گامبیا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 50.00 50.77 51.55 52.35 53.15 54.8
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.4 5.4 5.4 5.2 5.2
نرخ بیکاری 9.50 9 9 9 9 9
نرخ تورم 6.13 5.7 5.3 5 5.2 5.2
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری -72.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -13.5 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 58 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.4 5.4 5.4 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 1.01 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 534.30 554 554 554 564 564
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1561.77 1571 1563 1563 1562 1562
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 57041393140 57041393140 57041393140 56933155203 60007545584
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110.00 4837976 4837976 4837976 4828796 5089551
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 4011540756 4011540756 4011540756 4003928725 4220140876
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2474260365 2474260365 2474260365 2469565373 2602921903
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 85019407 85019407 85019407 84858080 89440416
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1362790762 1362790762 1362790762 1360204821 1433655881
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169.00 16871556 16871556 16871556 16839542 17748877
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923.00 4536335 4536335 4536335 4527727 4772224
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022.00 321493 321493 321493 320883 338211
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.50 9 9 9 9 9
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 6.13 5.7 5.3 5 5.2 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.70 216 219 221 224 233
CPI مسکن آب و برق 207.84 210 212 214 217 225
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 243.57 251 252 254 255 268
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ بهره سپرده 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -72.00 -69.43 -28.99 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -13.5 -15 -15
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 58 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.