گرجستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2.65 2.66 2.68 2.69 2.71 2.74
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 4.9 5.3 5.1 4.5 4.4
نرخ بیکاری 13.90 13.7 13.7 13.7 13.7 13.5
نرخ تورم 2.20 2.7 2.8 1.7 3.1 2.9
نرخ بهره 6.75 7 6.5 6.5 6.25 6
موازنه تجاری -349.20 -479 -490 -493 -575 -485
حساب جاری 5.71 -386 -566 -395 -409 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -9.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.90 44 44 44 44 43.3
بودجه دولت -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 13.90 13.7 13.7 13.7 13.7 13.5
افراد شاغل 665.50 623 625 631 635 658
افراد بیکار 276.40 265 265 265 265 262
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80 66.8 66.8 66.8 66.8 65.9
دستمزد 1125.52 1210 1116 1060 1330 1400
جمعیت 3.73 3.71 3.71 3.71 3.73 3.73
دستمزد در تولید 970.00 924 962 974 1100 1200
نرخ بیکاری جوانان 27.10 26 26 26 26 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.20 2.7 2.8 1.7 3.1 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.60 131 130 129 132 136
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.70 104 105 105 106 105
قیمت واردات 97.50 101 99.1 101 101 100
قیمت تولید 147.10 155 152 156 160 173
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 7.3 6.1 6.5 6.6 8.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.4 0.1 -0.2 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 3.20 2.3 2.1 1.9 1.8 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.87 102 103 103 103 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.48 105 104 102 103 106
قیمت صادرات 98.00 101 98.7 96.8 96.7 100
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.75 7 6.5 6.5 6.25 6
نرخ بهره سپرده 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -349.20 -479 -490 -493 -575 -485
حساب جاری 5.71 -386 -566 -395 -409 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.70 -10 -10 -10 -10 -9.8
واردات 588.00 781 795 802 812 827
صادرات 238.80 302 305 309 315 342
حواله 411157.00 349000 351000 356000 375000 379000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 322.60 523 373 384 375 376
گردش سرمایه 158.04 450 442 435 440 438
بدهی خارجی 17224.60 18100 18230 18510 18790 20500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.90 44 44 44 44 43.3
بودجه دولت -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
هزینه های دولت 1605.00 1555 1723 1646 1677 1751
درآمدهای دولت 1096.50 837 857 863 887 913
هزینه های مالی 1377.00 731 725 701 695 744
مخارج نظامی 331.52 324 324 324 324 333
ارزش بودجه دولت 123.90 106 132 162 192 169
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 3.50 14.1 12.7 13.9 15.1 14.5
تولید صنعتی 0.40 6.89 6.1 6.9 11.2 13.4
تغییرات موجودی انبار 259.60 330 314 288 237 414
شاخص اقتصادی مقدم 5.60 4.33 4 3.85 3.8 4.2
استخراج معدن 5.30 6.3 9.8 15.5 19.4 22
اطمینان کسب و کار 29.90 22.5 24.4 27.6 29 32
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00 15.1 14.8 15 15.7 16.4
هزینه های مصرف کننده 5443.10 6211 5937 5582 5688 5938
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.00 -18.5 -18.6 -18.8 -19.1 -18.5


گرجستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.