تمایلات کسب و کار کوچک

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
ژاپن 6.00 2019-03 12 10 5 6
انگلستان -31.00 2019-03 -22 -28 -24 -16


پیش بینی - تمایلات کسب و کار کوچک - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.