گامبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 51.3 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
نرخ تورم 7.55 2019-10
نرخ بهره 12.5 2019-11
موازنه تجاری -2486527 2019-10
حساب جاری 4.05 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1.62 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1517 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
جمعیت 2.28 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.55 2019-10
تورم مواد غذایی 7.15 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225 2019-10
CPI مسکن آب و برق 214 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 245 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.5 2019-11
نرخ بهره سپرده 9 2019-03
عرضه پول M0 17818 2019-08
عرضه پول M1 20530 2019-08
عرضه پول M2 38348 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2486527 2019-10
حساب جاری 4.05 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19 2018-12
صادرات 21253 2019-10
واردات 2507781 2019-10
گردش سرمایه 2.58 2019-03
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 11439 2019-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.6 2017-12
بودجه دولت -3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 4350 2019-06
ارزش بودجه دولت -491 2019-06
درآمدهای دولت 3858 2019-06
مخارج نظامی 11.3 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2321 2017-03
آدرس های IP 4061 2017-03
اطمینان کسب و کار 68 2019-09
شاخص رقابتی 45.92 2019-12
رتبه رقابتی 124 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 155 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گامبیا - شاخص های اقتصادی.