هندوراس

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 24.50 24.46 24.46 24.46 24.46 24.46
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3.4 3.8 3.2 3.1 3.5
نرخ بیکاری 5.70 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تورم 4.69 4.5 4.4 4.3 4.2 4.3
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -457.60 -595 -475 -475 -475 -410
حساب جاری 4.60 -260 -340 40 80 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 42 43 43 43
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3.4 3.8 3.2 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 23.80 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54804.00 55593 55808 55485 55485 57761
تولید ناخالص ملی 199539.40 196772 197534 196392 205925 204447
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139237.80 128770 129268 128521 143693 133793
تولید ناخالص داخلی سرانه 2203.95 2300 2300 2580 2580 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4559.74 4600 4600 4750 4750 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7873.00 8127 8159 8112 8112 8444
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1600.00 1629 1635 1625 1625 1692
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10588.00 10697 10738 10676 10676 11114
تولید ناخالص داخلی از معادن 100.00 103 104 103 103 107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744.00 2724 2734 2718 2718 2830
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2116.00 2174 2183 2170 2170 2259
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1427.00 1454 1459 1451 1451 1511
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 1.7 1.2 1.2 1.2 1.4
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.70 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5
جمعیت 9.01 9.1 9.02 9.17 9.17 9.17
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9370 9370 9370 9300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 18500 18500 18500 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210.00 9200 9200 9200 9200 9400
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.69 4.5 4.4 4.3 4.2 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332.50 333 337 341 346 352
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 0.2 1 1 0.8 0.6
CPI مسکن آب و برق 392.80 385 393 399 408 409
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 369.00 377 380 380 384 396
تورم مواد غذایی 2.77 2.5 2.4 2.5 2.3 2
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.75
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.55
ذخایر ارزی 4841.00 4300 4350 4350 4350 4500
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -457.60 -595 -475 -475 -475 -410
حساب جاری 4.60 -260 -340 40 80 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 838.90 920 860 860 860 890
صادرات 381.30 325 385 385 385 480
بدهی خارجی 8993.50 8755 8800 9362 9297 8840
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306.50 210 400 350 300 375
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 42 43 43 43
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 7030.00 7295 7323 7281 7281 7579
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص اقتصادی مقدم 2.70 3.6 3.8 3.8 3.8 3.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 40684.00 41568 41729 41487 41487 43189
اعتبار بخش خصوصی 273527.39 280000 285000 285000 285000 295000
قیمت گازوئیل 0.93 0.91 0.88 0.86 0.84 0.84
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جواز ساختمان 423.00 565 600 600 600 650


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.