رشد دستمزد

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
آرژانتین 3.50 2019-01 2.1 2.11 1.8 1.8
استرالیا 2.30 2018-12 2.35 2.27 3.2 3.2
قبرس 2.90 2018-12 2.7 2.5 2.2 2.3
جمهوری چک 4.70 2018-12 4 5.36 2.9 2.9
منطقه یورو 2.30 2018-12 2.4 2.6 2.4 2.5
اتحادیه اروپا 2.70 2018-09 2.7 2.9 2.6 2.7
فرانسه 0.40 2018-06 0.6 0.4 0.6 0.6
آلمان 1.40 2018-12 1.5 1.6 1.6 1.7
مجارستان 10.60 2019-01 9.5 8.7 8.5 8.2
ایتالیا 1.70 2018-12 1.7 1.8 1.8 1.9
نروژ 2.97 2018-12 3 2.9 3.2 3
لهستان 5.70 2019-03 5.1 4.2 4 3.6
پرتغال 2.90 2018-12 2.5 2.3 2.5 2.6
روسیه 0.00 2019-03 0.4 1.2 1.5 1.7
اسلواکی 3.50 2018-12 3.5 3.6 3.6 3.6
انگلستان 3.50 2019-02 3.4 3.6 3.6 3.5


پیش بینی - رشد دستمزد - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.