هائیتی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 92.05 93.56 94.75 95.95 97.17 99.66
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
نرخ بیکاری 14.00 13.4 13.4 13.4 13 13
نرخ تورم 17.70 15.4 15.4 14.2 14 12.8
نرخ بهره 20.00 20 20 20 15 15
موازنه تجاری -342.84 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 35 35 35 33 33
بودجه دولت -2.47 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 8.41 8.7 8.7 8.7 9.2 9.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 728.92 731 731 731 734 734
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1653.17 1655 1655 1655 1657 1657
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 16424 16424 16668 16716 17118
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 14.00 13.4 13.4 13.4 13 13
جمعیت 10.98 11.5 11.5 11.11 11.24 11.24
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 17.70 15.4 15.4 14.2 14 12.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 1 0.9 0.9 0.9 0.8
تورم مواد غذایی 21.50 16 15 11.5 11.3 11
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 20.00 20 20 20 15 15
نرخ بهره سپرده 5.50 5.5 5.5 5.5 0.5 0.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -342.84 -321 -322 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 35 35 35 33 33
بودجه دولت -2.47 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 0.66 0.69 0.67 0.65 0.64 0.64


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.