بهره وری

Country آخرین Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
استرالیا 99.90 2019-03 101 100 101 101
برزیل 101.89 2019-06 100 100 100 113
کانادا 105.97 2019-03 106 107 108 108
آلمان 98.20 2019-06 100 101 102 102
ژاپن 103.30 2019-05 99.11 104 99.18 99.18
سنگاپور 99.50 2019-06 96.5 108 112 97
انگلستان 100.90 2019-06 103 104 104 105
ایالات متحده 107.55 2019-06 107 107 107 108


پیش بینی - بهره وری - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.