گامبیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 49.70 49.5 50.26 51.04 51.82 53.43
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.2 5.2 5.2 5.2 4.59
نرخ بیکاری 9.50 9 9 9 9 9
نرخ تورم 6.41 5.3 5 6.5 5 6.8
نرخ بهره 13.50 15 15 13.5 16 16
موازنه تجاری -72.00 -79.5 -69.43 -28.99 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 58 58 52
بودجه دولت -3.90 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 5.2 5.2 5.2 5.2 4.59
تولید ناخالص داخلی 1.01 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 534.30 554 554 554 554 564
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1561.77 1571 1571 1563 1563 1562
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24697626.00 25981903 25981903 25981903 25981903 27174472
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110.00 4828796 4828796 4828796 4828796 5050437
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294774.00 1362102 1362102 1362102 1362102 1424623
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1269924.00 1335960 1335960 1335960 1335960 1397281
تولید ناخالص داخلی از معادن 541306.00 569454 569454 569454 569454 595592
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 542972.00 571207 571207 571207 571207 597425
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169.00 16839542 16839542 16839542 16839542 17612477
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923.00 4527727 4527727 4527727 4527727 4735550
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022.00 320883 320883 320883 320883 335612
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.50 9 9 9 9 9
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 6.41 5.3 5 6.5 5 6.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210.93 212 215 221 219 234
CPI مسکن آب و برق 203.87 206 209 214 212 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 242.38 247 249 255 253 270
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 13.50 15 15 13.5 16 16
نرخ بهره سپرده 16.00 17.5 17.5 16 18.5 18.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -72.00 -79.5 -69.43 -28.99 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -15
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 58 58 52
بودجه دولت -3.90 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.