گینه بیسائو

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 1.35 1.08 1.37 1.08 1.09 1.09
تولید ناخالص داخلی سرانه 604.60 562 588 588 586 586
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1548.70 1420 1505 1505 1502 1502
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.10 6 6 6 6 6
جمعیت 1.86 1.94 1.94 1.9 1.94 1.94
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.70 0.4 1.2 1.4 1.2 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 118 119 119 119 121
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره بین بانکی 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -14.10 -13.5 -13.43 -13.37 -13.33 -13.33
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -4 -4 -4 -3.6 -3.6
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 35 35 35 40 40
بودجه دولت -2.00 -2 -2 -2 -2 -2


گینه بیسائو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.