هندوراس

بازارها آخرین مرجع
پول 24.39 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
نرخ تورم 4.09 2019-02
نرخ بهره 5.75 2019-03
موازنه تجاری -472 2019-01
حساب جاری -312 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 22.98 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53765 2018-09
تولید ناخالص ملی 199539 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139238 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2211 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4542 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7860 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1575 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10345 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 100 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2634 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1406 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2017-12
جمعیت 8.87 2017-12
هزینه زندگی خانواده 9210 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 5350 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.09 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 327 2019-03
CPI مسکن آب و برق 380 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 362 2019-02
تورم مواد غذایی 1.28 2019-02
انتظارات تورم 4.88 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-03
عرضه پول M0 27401 2019-01
نرخ بهره سپرده 8.3 2017-12
ذخایر ارزی 4619 2019-02
عرضه پول M1 67974 2019-01
عرضه پول M2 258371 2019-01
عرضه پول M3 344799 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -472 2019-01
حساب جاری -312 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 351 2019-01
واردات 823 2019-01
بدهی خارجی 9017 2019-01
حواله 427 2018-12
ذخایر طلا 0.69 2018-12
گردش سرمایه 136 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 211 2018-09
شاخص تروریسم 1.71 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 2017-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
هزینه های دولت 7055 2018-09
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 361 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 4333 2018-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.46 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 121 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.5 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 40201 2018-09
قیمت گازوئیل 0.92 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 264339 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 579 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.