غنا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 5.24 5.01 5.07 5.13 5.19 5.32
بازار سهام 2428.37 2409 2387 2365 2343 2300
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.40 7 7.1 6.4 7.3 5.6
نرخ بیکاری 2.40 2 2 2 2 2
نرخ تورم 9.00 8.8 8.5 8.3 7.9 7
نرخ بهره 16.00 16 15 15 14.75 13
موازنه تجاری 52.74 163 159 161 -1184 -1209
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 68 68 68 68 65
بودجه دولت -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.40 2 2 2 2 2
جمعیت 28.80 30 30 30 29.39 29.98
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1800 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 660 660 680
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2000 2000 2200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870.00 800 800 800 800 700
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.00 8.8 8.5 8.3 7.9 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229.00 233 239 239 242 259
قیمت تولید 599.30 624 641 645 655 681
تورم مواد غذایی 8.00 7.2 7 6.9 6.8 6.8
تغییر قیمت تولید کننده 3.40 7.8 7.6 7.5 7.3 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1.15 0.84 0.95 0.8 0.7
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 16.00 16 15 15 14.75 13
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 52.74 163 159 161 -1184 -1209
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.3
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.50 68 68 68 68 65
بودجه دولت -4.50 -5 -5 -5 -5 -5.5
هزینه های دولت 7678.78 8216 8224 8170 8239 8701
ارزش بودجه دولت -687.58 -744 -744 -744 -1024 -777
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پی ام آی مرکب 51.60 53.3 53.6 53.9 54 53
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.99 0.98 0.95 0.93 0.9 0.9
نرخ وام بانکی 34.50 34.5 34.5 33 33 33


غنا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.