میزان سفارشات جدید

Country آخرین Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20


پیش بینی - میزان سفارشات جدید - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.