هندوراس

بازارها آخرین مرجع
پول 24.35 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 3.95 2019-01
نرخ بهره 5.75 2019-02
موازنه تجاری -650 2018-11
حساب جاری -312 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 22.98 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53765 2018-09
تولید ناخالص ملی 190302 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124536 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2211 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4542 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7860 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1575 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10345 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 100 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2634 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1406 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
جمعیت 8.87 2017-12
هزینه زندگی خانواده 9210 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 5350 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.95 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 323 2019-01
CPI مسکن آب و برق 379 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 358 2019-01
تورم مواد غذایی 1.14 2019-01
انتظارات تورم 4.88 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-02
عرضه پول M0 23904 2018-11
نرخ بهره سپرده 8.3 2017-12
ذخایر ارزی 4613 2018-12
عرضه پول M1 62159 2018-11
عرضه پول M2 247744 2018-11
عرضه پول M3 332162 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -650 2018-11
حساب جاری -312 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.7 2017-12
صادرات 293 2018-11
واردات 943 2018-11
بدهی خارجی 9019 2018-12
حواله 427 2018-12
ذخایر طلا 0.69 2018-09
گردش سرمایه 136 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 211 2018-09
شاخص تروریسم 1.71 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
هزینه های دولت 7055 2018-09
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 361 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4272 2017-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.46 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 121 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 40201 2018-09
قیمت گازوئیل 0.84 2019-01
اعتبار بخش خصوصی 262472 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 528 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.