گرجستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2.84 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 7 2019-11
نرخ بهره 9 2019-12
موازنه تجاری -437 2019-11
حساب جاری -140 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 16.21 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7564 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3213 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4469 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10152 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 464 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 423 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 596 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 68.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 858 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 448 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 592 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166 2019-06
تولید ناخالص ملی 10589 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 688 2019-06
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1180 2019-06
جمعیت 3.73 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 1051 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 26.6 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2019-06
اندازه اصل تورم 4.9 2019-11
CPI مسکن آب و برق 101 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-11
قیمت صادرات 101 2019-09
تورم مواد غذایی 13.4 2019-11
قیمت واردات 101 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-11
قیمت تولید 162 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 9.2 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2019-12
عرضه پول M0 3289481 2019-10
نرخ بهره سپرده 8.6 2019-10
ذخایر ارزی 2093583 2018-12
عرضه پول M1 7802089 2019-10
عرضه پول M2 11363340 2019-10
عرضه پول M3 24372606 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -437 2019-11
حساب جاری -140 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
صادرات 346 2019-11
واردات 383 2019-11
گردش سرمایه 370 2019-06
تولید نفت خام 0.4 2019-08
بدهی خارجی 18184 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 187 2019-06
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.34 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
هزینه های دولت 1737 2019-06
درآمدهای دولت 932 2019-10
هزینه های مالی 937 2019-10
ارزیابی اعتبار 43 2019-12
ارزش بودجه دولت 176 2019-09
مخارج نظامی 312 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 16.9 2019-09
تولید صنعتی 20.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار 327 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 2019-10
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.3 2019-09
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن 8.3 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.3 2019-09
هزینه های مصرف کننده 6340 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.3 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.