هائیتی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 80.91 78.25 79.13 80.03 80.93 82.77
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.7
نرخ بیکاری 14.00 13.4 13.4 13.4 13.4 13
نرخ تورم 15.10 11 15.4 15.4 12 10
نرخ بهره 20.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری -342.84 -323 -321 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60 35 35 35 35 33
بودجه دولت -0.97 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.7
تولید ناخالص داخلی 8.41 8.7 8.7 8.7 8.7 9.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 728.92 731 731 731 731 734
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1653.17 1655 1655 1655 1655 1657
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16277.00 16424 16424 16424 16424 16867
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 14.00 13.4 13.4 13.4 13.4 13
جمعیت 10.98 11.5 11.5 11.5 11.11 11.24
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 15.10 11 15.4 15.4 12 10
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 1.1 1 0.9 0.9 0.8
تورم مواد غذایی 17.70 13 12.5 12 11.5 12
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 20.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره سپرده 5.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -342.84 -323 -321 -322 -322 -322
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
حواله 2721.80 2350 2350 2350 2350 2300
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.60 35 35 35 35 33
بودجه دولت -0.97 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.75 0.74 0.72 0.7 0.69 0.69


هائیتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.