گرجستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2.69 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2018-12
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 3.7 2019-03
نرخ بهره 6.5 2019-03
موازنه تجاری -419 2019-03
حساب جاری -504 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 15.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8510 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3292 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 496 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 535 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 753 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 76.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 848 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 546 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 573 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190 2018-12
تولید ناخالص ملی 9972 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 684 2018-12
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1202 2018-12
جمعیت 3.73 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 999 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 27.1 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 1.3 2019-02
CPI مسکن آب و برق 99.92 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.7 2019-03
قیمت صادرات 100 2019-02
تورم مواد غذایی 4.8 2019-03
قیمت واردات 100 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
قیمت تولید 152 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 5.4 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-03
عرضه پول M0 2668828 2019-02
نرخ بهره سپرده 8.8 2019-02
ذخایر ارزی 2093583 2018-12
عرضه پول M1 6206003 2019-02
عرضه پول M2 9477946 2019-02
عرضه پول M3 20641124 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -419 2019-03
حساب جاری -504 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2018-12
صادرات 321 2019-03
واردات 740 2019-03
گردش سرمایه 487 2018-12
تولید نفت خام 0.4 2018-12
بدهی خارجی 17750 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197 2018-12
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.42 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
هزینه های دولت 2018 2018-12
درآمدهای دولت 689 2019-02
هزینه های مالی 755 2019-02
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت -65.8 2019-02
مخارج نظامی 332 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7 2018-12
تولید صنعتی 0.4 2018-09
تغییرات موجودی انبار 507 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.6 2019-02
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 29.9 2018-12
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 6 2018-12
استخراج معدن 5.3 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 2018-12
هزینه های مصرف کننده 7187 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.9 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.