فروش خودرو

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
شیلی 27912.00 2019-02 33000 36600 34500 33000
فیلیپین 8471.00 2019-02 6900 7100 7500 7500
آفریقای جنوبی 47718.00 2019-03 46000 48000 39500 43000
اسپانیا 122664.00 2019-03 137800 91700 111400 111400
تایلند 82324.00 2019-02 86600 87300 88000 88000
ترکیه 49221.00 2019-03 46600 69930 75000 68500
ایالات متحده 17.45 2019-03 17 18 17 17


پیش بینی - مجموع فروش خودرو - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.