گویان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 207.98 209 210 211 213 215
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.7 2.7 2.8 2.8 3
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.9 11.9 11.9 11.5
نرخ تورم 1.60 2.2 2.4 2.7 2.8 2.5
موازنه تجاری -142.50 -100 -72 -45 -85 -85
حساب جاری -287.40 -285 -285 -285 -285 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 58 58 58 58 57
بودجه دولت -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.7 2.7 2.8 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 3.68 3.8 3.8 3.8 3.8 4
تولید ناخالص داخلی سرانه 3871.39 4100 4100 4100 4100 4200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7435.05 7789 7789 7789 7789 7789
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 406723.00 417705 417705 418111 418111 430655
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.9 11.9 11.9 11.5
جمعیت 0.76 0.76 0.76 0.76 0.78 0.8
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.60 2.2 2.4 2.7 2.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.10 117 119 120 121 124
تورم مواد غذایی 3.00 2 2.2 2.4 2.4 2.6
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
ذخایر ارزی 522.60 425 425 420 420 440
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -142.50 -100 -72 -45 -85 -85
حساب جاری -287.40 -285 -285 -285 -285 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.10 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.2
صادرات 293.70 325 360 370 360 375
واردات 436.20 425 432 415 445 460
ورود توریست 249.20 264 264 264 264 270
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.40 58 58 58 58 57
بودجه دولت -4.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مخارج نظامی 55.88 60 60 60 60 60
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14


گویان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.