پیش بینی - رابطه مبادله

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 97.40 2019-03 87.9 87.82 88.45 88.45
برزیل 108.18 2019-04 110 110 110 110
چین 101.86 2019-04 101 102 103 100
هند 73.30 2018-12 77.12 77.2 83.71 78.04
مالزی 97.10 2019-04 98.05 97.97 97.32 97.32
ایالات متحده 105.85 2019-03 99.65 99.74 99.74 99.74


پیش بینی - رابطه مبادله - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.