گواتمالا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.71 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 2.6 3 3.2 3.2 3.4
نرخ بیکاری 2.80 3.8 3.8 4 4.2 3.7
نرخ تورم 4.10 3.4 3.7 4.4 4.3 4.2
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
موازنه تجاری -652.10 -600 -890 -700 -1175 -1200
حساب جاری 122.20 420 310 -100 -260 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 24 24 24 24 23
بودجه دولت -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.80 3.8 3.8 4 4.2 3.7
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8230.00 8400 7937 7937 8400 8500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3180.00 3390 3312 3316 3390 3420
هزینه زندگی خانواده 4850.00 3660 4850 4850 4850 3660
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.10 3.4 3.7 4.4 4.3 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.98 139 141 143 143 149
انتظارات تورم 4.93 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.35 0.3 0.6 -0.2 0.8 0.6
تورم مواد غذایی 9.76 6.7 7.1 8.3 7.7 7.6
CPI مسکن آب و برق 112.42 115 116 117 118 123
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5
نرخ بهره سپرده 5.40 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -652.10 -600 -890 -700 -1175 -1200
حساب جاری 122.20 420 310 -100 -260 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1
صادرات 931.00 1000 860 880 765 770
واردات 1583.10 1600 1750 1580 1940 1970
حواله 8192.20 9500 9500 9500 9500 9750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 227.50 288 251 260 280 285
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.76 24 24 24 24 23
بودجه دولت -1.30 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
ارزش بودجه دولت -2142.10 100 -1350 -1800 -5050 -4680
هزینه های دولت 27370.10 26971 27076 27128 28246 29206
درآمدهای دولت 4665.10 5200 4700 4000 4800 5120
هزینه های مالی 6807.20 5100 6050 5800 9850 9800
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 7.00 7 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 3.30 2.3 3.2 3.1 3.4 3.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 232000.30 228896 229788 230234 239424 247565
قیمت گازوئیل 0.72 0.71 0.69 0.67 0.66 0.66


گواتمالا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.