تعطیلات - اطلاعات - شاخص های اقتصادی


May/22
Hong Kong تولد بودا
Macau تولد بودا
South Korea تولد بودا
Yemen روز وحدت
May/23
Jamaica روز کارگر
May/24
Ecuador The Battle of Pichincha
Eritrea روز استقلال
Bulgaria Education and Culture, and Slavic Script Day
Macedonia Sts Cyril and Methodius Day
May/25
Lesotho روز آفریقا
Jordan روز استقلال
Lebanon South Liberation Day
Mali روز آفریقا
Mauritania روز آفریقا
Argentina روز ملی
Bermuda Bermuda Day
Gambia روز آفریقا
Ghana African Union Day
Guinea روز آفریقا
Zambia African Freedom Day
Zimbabwe روز آفریقا
May/26
Guyana روز استقلال
Georgia روز استقلال
May/27
Afghanistan Ramadan starts
Maldives روز اول ماه رمضان
United States روز یادبود
May/28
Puerto Rico روز یادبود
Armenia روز جمهوری
Azerbaijan روز جمهوری
Ethiopia Derg Downfall Day
Isle of Man Late May Bank Holiday
United Kingdom بهار بانک تعطیلات
May/29
Indonesia تولد بودا
Singapore تولد بودا
Thailand تولد بودا
Nepal روز جمهوری
Nigeria روز دموکراسی
Malaysia تولد بودا
May/30
Lesotho روز عروج عیسی به اسمان
Madagascar روز عروج عیسی به اسمان
Liechtenstein روز عروج عیسی به اسمان
Luxembourg روز عروج عیسی به اسمان
Jordan روز عروج عیسی به اسمان
Netherlands روز عروج عیسی به اسمان
New Caledonia روز عروج عیسی به اسمان
Monaco روز عروج عیسی به اسمان
Sweden روز عروج عیسی به اسمان
Switzerland روز عروج عیسی به اسمان
Swaziland روز عروج عیسی به اسمان
Norway روز عروج عیسی به اسمان
Republic Of The Congo روز عروج عیسی به اسمان
Senegal روز عروج عیسی به اسمان
Iceland روز عروج عیسی به اسمان
Ivory Coast روز عروج عیسی به اسمان
Indonesia روز عروج عیسی به اسمان
Finland روز عروج عیسی به اسمان
France روز عروج عیسی به اسمان
Germany روز عروج عیسی به اسمان
Denmark روز عروج عیسی به اسمان
Aruba روز عروج عیسی به اسمان
Austria روز عروج عیسی به اسمان
Andorra روز عروج عیسی به اسمان
Benin روز عروج عیسی به اسمان
Belgium روز عروج عیسی به اسمان
Burkina Faso روز عروج عیسی به اسمان
Botswana روز عروج عیسی به اسمان
Burundi روز عروج عیسی به اسمان
Cameroon روز عروج عیسی به اسمان
Central African Republic روز عروج عیسی به اسمان
Colombia روز عروج عیسی به اسمان
Trinidad and Tobago Indian Arrival Day
Vanuatu روز عروج عیسی به اسمان
May/31
Brunei روز نیروهای مسلح
Jun/01
Cambodia International Children Day
Cape Verde روز کودک
Indonesia Pancasila Day
Romania روز کودک
Samoa روز استقلال
Mongolia روز کودک
Moldova روز کودک
Laos روز کودک
Kenya Madaraka Day
Jun/02
Malaysia Nuzul Al-Quran
Italy روز جمهوری
Brunei Revelation of the Koran
Bahamas روز کارگر
Jun/03
Malaysia تولد شاه
Lithuania Father’s Day
Uganda روز شهادت
Jun/04
Malaysia پایان ماه رمضان
Malaysia پایان ماه رمضان
Macedonia پایان ماه رمضان
Malawi پایان ماه رمضان
Kenya پایان ماه رمضان
Jordan پایان ماه رمضان
Jordan پایان ماه رمضان
Jordan پایان ماه رمضان
Jordan پایان ماه رمضان
Lebanon پایان ماه رمضان
Kuwait پایان ماه رمضان
Kuwait پایان ماه رمضان
Kuwait پایان ماه رمضان
Kosovo پایان ماه رمضان
Kyrgyzstan پایان ماه رمضان
Morocco پایان ماه رمضان
Morocco پایان ماه رمضان
Mauritania پایان ماه رمضان
Maldives پایان ماه رمضان
Mali پایان ماه رمضان
Nepal پایان ماه رمضان
New Zealand روز تولد ملکه
Nigeria پایان ماه رمضان
Nigeria پایان ماه رمضان
Oman پایان ماه رمضان
Oman پایان ماه رمضان
Oman پایان ماه رمضان
Oman پایان ماه رمضان
Niger پایان ماه رمضان
Pakistan پایان ماه رمضان
Pakistan پایان ماه رمضان
Pakistan پایان ماه رمضان
Pakistan پایان ماه رمضان
Rwanda پایان ماه رمضان
Saudi Arabia پایان ماه رمضان
Saudi Arabia پایان ماه رمضان
Saudi Arabia پایان ماه رمضان
Senegal پایان ماه رمضان
Sierra Leone پایان ماه رمضان
Palestine پایان ماه رمضان
Palestine پایان ماه رمضان
Palestine پایان ماه رمضان
Qatar پایان ماه رمضان
Qatar پایان ماه رمضان
Suriname پایان ماه رمضان
South Sudan پایان ماه رمضان
Sri Lanka پایان ماه رمضان
Singapore پایان ماه رمضان
Tanzania پایان ماه رمضان
Syria پایان ماه رمضان
Syria پایان ماه رمضان
Syria پایان ماه رمضان
Tajikistan پایان ماه رمضان
Azerbaijan پایان ماه رمضان
Azerbaijan پایان ماه رمضان
Afghanistan پایان ماه رمضان
Albania پایان ماه رمضان
Algeria پایان ماه رمضان
Bahrain پایان ماه رمضان
Bahrain پایان ماه رمضان
Bahrain پایان ماه رمضان
Bangladesh پایان ماه رمضان
Bangladesh پایان ماه رمضان
Bangladesh پایان ماه رمضان
Benin پایان ماه رمضان
Bosnia and Herzegovina پایان ماه رمضان
Brunei پایان ماه رمضان
Brunei پایان ماه رمضان
Brunei پایان ماه رمضان
Brunei پایان ماه رمضان
Cameroon پایان ماه رمضان
Ireland June Bank Holiday
Iran پایان ماه رمضان
Iran پایان ماه رمضان
Iran Anniversary of Khomeinis Death
Iraq پایان ماه رمضان
Iraq پایان ماه رمضان
Indonesia پایان ماه رمضان
Indonesia پایان ماه رمضان
Indonesia پایان ماه رمضان
Indonesia پایان ماه رمضان
Indonesia پایان ماه رمضان
East Timor پایان ماه رمضان
Egypt پایان ماه رمضان
Egypt پایان ماه رمضان
Ghana پایان ماه رمضان
Uganda پایان ماه رمضان
United Arab Emirates پایان ماه رمضان
United Arab Emirates پایان ماه رمضان
United Arab Emirates پایان ماه رمضان
Tonga روز رهایی
Trinidad and Tobago پایان ماه رمضان
Turkey پایان ماه رمضان
Turkey پایان ماه رمضان
Turkey پایان ماه رمضان
Yemen پایان ماه رمضان
Yemen پایان ماه رمضان
Yemen پایان ماه رمضان
Yemen پایان ماه رمضان
Uzbekistan پایان ماه رمضان
Jun/05
Equatorial Guinea Presidents Day
Denmark روز قانون اساسی
Iran Revolt of Khordad 15
Jun/06
Sweden روز ملی
South Korea روز یادبود
Jun/07
Malta Sette Giugno
Jun/08
Isle of Man T.T. Bank Holiday
Jun/09
Hungary یکشنبه یکشنبه
Denmark یکشنبه یکشنبه
Estonia یکشنبه یکشنبه
Finland یکشنبه یکشنبه
France یکشنبه یکشنبه
Netherlands یکشنبه یکشنبه
Sweden یکشنبه یکشنبه
Norway یکشنبه یکشنبه
Uganda روز قهرمانان ملی
Jun/10
Norway با دوشنبه
Portugal روز ملی
Senegal با دوشنبه
Republic of the Congo با دوشنبه
Republic Of The Congo Day of National Reconciliation
Switzerland با دوشنبه
Togo با دوشنبه
Solomon Islands با دوشنبه
Netherlands با دوشنبه
New Caledonia با دوشنبه
Monaco با دوشنبه
Mali با دوشنبه
Madagascar با دوشنبه
Luxembourg با دوشنبه
Liechtenstein با دوشنبه
France با دوشنبه
Gabon با دوشنبه
Germany با دوشنبه
Denmark با دوشنبه
Dominica با دوشنبه
Hungary با دوشنبه
Pentecost
Ivory Coast با دوشنبه
Ivory Coast لله القادر
Iceland با دوشنبه
Grenada با دوشنبه
Central African Republic با دوشنبه
Benin با دوشنبه
Bahamas با دوشنبه
Belgium با دوشنبه
Barbados با دوشنبه
Antigua and Barbuda با دوشنبه
Andorra با دوشنبه
Austria با دوشنبه
Jun/11
Australia روز تولد ملکه
Colombia Sacred Heart
Cayman Islands Queens Birthday
Guinea لله القادر
Gambia لله القادر
Solomon Islands روز تولد ملکه
Papua New Guinea روز ملکه تولد
Paraguay Chaco Armistice Day
Jun/12
Niger Lailatoul-Qadr
Philippines روز استقلال
Russia روز ملی
Jun/14
Somalia پایان ماه رمضان
Sudan پایان ماه رمضان
Togo پایان ماه رمضان
Libya پایان ماه رمضان
Gambia پایان ماه رمضان
Gabon پایان ماه رمضان
Ethiopia پایان ماه رمضان
Djibouti پایان ماه رمضان
Eritrea پایان ماه رمضان
Guinea ماه مبارک رمضان جشن
Guinea Bissau پایان ماه رمضان
Ivory Coast پایان ماه رمضان
Burkina Faso پایان ماه رمضان
Central African Republic پایان ماه رمضان
Chad پایان ماه رمضان
Comoros پایان ماه رمضان
Tunisia پایان ماه رمضان
Jun/15
Azerbaijan National Salvation Day
Jun/16
Iran Martyrdom of Imam Ali
Namibia روز جوانان
South Africa روز جوانان
Romania Orthodox Whit Sunday
Ukraine Orthodox Whit Sunday
Jun/17
Romania ارتدوکس با دوشنبه
Puerto Rico روز پدر
Libya پایان ماه رمضان
Iceland روز ملی
Djibouti پایان ماه رمضان
Greece ارتدوکس با دوشنبه
Comoros پایان ماه رمضان
Comoros پایان ماه رمضان
Cyprus ارتدوکس با دوشنبه
Ukraine ارتدوکس با دوشنبه
Jun/18
China جشنواره قایق اژدها
Cambodia King's Mother Birthday
Azerbaijan End of Ramadan (Substitute Day)
Bermuda روز قهرمانان ملی
Hong Kong جشنواره قایق اژدها
Macau جشنواره قایق اژدها
Seychelles روز قانون اساسی
Taiwan جشنواره قایق اژدها
Jun/19
Azerbaijan End of Ramadan (Substitute Day)
Trinidad and Tobago روز کارگر
Uruguay Artigas Birthday
Jun/20
Austria کورپس کریستی
Argentina روز ملی پرچم
Bolivia کورپس کریستی
Brazil کورپس کریستی
Colombia کورپس کریستی
Croatia کورپس کریستی
Haiti کورپس کریستی
Grenada کورپس کریستی
Honduras کورپس کریستی
Dominican Republic کورپس کریستی
Eritrea روز شهادت
East Timor کورپس کریستی
Equatorial Guinea کورپس کریستی
Seychelles کورپس کریستی
Poland کورپس کریستی
Portugal کورپس کریستی
Liechtenstein کورپس کریستی
Monaco کورپس کریستی
Trinidad and Tobago کورپس کریستی
Jun/21
Sweden شب نیمه تابستان
Togo Day of the Martyrs
Finland شب نیمه تابستان
Bolivia Aymara Day
Jun/22
Bangladesh Night of Destiny
Croatia Anti-Fascist Resistance Day
Jun/23
Finland جشن 24 ژون
Estonia روز پیروزی
Sweden جشن 24 ژون
Luxembourg روز ملی
Latvia جشن 24 ژون
Jun/24
Latvia روز سنت جان
Lithuania روز سنت جان
Estonia جشن 24 ژون
Andorra جشن 24 ژون
Venezuela Carabobo Battle
Jun/25
Croatia روز ملی
Iraq پایان ماه رمضان
Mozambique روز استقلال
Slovenia روز ملی
Jun/26
Somalia Independence of British Somaliland
Qatar پایان ماه رمضان
Madagascar روز استقلال
Azerbaijan روز جمهوری آذربایجان نیروهای مسلح
Bangladesh Jumatul Bidah
Jun/27
Djibouti روز استقلال
Sri Lanka Poson Full Moon Poya Day
Tajikistan Day of National Unity
Jun/28
Malta Feast of St Peter and St Paul
Ukraine روز قانون اساسی
Jun/29
Seychelles روز ملی
Peru سنت پیتر و سنت پل روز
Fiji روز ملی ورزش
Ukraine Constitution Day Holiday
Venezuela سنت پیتر و سنت پل روز
Jun/30
Guatemala روز ارتش
Congo روز استقلال
Central African Republic Prayer Day
Sudan روز انقلاب
Jul/01
Suriname روز رهایی
Somalia روز استقلال
Rwanda روز استقلال
Pakistan Juma Tul Vida
Burundi روز استقلال
Botswana Sir Seretse Khama Day
Bangladesh بانک تعطیلات
Ghana روز جمهوری
Egypt بانک تعطیلات
Jul/02
Guyana CARICOM Day
Hong Kong روز تأسیس
Botswana تعطیلات عمومی
Cayman Islands روز قانون اساسی
Canada روز کانادا
Chile Saint Peter and Saint Paul
Colombia سنت پیتر و سنت پل روز
Jul/03
Bhutan Birth Anniversary Of Guru Rinpoche
Belarus روز استقلال
Rwanda روز رهایی
Zambia روز قهرمانان
Zambia روز وحدت
Jul/04
Puerto Rico US Independence Day
United States روز استقلال
Tonga King Tupou VI Birthday Day
Jul/05
Slovakia خیابان سیریل و روز متفیس
Armenia روز قانون اساسی
Algeria روز استقلال
Cape Verde روز استقلال
Isle of Man Tynwald Day
Czech Republic خیابان سیریل و روز متفیس
Czech Republic Burning at Stake of Jan Hus
Venezuela روز استقلال
Jul/06
Comoros روز استقلال
Malawi روز استقلال
Lithuania King Mindaugas’ Coronation Day
Kazakhstan روز سرمایه
Jul/07
Kazakhstan روز سرمایه
Tanzania Saba Saba Day
Solomon Islands روز استقلال
Jul/08
Armenia Vardavar
Bhutan The First Sermon Of Lord Buddha
Jul/09
Argentina روز استقلال
South Sudan روز استقلال
Kiribati Gospel Day
Jul/10
Kiribati Senior Citizen's Day
Bahamas روز استقلال
Jul/11
Kiribati فرهنگ روز
Mongolia تعطیلات نادام
Jul/12
Mongolia تعطیلات نادام
Kiribati روز استقلال
Sao Tome And Principe روز استقلال
Jul/13
Kiribati روز استقلال
Mongolia تعطیلات نادام
Montenegro روز ملی
Jul/14
New Caledonia روز باستیل
Mongolia تعطیلات نادام
Kiribati فرهنگ روز
France روز باستیل
Iraq روز جمهوری
Jul/15
Brunei Sultan's Birthday
Mongolia تعطیلات نادام
Turkey Democracy and Freedom Day
Jul/16
Chile بانوی ما از کوه کرمل
Japan Ocean Day
Jul/17
Botswana روز رئيس جمهور در
Lesotho پادشاهان تاریخ تولد
Jul/18
Uruguay روز قانون اساسی
Jul/19
Myanmar روز شهادت
Nicaragua روز رهایی
Jul/20
Laos National Women's Day
Colombia روز استقلال
Iran Martyrdom of Imam Sadeq
Jul/21
Belgium روز ملی
Jul/22
روز روزه
Swaziland Birthday of the late King Sobhuza
Jul/23
Papua New Guinea National Remembrance Day
Oman روز رنسانس
Egypt روز انقلاب
Jul/24
Vanuatu روز کودک
Venezuela Simón Bolivar Birthday
Jul/25
Costa Rica Guanacaste Day
Cuba Revolution Anniversary
Puerto Rico روز قانون اساسی
Tunisia روز جمهوری
Jul/26
Maldives روز استقلال
Liberia روز استقلال
Cuba Day of the Rebellion
Cuba Revolution Anniversary Celebration
Jul/27
Bhutan Lord Buddhas Parinirvana
Laos Beginning of Buddhist Lent
Myanmar روز ماه کامل Waso است
North Korea Victorious Day
Sri Lanka Esala Full Moon Poya Day
Thailand Asarnha Bucha Day
Jul/29
Peru روز استقلال
Jul/30
Thailand The King's Birthday
South Sudan روز شهیدان
Morocco Feast of the Throne
Vanuatu روز استقلال
Aug/01
Switzerland روز ملی
Benin روز استقلال
Barbados روز رهایی
Congo Parents Day
Jamaica روز رهایی
Guyana روز رهایی
Trinidad and Tobago روز رهایی
Aug/02
Ireland August Bank Holiday
El Salvador Feast of San Salvador
Costa Rica Our Lady of Los Angeles Day
Bermuda روز رهایی
Macedonia روز جمهوری
Aug/03
Niger روز استقلال
Bermuda Somer's Day
Equatorial Guinea روز آزادی
Guinea Bissau روز شهیدان
Aug/04
Rwanda Umuganura Day
Aug/05
Croatia Victory Day and National Thanksgiving Day
Burkina Faso روز استقلال
Aug/06
Burkina Faso Independence Day Holiday
Canada تعطیلات مدنی
Bolivia روز استقلال
Barbados Kadooment Day
Antigua and Barbuda Carnival Monday
Grenada روز رهایی
Iceland Commerce Day
Jamaica روز استقلال
El Salvador Feast of San Salvador
Dominica روز مرمت
Kiribati روز جوانان
Zambia Farmers' Day
Aug/07
Ivory Coast روز استقلال
Antigua and Barbuda Carnival Tuesday
Bahamas روز رهایی
Colombia Battle of Boyacá Day
Aug/08
Tanzania Peasants' Day
Aug/09
Suriname Indigenous People Day
Singapore روز ملی
South Africa روز زن
Namibia National Women's Day
Aug/10
Ecuador روز استقلال
Aug/11
East Timor قربانی جشن
Djibouti قربانی جشن
Djibouti قربانی جشن
Egypt قربانی جشن
Egypt قربانی جشن
Egypt قربانی جشن
Eritrea قربانی جشن
Ethiopia قربانی جشن
Ghana قربانی جشن
Gabon قربانی جشن
Gambia قربانی جشن
Japan Mountain Day
Iran قربانی جشن
Iran قربانی جشن
Iraq قربانی جشن
Iraq قربانی جشن
Iraq قربانی جشن
Indonesia قربانی جشن
Guinea Bissau قربانی جشن
Guinea قربانی جشن
Guyana قربانی جشن
Central African Republic قربانی جشن
Chad روز استقلال
Chad قربانی جشن
Comoros قربانی جشن
Comoros قربانی جشن
Burundi قربانی جشن
Cameroon قربانی جشن
Burkina Faso قربانی جشن
Azerbaijan قربانی جشن
Azerbaijan قربانی جشن
Algeria قربانی جشن
Albania قربانی جشن
Bangladesh قربانی جشن
Bangladesh قربانی جشن
Bangladesh قربانی جشن
Bosnia and Herzegovina قربانی جشن
Benin قربانی جشن
Morocco قربانی جشن
Morocco قربانی جشن
Maldives قربانی جشن
Maldives قربانی جشن
Mali قربانی جشن
Mauritania قربانی جشن
Niger قربانی جشن
Oman قربانی جشن
Oman قربانی جشن
Oman قربانی جشن
Oman قربانی جشن
Nigeria قربانی جشن
Nigeria قربانی جشن
Nigeria قربانی جشن
Nepal قربانی جشن
Kazakhstan قربانی جشن
Kenya قربانی جشن
Jordan قربانی جشن
Jordan قربانی جشن
Jordan قربانی جشن
Lebanon قربانی جشن
Kyrgyzstan قربانی جشن
Kosovo قربانی جشن
Kuwait قربانی جشن
Kuwait قربانی جشن
Kuwait قربانی جشن
Malaysia قربانی جشن
Libya قربانی جشن
Somalia قربانی جشن
Singapore قربانی جشن
Suriname قربانی جشن
Sudan قربانی جشن
South Sudan قربانی جشن
Sri Lanka قربانی جشن
Tanzania قربانی جشن
Syria قربانی جشن
Syria قربانی جشن
Syria قربانی جشن
Syria قربانی جشن
Tajikistan قربانی جشن
Rwanda قربانی جشن
Saudi Arabia قربانی جشن
Saudi Arabia قربانی جشن
Saudi Arabia قربانی جشن
Sierra Leone قربانی جشن
Senegal قربانی جشن
Palestine قربانی جشن
Palestine قربانی جشن
Palestine قربانی جشن
Pakistan قربانی جشن
Pakistan قربانی جشن
Pakistan قربانی جشن
Pakistan قربانی جشن
Qatar قربانی جشن
Qatar قربانی جشن
Qatar قربانی جشن
Yemen قربانی جشن
Yemen قربانی جشن
Yemen قربانی جشن
Yemen قربانی جشن
Turkey قربانی جشن
Turkey قربانی جشن
Turkey قربانی جشن
Turkey قربانی جشن
Tunisia قربانی جشن
Tunisia قربانی جشن
United Arab Emirates قربانی جشن
United Arab Emirates قربانی جشن
United Arab Emirates قربانی جشن
Uganda قربانی جشن
Togo قربانی جشن
Aug/13
Samoa Father's Day
Thailand The Queen's Birthday
Central African Republic روز استقلال
Grenada Carnival Monday
Tunisia روز زنان
Zimbabwe روز قهرمانان
Aug/14
Grenada Carnival Tuesday
Bangladesh Janmashtami
Nepal Gaura Parba
Pakistan روز استقلال
Morocco Anniversary of the Recovery Oued Ed-Dahab
Zimbabwe Defence Forces Day
Aug/15
Mauritius مریم فرض
Monaco مریم فرض
Malta مریم فرض
North Korea National Liberation Day
New Caledonia مریم فرض
Madagascar مریم فرض
Liechtenstein روز ملی
Lithuania مریم فرض
Luxembourg مریم فرض
Lebanon مریم فرض
Togo مریم فرض
Spain مریم فرض
Slovenia مریم فرض
South Korea The Independence Day of Korea
Rwanda مریم فرض
Romania مریم فرض
Republic Of The Congo روز استقلال
Senegal مریم فرض
Seychelles مریم فرض
Portugal مریم فرض
Poland مریم فرض
Panama Foundation of Old Panama City
Paraguay Founding of Assuncion
Bangladesh National Mourning Day
Belgium مریم فرض
Andorra مریم فرض
Austria مریم فرض
Central African Republic مریم فرض
Chile مریم فرض
Costa Rica روز مادر
Croatia مریم فرض
Cyprus مریم فرض
Burundi مریم فرض
Cameroon روز فرض
Cape Verde مریم فرض
Burkina Faso مریم فرض
Guinea مریم فرض
India روز استقلال
Haiti مریم فرض
Ivory Coast مریم فرض
Italy مریم فرض
Gambia مریم فرض
Greece مریم فرض
Equatorial Guinea روز قانون اساسی
France مریم فرض
Gabon مریم فرض
Venezuela مریم فرض
Vanuatu مریم فرض
Aug/16
Gabon روز استقلال
Dominican Republic روز مرمت
Aug/17
Gabon روز استقلال
Indonesia روز استقلال
Aug/19
Afghanistan روز استقلال
Aug/20
Argentina Saint Martin Day
Colombia مریم فرض
Hungary روز سنت استفان
Estonia روز استقلال مرمت
Morocco Day of the King and People Revolution
Aug/21
Morocco روز جوانان
Libya Day of Arafah
Philippines Ninoy Aquino از روز
Aug/22
Ivory Coast Aid el-Kebir
India Bakri Id
Brunei قربانی جشن