بهره وری

Country آخرین Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
استرالیا 100.10 2019-09 100 101 101 101
برزیل 107.54 2019-10 110 112 113 114
کانادا 106.95 2019-09 107 108 108 109
آلمان 98.10 2019-09 101 102 102 103
ژاپن 104.50 2019-09 102 109 96 102
سنگاپور 99.50 2019-09 108 112 97 96
انگلستان 101.30 2019-09 100 101 101 101
ایالات متحده 107.51 2019-09 109 109 110 110


پیش بینی - بهره وری - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.