رشد دستمزد

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
آرژانتین 2.56 2018-11 2.06 2.1 2.11 1.8
استرالیا 2.30 2018-12 2.4 2.35 2.27 3.2
قبرس 3.10 2018-09 1.17 0.8 0.7 0.93
جمهوری چک 6.00 2018-09 4.5 4 5.36 2.9
منطقه یورو 2.40 2018-09 2.3 2.4 2.6 2.4
اتحادیه اروپا 2.70 2018-09 2.8 2.8 2.5 2.5
فرانسه 0.40 2018-06 0.5 0.6 0.4 0.6
آلمان 1.50 2018-09 1.5 1.5 1.6 1.6
مجارستان 10.20 2018-12 8.8 8.5 8.4 8.4
ایتالیا 1.70 2018-12 1.5 1.6 1.9 1.7
نروژ 2.97 2018-12 2.6 2.6 2.8 3.2
لهستان 7.50 2019-01 4.5 4.2 4.2 4
پرتغال 6.50 2018-11 3.2 2.5 2.3 2.5
روسیه 0.20 2019-01 2.9 2.5 2.2 1.5
اسلواکی 3.30 2018-09 3.4 3.5 3.6 3.6
انگلستان 3.40 2018-12 2.7 2.6 2.6 2.7


پیش بینی - رشد دستمزد - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.