هندوراس

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 24.35 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.5 3.6 3.4 3.8 3.5
نرخ بیکاری 6.70 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5
نرخ تورم 3.95 4 3.8 3.6 4 4.3
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -649.94 -400 -455 -595 -475 -410
حساب جاری -311.90 225 -100 -260 -340 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 42 42 42 42 43
بودجه دولت -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.5 3.6 3.4 3.8 3.5
تولید ناخالص داخلی 22.98 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53765.00 54521 55108 55002 55214 57147
تولید ناخالص ملی 190302.10 196963 197153 196772 197534 204447
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124535.90 128895 129019 128770 129268 133793
تولید ناخالص داخلی سرانه 2210.59 2500 2500 2500 2500 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4541.80 4600 4600 4600 4600 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7860.00 7788 8020 8004 8035 8316
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1575.00 1569 1610 1607 1613 1670
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10345.00 10629 10560 10540 10580 10951
تولید ناخالص داخلی از معادن 100.00 101 105 104 105 109
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2634.00 2709 2738 2733 2743 2839
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103.00 2121 2151 2147 2155 2230
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1406.00 1389 1406 1403 1409 1458
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.2 0.6 1.7 1.2 1.4
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5
جمعیت 8.87 9.1 9.1 9.1 9.02 9.17
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9370 9370 9370 9300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 18500 18500 18500 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210.00 9200 9200 9200 9200 9400
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.95 4 3.8 3.6 4 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 323.30 327 328 331 336 350
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 0.4 0.4 0.2 1 0.6
CPI مسکن آب و برق 378.60 375 379 381 388 404
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 358.50 362 368 374 377 394
تورم مواد غذایی 1.14 2.8 3.48 3.48 2.4 3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.75
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
ذخایر ارزی 4612.90 4150 4250 4300 4350 4500
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -649.94 -400 -455 -595 -475 -410
حساب جاری -311.90 225 -100 -260 -340 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.5
واردات 943.04 840 870 920 860 890
صادرات 293.10 440 415 325 385 480
بدهی خارجی 9018.90 8680 8760 8755 8800 8840
حواله 427.10 425 435 415 430 400
گردش سرمایه 135.60 320 160 140 270 180
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 211.00 315 285 210 400 375
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.42 42 42 42 42 43
بودجه دولت -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
هزینه های دولت 7055.00 7251 7138 7124 7152 7402
مخارج نظامی 361.30 380 380 380 380 390
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 3.50 3.4 3.6 3.6 3.8 3.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 40201.00 40707 41196 41116 41275 42720
اعتبار بخش خصوصی 262471.91 270000 275000 280000 285000 295000
قیمت گازوئیل 0.84 0.83 0.81 0.79 0.77 0.77
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 528.00 560 580 565 600 650


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.