میزان سفارشات جدید

Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
فرانسه -11.60 2019-01 -6 -4 -7 -8
آلمان 105.60 2018-12 106 107 107 108
یونان -17.00 2018-12 -7 -10 -9 -6
ایتالیا 107.50 2018-12 125 121 112 117
لهستان 116.60 2018-12 102 107 105 104
کره جنوبی 8787486.00 2018-12 8210000 7670000 8250000 7710000
تایوان 43382.00 2018-12 41500 41900 42050 42500
انگلستان 11075.00 2018-09 15620 15780 15820 15960


پیش بینی - میزان سفارشات جدید - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.