پیش بینی - رابطه مبادله

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 92.70 2018-12 87.9 87.82 88.45 88.45
برزیل 104.00 2019-02 110 110 110 110
چین 104.38 2019-02 94.81 94.7 94.8 94.8
هند 73.30 2018-12 77.12 77.2 83.71 78.04
مالزی 98.00 2019-02 98.05 97.97 97.32 97.32
ایالات متحده 106.43 2018-12 99.65 99.74 99.74 99.74


پیش بینی - رابطه مبادله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.