بهره وری

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 99.90 2019-03 102 102 102 102
برزیل 117.40 2019-04 95 100 100 100
کانادا 105.97 2019-03 111 111 112 112
آلمان 99.70 2019-03 99 100 101 102
ژاپن 110.60 2019-03 99.11 104 99.18 99.18
سنگاپور 110.80 2019-03 108 110 120 120
انگلستان 101.70 2018-12 102 103 104 104
ایالات متحده 106.96 2019-03 107 107 107 17.3


پیش بینی - بهره وری - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.