هندوراس

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.3 3.2 3.1 3.5 3.5
نرخ بیکاری 5.70 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تورم 4.08 4 3.9 3.8 3.9 3.9
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -536.64 -475 -475 -430 -460 -410
حساب جاری 91.30 -340 40 80 -290 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 43 43 43 43
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.3 3.2 3.1 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 23.80 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54553.50 56354 56422 56245 56463 58326
تولید ناخالص ملی 199539.40 206124 205925 205725 206523 213339
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139237.80 143833 143693 143554 144111 148867
تولید ناخالص داخلی سرانه 2203.95 2300 2580 2580 2580 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4559.74 4600 4750 4750 4750 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7623.00 8286 8066 7859 7890 8576
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1639.00 1719 1659 1690 1696 1779
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10545.00 10851 10893 10872 10914 11230
تولید ناخالص داخلی از معادن 106.00 112 104 109 110 115
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2657.00 2790 2789 2739 2750 2888
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2078.00 2132 2179 2142 2151 2207
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1459.00 1489 1475 1504 1510 1541
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1.2 1 0.5 1.3 1.4
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.70 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
جمعیت 9.01 9.06 9.12 9.12 9.12 9.12
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9370 9370 9370 9300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 18500 18500 18500 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210.00 9200 9200 9200 9200 9400
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.08 4 3.9 3.8 3.9 3.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334.00 336 340 344 346 349
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 1 1 0.8 0.5 0.6
CPI مسکن آب و برق 394.80 391 397 407 409 406
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 371.60 378 378 382 385 393
تورم مواد غذایی 2.56 2 1.9 1.8 1.7 1.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.05 8.05 8.05 8.05
ذخایر ارزی 4313.40 4350 4350 4350 4350 4500
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -536.64 -475 -475 -430 -460 -410
حساب جاری 91.30 -340 40 80 -290 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 857.37 860 860 860 860 890
صادرات 320.72 385 430 400 330 480
بدهی خارجی 8979.10 8800 9317 9297 9272 8840
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -49.60 400 350 300 230 375
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 43 43 43 43
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 6710.00 8053 6758 6918 6945 8335
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص اقتصادی مقدم 2.80 3.4 3.4 3.6 3.5 3.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 40712.00 44395 40994 41974 42137 45949
اعتبار بخش خصوصی 281682.49 285000 285000 285000 285000 295000
قیمت گازوئیل 0.90 0.82 0.8 0.78 0.76 0.71
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 430.00 600 600 600 600 650


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.