یونان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 677.17 624 614 604 594 574
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.79 3.96 4.06 4.17 4.27 4.49
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.8 1.9 2 2.3 1.9
نرخ بیکاری 18.50 17.5 17.1 16.5 15.9 15.1
نرخ تورم 0.40 1.4 1.4 1.5 1.4 1.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1697.00 -2100 -1500 -1400 -1610 -1630
حساب جاری -1514.00 -1200 1000 1600 -920 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60 174 174 174 174 172
بودجه دولت 0.80 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5
اطمینان کسب و کار 99.60 101 100 101 102 105
شاخص PMI تولید 53.70 50.4 51.6 52.5 52 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.30 -32 -34 -28 -22 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.80 -0.4 0.8 -0.6 1.1 0.9
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.8 1.9 2 2.3 1.9
تولید ناخالص داخلی 200.29 215 215 215 215 222
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51452.00 43980 48417 51967 52635 53635
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5171.00 5188 5192 5223 5290 5390
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027.41 23800 23800 23800 23800 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574.38 25900 25900 25900 25900 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1945.77 1753 1720 1965 1991 2028
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1292.00 795 1071 1305 1322 1347
تولید ناخالص داخلی از معادن 5151.52 5256 5734 5203 5270 5370
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8970.13 9278 9285 9060 9176 9351
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12300.17 7325 9443 12423 12583 12822
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 18.50 17.5 17.1 16.5 15.9 15.1
افراد شاغل 3793.58 4100 4150 4200 4250 4400
افراد بیکار 914.32 810 750 780 790 710
قسمت مدت زمان اشتغال 337.20 386 388 355 391 396
استخدام تمام وقت 3557.00 3610 3620 3551 3650 3700
نرخ اشتغال 80.58 82.4 82.7 82.9 83.2 83.6
نرخ بیکاری بلند مدت 13.10 12.7 12.5 12 11.5 9.5
نرخ بیکاری جوانان 39.10 37.2 36.4 32.61 34.4 30.6
هزینه های کار 78.30 89.1 90.2 81.63 96.2 96.6
پست های خالی شغلی 14466.00 18900 15100 9887 14600 16300
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.74 10.69 10.69 10.69 10.71 10.68
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20 52.7 52.8 51.63 52.9 53.2
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1070 1070 1070 1070 1200
هزینه زندگی انفرادی 595.00 620 620 620 620 650
بهره وری 98.50 94.6 94.2 97.02 95 95.6
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1750 1750 1750 1750 1750
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 850 850 850 850 850
تغییر اشتغال 0.00 0.4 0.4 0.1 0.5 0.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.40 1.4 1.4 1.5 1.4 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.04 108 109 109 108 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.88 107 105 105 110 115
قیمت مصرف کننده اصلی 99.10 100 102 101 101 103
اندازه اصل تورم 0.10 0.5 0.5 0.7 0.7 1.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 95.00 98 98 98 98 102
قیمت تولید 103.30 106 110 111 109 112
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 3.2 2.5 2.5 2.5 2.3
قیمت واردات 99.08 105 106 106 107 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.12 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 120.00 120 121 121 124 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.59 124 130 127 126 128
تورم مواد غذایی 1.90 1.6 1.8 1.84 2.2 2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 31761.00 33700 34200 32351 35500 39900
عرضه پول M1 123517.00 129000 132000 123478 132000 145000
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
عرضه پول M2 177746.00 182000 184000 177355 187000 199000
عرضه پول M3 178441.00 185000 191000 178238 198000 214000
ترازنامه بانک 292588.82 316000 318000 278605 325000 342000
وام به بخش خصوصی 82587.53 90100 91500 80878 95700 101000
میزان رشد وام -1.80 0.2 0.5 1.1 1.5 1.8
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.90 125 125 125 125 119
ترازنامه بانک مرکزی 109964.00 119000 125000 107038 137000 151000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1697.00 -2100 -1500 -1400 -1610 -1630
حساب جاری -1514.00 -1200 1000 1600 -920 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2
واردات 4267.30 4920 4240 4250 4520 4680
صادرات 2570.30 2810 2770 2870 2910 3050
بدهی خارجی 397351.76 424000 428000 375123 436000 445000
گردش سرمایه -1725.44 -820 750 1240 -320 -360
حواله 103.30 85 87 74.74 84 89
درآمد گردشگری 325.80 228 2450 2850 275 320
ورود توریست 448274.00 372000 2791000 1848800 433000 465000
تولید نفت خام 4.00 4 4 3.99 4 4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 286.80 750 690 300 360 400
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 178.60 174 174 174 174 172
بودجه دولت 0.80 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5
ارزش بودجه دولت -4879.40 410 -700 -210 560 390
هزینه های دولت 9607.00 9335 9773 9703 9828 10015
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 46 46 46 46 44
درآمدهای دولت 53598.00 12620 24100 36410 55870 55730
بدهی های دولت 356034.10 349000 350000 358058 354000 362000
هزینه های مالی 55990.00 12210 24800 36620 55310 55340
درخواست پناهندگی 5585.00 2800 4200 5150 4200 2500
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 99.60 101 100 101 102 105
شاخص PMI تولید 53.70 50.4 51.6 52.5 52 53.4
تولید صنعتی 1.10 2.5 2.4 1.5 2.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 -0.8 1.8 -2 1.4 1.2
تولید صنعتی -0.20 2.5 2.2 1.7 2.4 2.1
استفاده از ظرفیت 71.50 71.4 71.7 70.59 72.9 74
میزان سفارشات جدید -17.00 -7 -10 -9 -6 -4
ثبت خودرو 9198.00 10100 10900 7500 7840 8650
استخراج معدن -4.20 1.5 1.7 2 1.5 1.4
تولید فولاد 85.00 95 130 127 130 136
تولید الکتریسیته 4805.00 3870 4400 4134 5200 5150
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.30 -32 -34 -28 -22 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.80 -0.4 0.8 -0.6 1.1 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 1.5 1.7 2.16 1.7 2
هزینه های مصرف کننده 32998.00 31336 32929 33328 33757 34466
اعتبار بخش خصوصی 170171.17 195000 197000 166742 201000 215000
نرخ وام بانکی 4.44 4.64 4.64 4.69 4.74 4.74
تسهیلات اعتباری خریدار 18507.04 26900 27200 18282 31400 39100
قیمت گازوئیل 1.70 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.30 52.5 52.5 52.5 52.5 51.9
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 60.30 62.5 63 64 64 66
جواز ساختمان 1562.00 1400 1290 1150 1890 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.30 72.7 72.7 72.7 72.7 72


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.