پیش بینی - رابطه مبادله

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
استرالیا 100.20 2019-06 87.9 87.82 88.45 88.18
برزیل 111.00 2019-06 110 110 110 110
چین 95.83 2019-05 94.7 94.8 94.8 100
هند 73.30 2018-12 77.2 83.71 78.04 75.49
مالزی 97.60 2019-06 97.97 97.32 97.32 97.32
ایالات متحده 106.25 2019-06 99.74 99.74 99.74 99.14


پیش بینی - رابطه مبادله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.