تمایلات کسب و کار کوچک

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
ژاپن 14.00 2018-12 15 12 10 5
انگلستان -31.00 2019-03 -26 -22 -28 -24


پیش بینی - تمایلات کسب و کار کوچک - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.