فرانسه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 5367.62 5141 5081 5022 4964 4849
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.09 0.22 0.24 0.25 0.27 0.3
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
نرخ بیکاری 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
نرخ تورم 0.90 1.1 1.6 1.5 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -4981.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
حساب جاری -846.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
بودجه دولت -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
اطمینان کسب و کار 104.00 104 101 100 102 105
شاخص PMI تولید 50.60 50.4 51.5 52 52.5 53.6
شاخص PMI خدمات 51.50 51.9 51.2 52 52.7 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 94 92 91 92 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.2 1.4 1.3 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 2582.50 2890 2890 2890 2920 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 576535.00 576585 579491 580931 583808 590226
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133186.00 132251 133795 134028 134767 136172
تولید ناخالص داخلی سرانه 42567.74 43200 43200 43200 43600 43600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38605.67 39700 39700 39700 40400 40400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8358.00 7921 7925 7930 7971 8057
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28008.00 28285 28258 28261 28289 28713
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57379.00 58461 58777 58784 59245 59725
تولید ناخالص داخلی از خدمات 294856.00 293201 295129 296299 298030 301040
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22521.00 22838 23212 23270 23503 23642
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12148.00 12712 12636 12695 12918 12898
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 8.70 8.6 8.5 8.1 7.8 7.2
افراد بیکار 3372.90 3362 3348 3340 3340 3290
نرخ اشتغال 66.10 65.8 65.9 66.1 66.1 66.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30 3.2 3.2 3 3 3
نرخ بیکاری جوانان 20.10 18.6 18.2 18 18 17.6
هزینه های کار 107.50 109 109 109 109 110
دستمزد 2988.00 3016 3010 3016 3016 3034
دستمزد در تولید 102.20 102 102 103 103 103
حداقل دستمزد 1521.22 1521 1521 1521 1650 1650
رشد دستمزد 0.20 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6
جمعیت 67.19 67.55 67.55 67.43 67.67 67.67
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -9.70 -7.6 -46.2 -4.4 20.5 -6
نرخ مشارکت نیروی کار 72.30 72.5 72.5 72.6 72.6 72.8
صورت های پرداخت توليد 2780.90 2790 2780 2780 2790 2820
هزینه زندگی خانواده 1790.00 1760 1757 1801 1801 1812
هزینه زندگی انفرادی 1080.00 1056 1054 1086 1086 1093
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25330.50 25340 25400 25450 25450 25640
صورت پرداخت های خصوصی 19538.30 19580 19610 19650 19650 19790
تغییر اشتغال 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
اشتغال دولتی 5792.20 5790 5790 5800 5750 5850
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610.00 1589 1586 1620 1620 1629
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120.00 3481 3474 3139 3139 3158
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.90 1.1 1.6 1.5 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.33 105 105 105 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.40 102 103 103 103 105
اندازه اصل تورم 0.50 0.6 1.1 1.1 1.2 1.5
قیمت تولید 103.60 104 106 106 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 1.9 2.1 2.4 2.4 2.3
تورم مواد غذایی 2.30 2.4 2.3 2.2 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 105.16 104 106 106 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.75 108 108 108 108 110
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
عرضه پول M2 2228717.00 2250000 2290000 2320000 2320000 2420000
ترازنامه بانک 9594382.00 9550000 9610000 9650000 9650000 9780000
وام به بخش خصوصی 2535799.00 2580000 2600000 2620000 2620000 2860000
میزان رشد وام 5.93 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.13 221 221 221 217 217
ترازنامه بانک مرکزی 1105815.00 1370000 1400000 1450000 1450000 1750000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -4981.00 -4800 -4900 -4140 -3950 -3350
حساب جاری -846.00 -2100 -1720 -590 -2600 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
واردات 47288.00 47400 48140 48500 49100 50500
صادرات 42308.00 42600 43240 44360 45150 47150
بدهی خارجی 5104284.00 5150000 5170000 5190000 5190000 5250000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4074.00 1500 3460 3720 3720 4330
ذخایر طلا 2436.00 2436 2436 2436 2436 2436
درآمد گردشگری 5235.00 4950 4790 2680 2680 2750
ورود توریست 86900.00 85700 85700 85700 86200 86200
تولید نفت خام 16.00 15 15 15 15 15
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.40 98.6 98.6 98.6 98.2 98.2
بودجه دولت -2.50 -3.2 -3.2 -3.2 -2.7 -2.7
ارزش بودجه دولت -67.20 -58 -73 -65 207 -62
هزینه های دولت 136607.00 137463 137954 138370 138796 140584
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.00 55.7 55.7 55.7 54.4 54.4
درآمدهای دولت 88.72 170 247 322 322 327
بدهی های دولت 2315.30 2400 2410 2420 2440 2470
هزینه های مالی 134.56 228 320 387 115 389
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی 59.20 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 104.00 104 101 100 102 105
شاخص PMI تولید 50.60 50.4 51.5 52 52.5 53.6
شاخص PMI خدمات 51.50 51.9 51.2 52 52.7 54
پی ام آی مرکب 51.20 51.5 51.5 52 52.6 53.8
تولید صنعتی 1.10 2.9 2.5 2.2 2.2 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40 -0.2 0.2 0.6 0.6 0.4
تولید صنعتی 0.50 2.5 2.2 1.9 1.9 2.2
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -4.20 11.5 15.7 19 19 22
ثبت خودرو 174776.00 186500 191500 195100 195100 199400
استخراج معدن -0.80 2.7 2.6 2.5 2.5 2.2
تولید فولاد 1287.57 1500 1400 1300 1300 1380
تغییرات موجودی انبار 4160.00 6000 7500 5100 4500 4500
تولید الکتریسیته 53382.00 41500 41500 56200 56200 56800
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 94 92 91 92 95
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 -0.3 0.7 0.5 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 4.2 3.8 3.6 3.6 2.7
هزینه های مصرف کننده 310707.00 311107 312965 312692 314455 317695
درآمد قابل تصرف شخص 364984.00 358378 361476 365983 370459 371838
بدهی خانوار به درآمد 93.29 84.6 84.6 84.6 83.5 83.5
هزینه های شخصی 0.80 -0.3 0.5 0.7 0.7 0.6
نرخ وام بانکی 1.73 1.77 1.77 1.77 2.02 2.02
تسهیلات اعتباری خریدار 1420470.00 1374424 1395843 1416721 1432695 1439389
قیمت گازوئیل 1.83 1.68 1.64 1.6 1.56 1.56
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 6.20 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1
شاخص مسکن 108.50 109 110 111 111 115
خانه های مسکونی نوساز 30200.00 37100 37400 47800 47800 50300
نرخ مالکیت مسکن 64.40 63.2 63.2 63.2 63 63
فروش خانه جدید 30863.00 34800 32400 34500 28500 40200
پی ام آی ساخت و ساز 50.30 52.5 53.4 54.2 54.2 54
جواز ساختمان 35400.00 45400 46900 40200 45200 45100


فرانسه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.