخ بیکاری 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 3.50 2.7 2.3 2.5 2.2 2.2
نرخ بهره 2.25 2 2 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری -28049.00 -59500 -61000 -61000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 31 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار -25.00 5 5 7 5 7
شاخص PMI تولید 41.50 46.2 48 51 51.4 51.8
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.5 0.5 -0.4 0.3 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 1.5 2.6 2.7 2.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 362.99 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 657429.00 719368 720069 692375 675180 740229
تولید ناخالص ملی 714199.00 749756 750487 717475 718174 771499
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 131070.00 147933 148077 132109 134609 152223
تولید ناخالص داخلی سرانه 38784.80 39066 40120 40120 40120 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 57322.50 57406 57760 57760 57760 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 474.00 449 449 417 417 462
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28580.00 31089 31120 34637 34670 31991
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6968.00 7131 7138 6686 6693 7338
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 125639.00 121356 121474 120887 121005 124875
تولید ناخالص داخلی از خدمات 585064.00 656801 657441 613940 614538 675848
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35612.00 41346 41387 40043 40082 42546
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9275.00 7867 7875 8142 8150 8095
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.90 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
دستمزد 17215.00 16900 16900 16900 16900 17300
دستمزد در تولید 15477.00 15700 15500 15700 15900 16100
حداقل دستمزد 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.50 2.7 2.3 2.5 2.2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.90 111 111 113 113 114
قیمت تولید 110.50 114 114 117 116 119
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 2.5 3.5 2.8 2.2 2.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.50 109 109 110 111 111
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2 2 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 2.13 2.24 2.24 1.99 1.99 1.99
ذخایر ارزی 438700.00 439900 429000 430000 435000 470000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -28049.00 -59500 -61000 -61000 -55000 -59000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 31 31 31 31
بودجه دولت 2.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
هزینه های دولت 67949.00 68693 68760 75892 69784 70686
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -25.00 5 5 7 5 7
شاخص PMI تولید 41.50 46.2 48 51 51.4 51.8
تولید صنعتی 0.30 -2 1.5 2 2 3.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی -25.30 -20 0.4 2.9 3.2 4.4
هزینه های مصرف کننده 478982.00 490408 490887 477352 491915 504630
نرخ وام بانکی 5.13 5.13 5.13 4.88 4.88 4.88


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.