بهره وری

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 100.00 2019-06 100 101 101 101
برزیل 104.13 2019-08 110 112 113 114
کانادا 106.30 2019-06 107 108 108 109
آلمان 97.20 2019-08 101 102 102 103
ژاپن 101.90 2019-07 102 109 96 102
سنگاپور 99.50 2019-06 108 112 97 96
انگلستان 101.00 2019-06 100 101 101 101
ایالات متحده 107.54 2019-06 109 109 110 110


پیش بینی - بهره وری - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.