گینه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9103.49 9116 9136 9156 9176 9216
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 4.77 4.4 4 5.4 6.2
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
نرخ تورم 9.90 9.5 9.3 9 9 10.5
نرخ بهره 12.50 12 12 12 12 12
موازنه تجاری -426.33 -239 -152 -110 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 -23 -23 -23 -23 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 33 33 33 33 28
بودجه دولت 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 4.77 4.4 4 5.4 6.2
تولید ناخالص داخلی 10.49 6.1 6.1 11.42 11.42 11.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 856.80 439 439 928 928 974
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2081.10 1203 1203 2254 2254 2365
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.5 4.5 4.5 4 4
جمعیت 12.72 13.2 13.2 13.2 13.04 13.36
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.90 9.5 9.3 9 9 10.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 563.10 544 543 611 613 678
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 12.50 12 12 12 12 12
نرخ بهره سپرده 3.84 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -426.33 -239 -152 -110 -103 -179
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.51 -23 -23 -23 -23 -20
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.66 33 33 33 33 28
بودجه دولت 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6


گینه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.