هندوراس

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 24.60 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.3 3.2 3.1 3.5 3.5
نرخ بیکاری 5.70 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تورم 4.42 4 3.9 3.8 3.9 3.9
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری -522.41 -475 -475 -430 -460 -410
حساب جاری 4.60 -340 40 80 -290 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 43 43 43 43
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 3.3 3.2 3.1 3.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 23.80 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54553.50 55808 55485 56558 56503 57761
تولید ناخالص ملی 199539.40 197534 196392 205925 205725 204447
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139237.80 129268 128521 143693 143554 133793
تولید ناخالص داخلی سرانه 2203.95 2300 2580 2580 2580 2580
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4559.74 4600 4750 4750 4750 4750
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7623.00 8159 8112 8125 8117 8444
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1639.00 1635 1625 1651 1650 1692
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10545.00 10738 10676 10927 10916 11114
تولید ناخالص داخلی از معادن 106.00 104 103 103 103 107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2657.00 2734 2718 2832 2829 2830
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2078.00 2183 2170 2184 2182 2259
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1459.00 1459 1451 1473 1471 1511
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1.2 1 0.5 1.3 1.4
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.70 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
جمعیت 9.01 9.06 9.12 9.12 9.12 9.12
هزینه زندگی خانواده 9210.00 9370 9370 9370 9370 9300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500.00 18500 18500 18500 18500 19000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210.00 9200 9200 9200 9200 9400
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.42 4 3.9 3.8 3.9 3.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 333.20 336 340 344 346 349
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 1 1 0.8 0.5 0.6
CPI مسکن آب و برق 393.90 391 397 407 409 406
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 370.10 378 378 382 385 393
تورم مواد غذایی 2.56 2 1.9 1.8 1.7 1.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
ذخایر ارزی 4840.20 4350 4350 4350 4350 4500
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -522.41 -475 -475 -430 -460 -410
حساب جاری 4.60 -340 40 80 -290 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 874.18 860 860 860 860 890
صادرات 351.77 385 430 400 330 480
بدهی خارجی 9041.30 8800 9317 9297 9272 8840
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306.50 400 350 300 230 375
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 42 43 43 43 43
بودجه دولت -2.60 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
هزینه های دولت 6710.00 7323 7281 7255 7248 7579
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص اقتصادی مقدم 4.30 3.4 3.4 3.6 3.5 3.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 40712.00 41729 41487 41986 41945 43189
اعتبار بخش خصوصی 276243.44 285000 285000 285000 285000 295000
قیمت گازوئیل 0.91 0.79 0.77 0.78 0.76 0.77
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 645.00 600 600 600 600 650


هندوراس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.