گویان

بازارها آخرین مرجع
پول 207 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2017-12
نرخ بیکاری 12 2017-12
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ بهره 5 2019-02
موازنه تجاری -142 2018-09
حساب جاری -287 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.68 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3871 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7435 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 406723 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12 2017-12
جمعیت 0.76 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2018-12
تورم مواد غذایی 3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-02
نرخ بهره سپرده 1.05 2017-12
ذخایر ارزی 534 2019-02
عرضه پول M2 395 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -142 2018-09
حساب جاری -287 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.1 2017-12
صادرات 294 2018-09
واردات 436 2018-09
بدهی خارجی 1270481 2018-09
شاخص تروریسم 0.08 2017-12
ورود توریست 249 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57 2018-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 55.88 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3142 2017-03
آدرس های IP 28467 2017-03
شاخص رقابتی 3.56 2016-12
رتبه رقابتی 121 2016-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 134 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گویان - شاخص های اقتصادی.