گامبیا

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 51.30 51.62 51.94 52.26 52.58 53.23
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 9
نرخ تورم 7.55 7 6.7 6.3 5.6 6
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 12 12
موازنه تجاری -2425623.00 -57.48 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -18 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 52 52 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.67 1.75 1.75 1.75 1.75
تولید ناخالص داخلی سرانه 518.80 510 530 530 530 530
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1516.70 1550 1575 1575 1575 1575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 25981903 25831247 25831247 56933155203 27174472
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584.00 6024191273 6007077093 6007077093 6007077093 6343473410
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 5776103344 5759693959 5759693959 5759693959 6082236821
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2667723881 2660145120 2660145120 2660145120 2809113246
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 312253406 311366322 311366322 311366322 328802836
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1689987897 1685186795 1685186795 1685186795 1779557256
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982.00 35007639725 34908186203 34908186203 34908186203 36863044630
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673.00 2474153799 2467124953 2467124953 2467124953 2605283950
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304.00 633756609 631956164 631956164 631956164 667345709
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 9
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 7.55 7 6.7 6.3 5.6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 224.56 226 228 234 236 239
CPI مسکن آب و برق 213.76 218 220 223 225 231
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 244.76 259 259 259 258 275
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12 12 12 12
نرخ بهره سپرده 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2425623.00 -57.48 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -18 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 52 52 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.