تمایلات کسب و کار کوچک

Country آخرین Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
استرالیا -4.01 2018-09 2.8 -2.14 4 -0.31
برزیل 61.90 2018-11 51 63.51 61.21 61.15
ژاپن 14.00 2018-12 13 15 12 10
انگلستان -18.00 2018-12 1 -2 5 10


پیش بینی - تمایلات کسب و کار کوچک - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.