گرجستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2.65 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-09
نرخ بیکاری 13.9 2017-12
نرخ تورم 2.2 2019-01
نرخ بهره 6.75 2019-01
موازنه تجاری -349 2019-01
حساب جاری 5.71 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 15.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7656 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3137 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 478 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 540 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 614 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 57.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 666 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 442 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 543 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 150 2018-09
تولید ناخالص ملی 9972 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2017-12
افراد شاغل 666 2018-09
افراد بیکار 276 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 2017-12
دستمزد 1126 2018-09
جمعیت 3.73 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 970 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 27.1 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-09
اندازه اصل تورم 1.7 2019-01
CPI مسکن آب و برق 101 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.48 2019-01
قیمت صادرات 98 2018-12
تورم مواد غذایی 3.2 2019-01
قیمت واردات 97.5 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2019-01
قیمت تولید 147 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2019-01
عرضه پول M0 2850806 2018-12
نرخ بهره سپرده 9.65 2017-12
ذخایر ارزی 1864814 2018-11
عرضه پول M1 6571718 2018-12
عرضه پول M2 9776735 2018-12
عرضه پول M3 21124724 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -349 2019-01
حساب جاری 5.71 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2017-12
صادرات 239 2019-01
واردات 588 2019-01
گردش سرمایه 158 2018-09
تولید نفت خام 0.4 2018-08
بدهی خارجی 17225 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 323 2018-09
حواله 411157 2018-09
شاخص تروریسم 1.42 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
هزینه های دولت 1605 2018-09
درآمدهای دولت 1096 2018-12
هزینه های مالی 1377 2018-12
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 124 2018-11
مخارج نظامی 332 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.5 2018-09
تولید صنعتی 0.4 2018-09
تغییرات موجودی انبار 260 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 5.6 2018-12
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 29.9 2018-12
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 6 2018-12
استخراج معدن 5.3 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12 2018-09
هزینه های مصرف کننده 5443 2018-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -22 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.