گابن

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 613.12 620 624 629 633 642
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6
نرخ تورم 4.20 3.2 3.1 3.9 2.3 4
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
موازنه تجاری 1384.80 2200 2203 2207 2946 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -0.9 -0.9 -0.9 1.5 1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 72 72 72 80 80
بودجه دولت -3.50 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 14.62 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 9442.03 9793 9793 9793 9409 9409
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16562.40 17178 17178 17178 17505 17505
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.20 3.2 3.1 3.9 2.3 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 162.20 170 170 168 166 175
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142.30 145 146 148 146 154
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 1384.80 2200 2203 2207 2946 2946
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -0.9 -0.9 -0.9 1.5 1.5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.50 72 72 72 80 80
بودجه دولت -3.50 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5


گابن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.