گرانادا

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 1.12 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13593.88 13095 13792 13792 13836 13836
تولید ناخالص داخلی سرانه 8957.59 9400 9400 9400 9900 9900
نرخ بهره سپرده 1.45 1.2 1.2 1.2 1 1
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 1.12 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13593.88 13095 13792 13792 13836 13836
تولید ناخالص داخلی سرانه 8957.59 9400 9400 9400 9900 9900
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 1.45 1.2 1.2 1.2 1 1
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


گرانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.