آلمان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 11401.97 11038 10890 10743 10600 10318
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.10 0.16 0.18 0.19 0.21 0.26
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 1.1 1.2 1.1 1.3 1.7
نرخ بیکاری 3.30 3.5 3.6 3.7 3.8 4.2
نرخ تورم 1.40 1.5 1.5 1.7 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.4 0.3 0.2 0.7 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 13900.00 20000 16600 17200 14000 9400
حساب جاری 21000.00 25600 20800 19500 18400 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 7.7 7.7 7.7 7.7 6.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.90 60.5 60.5 60.5 60.5 60.1
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1
اطمینان کسب و کار 99.10 97.6 100 101 103 101
شاخص PMI خدمات 53.00 52.6 51.5 51.9 52 53.2
شاخص PMI تولید 49.70 51.9 50.5 50.9 51.5 52.7
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.80 10.5 9.6 9.5 9.5 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.30 -0.4 -0.2 0.2 0.6 0.2
نرخ مالیات شرکت 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.5 3.6 3.7 3.8 4.2
افراد شاغل 44914.00 44850 44900 45090 45200 45900
افراد بیکار 2405.59 2520 2550 2600 2650 2710
تغییر نرخ بیکاری -2.00 11 15 9 10 15
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.5 1.5 1.6 1.6 1.9
نرخ بیکاری جوانان 6.00 6.1 6.2 6.3 6.5 6.9
هزینه های کار 115.29 115 116 116 117 120
بهره وری 97.60 95 99 100 101 104
پست های خالی شغلی 757.71 691 685 668 650 640
دستمزد 3899.00 3980 4000 4010 4020 4110
دستمزد در تولید 186.40 115 115 116 117 120
رشد دستمزد 1.50 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8
حداقل دستمزد 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 9.35
جمعیت 82.85 83.18 83.18 83.18 83.18 83.51
سن بازنشستگی زنان 65.58 65.66 65.66 65.66 65.66 65.74
سن بازنشستگی مردان 65.58 65.66 65.66 65.66 65.66 65.74
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50 62.4 62.6 62.8 63 63.6
هزینه زندگی خانواده 1990.00 2150 2150 2150 2150 2200
هزینه زندگی انفرادی 1240.00 1360 1360 1360 1360 1410
قسمت مدت زمان اشتغال 10920.00 12000 12100 12250 12400 13500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2050.00 2200 2200 2200 2200 2280
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3550.00 3700 3700 3700 3700 3750
تغییر اشتغال 0.30 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
نرخ اشتغال 76.30 76 75.9 75.7 75.6 75.4
استخدام تمام وقت 29971.90 31400 31500 31600 31700 32500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.40 1.5 1.5 1.7 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.4 0.3 0.2 0.7 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.50 112 113 114 115 117
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.20 105 105 106 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 111.90 112 112 113 114 116
اندازه اصل تورم 1.45 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9
قیمت تولید 105.10 105 106 107 107 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 2.2 2 1.9 2 1.9
قیمت صادرات 102.10 104 104 105 105 107
قیمت واردات 102.40 104 105 106 107 109
تورم مواد غذایی 1.00 0.9 1.1 1 1.2 1.6
CPI مسکن آب و برق 112.50 112 113 114 115 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.40 110 113 115 114 117
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 0.19
عرضه پول M1 2195.00 2220 2260 2280 2300 2400
عرضه پول M2 3021.50 3200 3240 3290 3340 3540
عرضه پول M3 3053.20 3620 3740 3830 3920 4510
ذخایر ارزی 176720.00 173000 175000 177000 179000 185000
ترازنامه بانک 7927.46 8910 9100 9440 9820 10200
وام به بخش خصوصی 1476.91 1510 1520 1540 1560 1700
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 147.60 138 138 138 138 132
ترازنامه بانک مرکزی 1737.60 2220 2520 3220 3410 4680
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 13900.00 20000 16600 17200 14000 9400
حساب جاری 21000.00 25600 20800 19500 18400 15400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 7.7 7.7 7.7 7.7 6.2
واردات 82100.00 87700 89500 86600 79500 82900
صادرات 96100.00 107700 106100 103800 93500 92300
بدهی خارجی 4886438.00 4980000 5060000 5150000 5250000 5450000
گردش سرمایه 32853.14 30600 19400 18500 16800 14800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9053.47 15100 11100 7400 1460 2130
ذخایر طلا 3369.70 3400 3400 3400 3400 3400
رابطه مبادله 99.71 100 99.05 99.06 98.13 98.17
ورود توریست 37452.00 40000 40000 40000 40000 42100
تولید نفت خام 41.00 44 44 44 44 44
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.90 60.5 60.5 60.5 60.5 60.1
بودجه دولت 1.70 1.2 1.2 1.2 1.2 1
ارزش بودجه دولت 5.87 7 42 16 7 4
هزینه های دولت 142.29 141 143 143 144 147
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.90 43.6 43.6 43.6 43.6 43.2
درآمدهای دولت 361.34 375 388 392 395 405
بدهی های دولت 1771735.10 1940000 1950000 1980000 2010000 2070000
هزینه های مالی 355.47 368 346 376 388 401
درخواست پناهندگی 13190.00 10900 17500 14200 2700 1900
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 99.10 97.6 100 101 103 101
شاخص PMI خدمات 53.00 52.6 51.5 51.9 52 53.2
شاخص PMI تولید 49.70 51.9 50.5 50.9 51.5 52.7
پی ام آی مرکب 52.10 51.5 50.8 51 51.5 52.9
تولید صنعتی -3.90 0.5 1.2 1.1 1.5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 -0.3 0.5 -0.6 0.7 0.6
تولید صنعتی -4.00 0.6 1.2 1 1.6 2.1
استفاده از ظرفیت 86.30 86.7 86.6 86.6 86.5 86.2
میزان سفارشات جدید 105.60 106 107 107 108 111
سفارشات کارخانه -1.60 -0.6 0.9 -2 0.4 0.6
ورشکستگی 1694.00 1890 1850 1810 1800 1750
سود شرکت سهامی 192.30 195 197 199 202 207
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -13.40 -20 -14 -10 -12 -4
تولید خودرو 367300.00 512000 428000 356000 284000 293000
ثبت خودرو 265702.00 328000 332000 195200 228000 236000
استخراج معدن -8.70 -4.7 -2 1.7 -0.6 1.2
تولید فولاد 3230.00 3900 3770 3320 3020 3050
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.80 10.5 9.6 9.5 9.5 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.30 -0.4 -0.2 0.2 0.6 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 -1.2 0.5 1.1 0.9 1.5
هزینه های مصرف کننده 402.80 404 405 404 408 415
درآمد قابل تصرف شخص 496.88 500 502 505 509 515
پس انداز های شخصی 10.70 10.4 10.4 10.3 10.7 11
تسهیلات اعتباری خریدار 233662.00 241000 244000 249000 251000 265000
اعتبار بخش خصوصی 2960850.00 2980000 3020000 3040000 3060000 3120000
نرخ وام بانکی 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.56
قیمت گازوئیل 1.53 1.51 1.47 1.43 1.4 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.50 50.4 50.4 50.4 50.4 49.5
بدهی خانوار به درآمد 82.51 77.4 77.4 77.4 77.4 75
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -4.10 -3.6 -2 0.9 1.1 1.7
شاخص مسکن 154.18 155 156 156 157 160
جواز ساختمان 22737.00 36500 40500 34700 45700 49700
پی ام آی ساخت و ساز 50.70 54 54.1 53.8 53.6 52
سفارشات ساخت و ساز 7.40 3 0.9 0.2 0.5 1.6
نرخ مالکیت مسکن 51.40 51.2 51.2 51.2 51.2 51


آلمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.