غنا

بازارها آخرین مرجع
پول 5.06 2019-04
بازار سهام 2358 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-12
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 9.3 2019-03
نرخ بهره 16 2019-03
موازنه تجاری -30.09 2018-12
حساب جاری -1106 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 47.33 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38637 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 33745 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1814 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4228 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8724 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3173 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4216 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5840 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1097 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14312 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1952 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 183 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
جمعیت 28.8 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 234 2019-03
قیمت تولید 618 2019-03
تورم مواد غذایی 8.4 2019-03
CPI مسکن آب و برق 332 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 374 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 6.7 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 2019-03
ترازنامه بانک 103353 2018-12
ذخایر ارزی 7025 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 67322 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30.09 2018-12
حساب جاری -1106 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
صادرات 1060 2018-12
واردات 1090 2018-12
گردش سرمایه 1560 2018-12
ذخایر طلا 8.7 2019-03
تولید نفت خام 174 2018-12
بدهی خارجی 18146 2018-09
شاخص تروریسم 0.16 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -4.5 2017-12
درآمدهای دولت 6620 2018-12
ارزیابی اعتبار 31.25
هزینه های مالی 5778 2018-12
ارزش بودجه دولت 681 2018-12
هزینه های دولت 7679 2017-12
مخارج نظامی 186 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.33 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
پی ام آی مرکب 51.5 2019-03
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 114 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.81 2019-03
مخارج خانوار 23.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.