هندوراس

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 24.46 24.44 24.44 24.44 24.44 24.44
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.6 3.4 3.8 3.2 3.5
نرخ بیکاری 6.70 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5
نرخ تورم 4.86 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.75
موازنه تجاری -447.61 -455 -595 -475 -475 -410
حساب جاری -311.90 -100 -260 -340 -340 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 42 42 43 43
بودجه دولت -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.6 3.4 3.8 3.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 22.98 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53765.00 55315 55593 55808 55485 57761
تولید ناخالص ملی 199539.40 197153 196772 197534 196392 204447
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139237.80 129019 128770 129268 128521 133793
تولید ناخالص داخلی سرانه 2210.59 2500 2500 2500 2580 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4541.80 4600 4600 4600 4750 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7860.00 7978 8127 8159 8112 8444
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1575.00 1622 1629 1635 1625 1692
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10345.00 10653 10697 10738 10676 11114
تولید ناخالص داخلی از معادن 100.00 110 103 104 103 107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2634.00 2745 2724 2734 2718 2830
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2103.00 2147 2174 2183 2170 2259
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1406.00 1460 1454 1459 1451 1511
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 1.7 1.2 1.2 1.4
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5
جمعیت 8.87 9.1 9.1 9.02 9.17 9.17
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9370 9370 9370 9300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 18500 18500 18500 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210.00 9200 9200 9200 9200 9400
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.86 4.9 4.7 4.6 4.4 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 331.30 332 334 338 341 353
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 0.4 0.2 1 1 0.6
CPI مسکن آب و برق 389.10 383 385 393 399 410
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 372.10 372 378 380 380 397
تورم مواد غذایی 1.68 2.7 2.5 2.4 2.5 2
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.75 5.75 5.5 5.5 5.5 5.75
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
ذخایر ارزی 4732.50 4250 4300 4350 4350 4500
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -447.61 -455 -595 -475 -475 -410
حساب جاری -311.90 -100 -260 -340 -340 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5
واردات 815.89 870 920 860 860 890
صادرات 368.28 415 325 385 385 480
بدهی خارجی 9023.30 8760 8755 8800 8800 8840
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 211.00 285 210 400 400 375
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 42 42 43 43
بودجه دولت -2.70 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 7055.00 7107 7295 7323 7281 7579
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص اقتصادی مقدم 3.40 3.6 3.6 3.8 3.8 3.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 40201.00 41071 41568 41729 41487 43189
اعتبار بخش خصوصی 265242.47 275000 280000 285000 285000 295000
قیمت گازوئیل 0.97 0.83 0.81 0.79 0.77 0.77
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
جواز ساختمان 616.00 580 565 600 600 650


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.