گامبیا

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 50.45 50.77 51.29 51.82 52.35 53.43
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
نرخ بیکاری 9.50 9 9 9 9 9
نرخ تورم 7.38 6.5 6 5.7 5.5 5.2
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری -2080703.00 -28.99 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -15 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 52 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 5.4 5.4 5.2 5.2 5.2
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.67 1.67 1.75 1.75 1.75
تولید ناخالص داخلی سرانه 518.80 510 510 530 530 530
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1516.70 1550 1550 1575 1575 1575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 25981903 25981903 25831247 56933155203 27174472
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4590110.00 4837976 4837976 4828796 4828796 5089551
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 4011540756 5765163754 5754224164 5754224164 6064952269
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2474260365 2662671373 2657618866 2657618866 2801130285
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 85019407 311662017 311070628 311070628 327868442
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1362790762 1686787163 1683586428 1683586428 1774500095
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16007169.00 16871556 16871556 16839542 16839542 17748877
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4303923.00 4536335 4536335 4527727 4527727 4772224
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 305022.00 321493 321493 320883 320883 338211
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.50 9 9 9 9 9
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 7.38 6.5 6 5.7 5.5 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219.72 221 224 226 232 235
CPI مسکن آب و برق 209.55 214 216 218 221 227
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 243.87 255 257 257 257 270
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ بهره سپرده 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2080703.00 -28.99 -57.48 -57.48 -57.48 -80.89
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.30 -13.5 -13.5 -15 -15 -15
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.60 58 58 52 52 52
بودجه دولت -3.90 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31


گامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.