گینه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 9151.00 9131 9131 9131 9131 9131
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.5 4 4 4
نرخ تورم 9.70 9.3 9.3 9.2 9 8.8
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12.5 12 12
موازنه تجاری -426.33 -152 -110 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 -23 -23 -23 -20 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 33 33 33 28 28
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4
تولید ناخالص داخلی 10.49 6.1 11.42 11.42 11.6 11.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 856.80 439 928 928 974 974
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2081.10 1203 2254 2254 2365 2365
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.5 4 4 4
جمعیت 12.72 13.2 13.2 13.04 13.36 13.36
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 9.70 9.3 9.3 9.2 9 8.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 557.90 543 613 615 608 669
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12.5 12 12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -426.33 -152 -110 -103 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 -23 -23 -23 -20 -20
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 33 33 33 28 28
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -2.5 -2.5


گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.