هنگ کنگ

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
بازار سهام 28678.43 27487 27026 26570 26126 25256
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.75 1.86 1.9 1.93 1.97 2.05
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.9 0.9 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3 2.3 2.5 2.9 3.2
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
نرخ تورم 2.50 2.5 2.6 2.4 2.5 2.8
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -51249.00 -53357 -52590 -52173 -52258 -52287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 3.7 3.7 3.7 3.7 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 32 32 31
بودجه دولت 2.20 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار -12.00 -3.36 -0.25 -0.84 1.8 1.14
شاخص PMI تولید 48.20 50.2 51.4 48.2 50.2 51.8
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.9 0.9 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3 2.3 2.5 2.9 3.2
تولید ناخالص داخلی 341.45 365 365 365 365 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 676112.00 657781 641982 684563 695719 717982
تولید ناخالص ملی 719559.00 678886 697061 728553 740426 764120
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 144597.00 133845 142627 146404 148790 153552
تولید ناخالص داخلی سرانه 37927.13 39066 39066 39066 39066 40120
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56054.92 57406 57406 57406 57406 57760
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 453.00 436 508 459 466 481
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30191.00 34379 31409 30946 31067 32061
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7149.00 6407 6938 7238 7356 7592
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 118975.00 113782 120999 121949 122425 126343
تولید ناخالص داخلی از خدمات 607441.00 580638 571835 615034 625057 645059
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38603.00 39235 36167 39086 39722 40994
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9902.00 8055 9452 10026 10189 10515
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.80 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
دستمزد 16786.00 16350 16910 17010 16900 17300
دستمزد در تولید 222.60 223 225 226 218 220
حداقل دستمزد 34.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.50 2.5 2.6 2.4 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 109 110 110 111 114
قیمت تولید 111.50 117 120 116 115 120
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 4.2 4.5 4 3.5 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.10 108 109 108 108 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 1.67 2.15 2.4 2.4 2.65 2.65
ذخایر ارزی 432000.00 440700 447000 450000 459900 470000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -51249.00 -53357 -52590 -52173 -52258 -52287
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.20 3.7 3.7 3.7 3.7 3.1
رابطه مبادله 100.20 99.19 98.9 98.61 98.33 97.55
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.40 32 32 32 32 31
بودجه دولت 2.20 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ارزش بودجه دولت -53728.00 38404 -35651 -45958 59592 53632
هزینه های دولت 66489.00 71145 65185 68151 68417 70607
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -12.00 -3.36 -0.25 -0.84 1.8 1.14
شاخص PMI تولید 48.20 50.2 51.4 48.2 50.2 51.8
تولید صنعتی 1.20 2.7 2.4 2.1 1.9 3.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 4.3 6.4 8.6 5.2 4.4
هزینه های مصرف کننده 448217.00 455905 467730 453820 461215 475974
نرخ وام بانکی 5.13 5.13 5.38 5.38 5.63 5.63


هنگ کنگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.