پیش بینی - رابطه مبادله

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 100.20 2019-06 88.45 88.45 98.33 99.14
برزیل 111.92 2019-07 110 110 110 109
چین 100.78 2019-07 94.8 94.8 100 98.1
هند 73.30 2018-12 83.71 78.04 78.04 75.49
مالزی 98.10 2019-08 97.32 97.32 97.32 97.32
ایالات متحده 106.25 2019-06 99.74 99.74 99.84 100


پیش بینی - رابطه مبادله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.