گینه

بازارها آخرین مرجع
پول 9385 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2018-12
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
نرخ تورم 9.4 2019-09
نرخ بهره 12.5 2019-11
موازنه تجاری -426 2018-06
حساب جاری -403 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 10.99 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 943 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2018-12
جمعیت 12.41 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1089 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 672 2019-09
اندازه اصل تورم 5.1 2019-09
CPI مسکن آب و برق 709 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 568 2019-09
تورم مواد غذایی 11.6 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.5 2019-11
ذخایر ارزی 1133 2019-08
عرضه پول M1 27773 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -426 2018-06
حساب جاری -403 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 2018-12
صادرات 732 2018-06
واردات 1158 2018-06
شاخص تروریسم 0.97 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 192 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2035 2017-03
آدرس های IP 1400 2017-03
شاخص رقابتی 46.13 2019-12
رتبه رقابتی 122 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 156 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گینه - شاخص های اقتصادی.