فرانسه - جمعیت

Ok
width
height
France Population
فرانسه کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 8.60 8.50 10.70 7.20 در صد
افراد شاغل 28437.90 28376.60 28437.90 19522.00 هزار
افراد بیکار 3330.70 3326.70 3591.10 1975.80 هزار
نرخ اشتغال 65.20 65.50 65.50 63.00 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40 3.40 5.00 2.60 در صد
نرخ بیکاری جوانان 19.00 19.30 26.00 14.50 در صد
هزینه های کار 102.60 102.20 102.70 5.90 نقاط شاخص
بهره وری 103.69 103.59 103.70 18.48 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 282.60 299.80 363.80 121.10 هزار
دستمزد 2988.00 2962.00 2988.00 1751.73 EUR / ماه
دستمزد در تولید 103.60 103.10 116.10 72.70 نقاط شاخص
رشد دستمزد 0.50 0.80 1.00 0.10 در صد
حداقل دستمزد 1521.22 1521.22 1521.22 1035.97 EUR / ماه
جمعیت 67.19 66.95 67.19 45.46 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.00 62.00 60.00
سن بازنشستگی مردان 62.00 62.00 62.00 60.00
نرخ مشارکت نیروی کار 71.30 71.60 72.00 69.20 در صد
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1750.00 1860.00 1650.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1050.00 1150.00 960.00 EUR / ماه
صورت های پرداخت توليد 2784.20 2783.20 5475.10 2761.20 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 4.00 -46.60 72.70 -60.70 هزار
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25444.40 25402.20 25444.40 24324.70 هزار
صورت پرداخت های خصوصی 19623.60 19589.90 19623.60 12409.60 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 4668.20 4754.60 4965.70 3802.00 هزار
اشتغال دولتی 5820.80 5812.30 5823.10 5609.00 هزار
تغییر اشتغال 0.20 0.30 0.70 -0.50 در صد
استخدام تمام وقت 22138.70 21820.30 22172.40 18337.00 هزار
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1580.00 1610.00 1530.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3460.00 3460.00 3120.00 EUR / ماه


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فرانسه - جمعیت.