گینه

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 9051.00 9030 9057 9084 9112 9222
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 6.40 5.2 4.77 4.4 4 6.2
Unemployment Rate 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Inflation Rate 9.80 10 9.5 9.3 9 10.5
Interest Rate 12.50 12.5 12 12 12 12
Balance of Trade -426.33 -201 -239 -152 -110 -165
Current Account to GDP 5.51 -25 -23 -23 -23 -20
Government Debt to GDP 18.66 28 33 33 33 35
Government Budget 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Corporate Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Personal Income Tax Rate 40.00 40 40 40 40 40
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 6.40 5.2 4.77 4.4 4 6.2
GDP 10.49 11.2 6.1 6.1 11.42 12
GDP per capita 856.80 903 439 439 928 1006
GDP per capita PPP 2081.10 2193 1203 1203 2254 2443
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Population 12.72 12.9 13.2 13.2 13.2 13.6
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 9.80 10 9.5 9.3 9 10.5
CPI Transportation 562.60 547 544 543 611 659
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 12.50 12.5 12 12 12 12
Deposit Interest Rate 3.84 3.84 3.34 3.34 3.34 3.34
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -426.33 -201 -239 -152 -110 -165
Current Account to GDP 5.51 -25 -23 -23 -23 -20
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 18.66 28 33 33 33 35
Government Budget 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Personal Income Tax Rate 40.00 40 40 40 40 40
Sales Tax Rate 18.00 18 18 18 18 18
Social Security Rate 23.00 23 23 23 23 23
Social Security Rate For Companies 18.00 18 18 18 18 18
Social Security Rate For Employees 5.00 5 5 5 5 5


گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.