گرانادا

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 1.12 1.17 1.2 1.2 1.2 1.25
GDP Per Capita Ppp 13593.88 13733 13095 13095 13792 13788
GDP per capita 8957.59 9150 9400 9400 9400 9900
Deposit Interest Rate 1.45 1.35 1.2 1.2 1.2 1
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 1.12 1.17 1.2 1.2 1.2 1.25
GDP Per Capita Ppp 13593.88 13733 13095 13095 13792 13788
GDP per capita 8957.59 9150 9400 9400 9400 9900
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Deposit Interest Rate 1.45 1.35 1.2 1.2 1.2 1
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15


گرانادا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.