بهره وری

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
استرالیا 100.30 2018-12 102 102 102 102
برزیل 120.65 2019-02 95 100 100 100
کانادا 106.22 2018-12 111 111 112 112
آلمان 99.80 2019-02 99 100 101 102
ژاپن 106.90 2019-01 99.11 104 99.18 99.18
سنگاپور 117.00 2018-12 108 110 120 120
انگلستان 101.70 2018-12 102 103 104 104
ایالات متحده 106.10 2018-12 107 107 107 17.3


پیش بینی - بهره وری - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.