گرجستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2.73 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2018-12
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 4.7 2019-05
نرخ بهره 6.5 2019-06
موازنه تجاری -417 2019-05
حساب جاری -504 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 15.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8510 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3292 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4290 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9745 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 496 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 535 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 753 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 76.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 848 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 546 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 573 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 190 2018-12
تولید ناخالص ملی 9972 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 684 2018-12
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1202 2018-12
جمعیت 3.73 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 999 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26.6 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.7 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 3.6 2019-04
CPI مسکن آب و برق 100 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-05
قیمت صادرات 102 2019-03
تورم مواد غذایی 7.9 2019-05
قیمت واردات 102 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-05
قیمت تولید 153 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-06
عرضه پول M0 2812398 2019-04
نرخ بهره سپرده 8.59 2019-04
ذخایر ارزی 2093583 2018-12
عرضه پول M1 6770201 2019-04
عرضه پول M2 10059280 2019-04
عرضه پول M3 21203965 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -417 2019-05
حساب جاری -504 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
صادرات 334 2019-05
واردات 752 2019-05
گردش سرمایه 487 2018-12
تولید نفت خام 0.4 2019-02
بدهی خارجی 17750 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 197 2018-12
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.42 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
هزینه های دولت 2018 2018-12
درآمدهای دولت 811 2019-04
هزینه های مالی 788 2019-04
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 162 2019-03
مخارج نظامی 312 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 9 2019-03
تولید صنعتی 5.6 2019-03
تغییرات موجودی انبار 507 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.1 2019-04
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 29.9 2018-12
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 6 2018-12
استخراج معدن -5.5 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 7187 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.9 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.